transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Varför skall man vara medlem i SRF?

Vill du och din resebyrå vara med och påverka framtiden för vår bransch?

Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen SRF är en branschförening för resebyråer som bildades 1937. SRF har cirka 250 medlemsföretag som tillsammans representerar mer än 400 försäljningskontor. Våra medlemmar är både stora och små resebyråer och researrangörer, svenska och internationella resebyråkedjor samt renodlade internetresebyråer. Flertalet medlemmar arrangerar också resor (paketresor) i mindre eller större omfattning.

SRF vill skapa mervärden för sina medlemmar genom en hög servicenivå. Den snabba föränderliga utvecklingen inom resebyråbranschen kräver ständig bevakning. Löpande förser vi våra medlemmar med information om allt från nya skatteregler, försäljningsstatistik till trendanalyser och viktiga beslut. Vi bevakar kontinuerligt alla politiska branschfrågor inom EU. Våra medlemmar ska alltid vara uppdaterade.

Ett medlemskap i SRF innebär bland annat ekonomiska besparingar. SRF förhandlar visserligen inte i kommersiella frågor men agerar när exempelvis leverantörer vill belasta medlemmarna med felaktiga pålagor m.m. SRF:s arbete har under de senaste åren resulterat i intäkter och besparingar för medlemsföretagen med åtskilliga miljontals kronor.

SRF arbetar med lobbyverksamhet genom att identifiera branschgemensamma frågor och driva dessa mot riksdag, regering och statliga myndigheter. SRF har aktiva och goda relationer med andra företag och organisationer inom branschen i såväl Sverige som övriga Europa. Vad gäller EU-frågor, som kan påverka resebyråbranschen, arbetar SRF genom paraplyorganisationen i Bryssel ECTAA (The European Travel Agents’ and Tour Operators’ Association) för att få till beslut till stånd som gagnar branschen.

Som medlem i SRF får resebyråer och deras anställda tillgång till kompetensutveckling. Vi erbjuder utbildningar och seminarieverksamhet inom de områden vi bedömer som viktiga för medlemmarna. Seminarier hålls löpande i ämnen som moms, juridiskt ansvar och reklamationshantering. SRF har även erbjudit medlemmarna ledarskapsutbildningar.

Medlemskap i SRF ger ditt företag en kvalitetsstämpel gentemot omvärlden. I SRF:s stadgar finns bestämda kriterier, som måste uppfyllas för att medlemskap ska kunna beviljas. Medlemmar som inte uppfyller kriterierna kan uteslutas. Därigenom säkerställer vi att det endast är seriösa resebyråer som godkänns som medlemmar i SRF. Vi är måna om att resebyråbranschen ska präglas av hög etik och god moral.

SRF ger sina medlemmar tillgång till ett stort nätverk av branschkollegor, som kan utbyta erfarenheter, träffas på kurser och seminarier mm. Det är trots allt i dialog individer emellan som nya idéer föds och vi gemensamt kan skapa visionen för resebyråbranschen i framtiden. SRF arrangerar 2-3 medlemsmöten om året.

Genom en aktiv hemsida erbjuder SRF en värdefull informationskanal som kan tjäna som en uppslagsbok. Via hemsidan eller genom direkt personlig kontakt kan du som medlem få hjälp med frågor inom områden såsom resebyråns juridiska ansvar, resegarantier, moms m.m.

SRF ger sina medlemmar råd i bland annat momsfrågor och juridiska spörsmål och bistår medlemmarna i kontakter med myndigheter, vid tvister i Allmänna Reklamationsnämnden eller domstol. SRF tar fram olika hjälpmedel för medlemmarnas verksamhet, såsom riktlinjer för vad en hemsida måste innehålla för att den ska uppfylla gällande lagkrav, avtalsmallar etc.

Att driva verksamhet inom resebranschen ställer höga krav på att företagen har tillräckliga försäkringsskydd. SRF har tagit fram en verksamhetsförsäkring som endast kan tecknas av medlemmarna. SRF arbetar löpande med att förhandla med försäkringsbolag om förbättringar av försäkringen och bistår vid behov medlemmarna i kontakter med försäkringsbolaget vid inträffad skada.
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp