transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Antagningskriterier

RIKTLINJER FÖR ATT ERHÅLLA MEDLEMSKAPfastställda av styrelsen 2006-03-23 (senast reviderade 2017-04-06)


Grundkrav
Som medlem kan antagas företag som yrkesmässigt bedriver resebyrå- och/eller researrangörsverksamhet.

Reseföretag som ingår i koncern och i vilka ett gemensamt moderbolag innehar mer än 50 % av rösterna, betraktas sammantagna som en medlem.

Krav för antagning
Verksamheten ska ha pågått i minst ett år.

Sökanden ska kunna påvisa sunda och goda ekonomiska förhållanden/resurser och ha ställt lagstadgade och övriga för branschen erforderliga garantier.

Sökandens personal ska ha erforderlig erfarenhet och utbildning med hänsyn till den verksamhet som bedrivs.

Provmedlemskap
En resebyrå som inte uppfyller kraven på medlemskap kan efter prövning av styrelsen beviljas provmedlemskap.

Som provmedlem får resebyrån lösenord till hemsidan, tillgång till SRF:s medlemsförmåner, samt möjlighet att få råd i frågor som rör verksamheten.

Provmedlem ska på samma sätt som fullvärdig medlem följa SRF:s stadgar och övriga regler som föreningen uppställer.

Provmedlem får inte använda sig av SRF:s logo eller på annat sätt uppge eller ge sken av att företaget är SRF-medlem. Provmedlem äger inte rösträtt.

Om provmedlem inte följer stadgarna eller andra regler, äger SRF rätt att med omedelbar verkan avbryta det provmedlemskapet.

Provmedlem betalar avgifter till SRF enligt samma regler som fullvärdiga medlemmar. Provmedlem blir fullvärdig medlem när antagningskriterierna för det är uppfyllda.

Ansökan
Ansökan ska ske på särskild blankett som erhålles av SRF.
Till ansökan ska i förekommande fall följande handlingar bifogas.
 1.  Registreringsbevis
 2.  Senast reviderade årsredovisning. Om den senast reviderade årsredovisningen är äldre än sex månader ska även balans- och resultatrapport för perioden därefter bifogas.
 3.  Budget för året efter det år då ansökan inkommer till föreningen.
 4. Intyg från Kammarkollegiet eller motsvarande bevis om ställd garanti.
.

Handlingar som ej är kompletta enligt ovanstående punkter kan ej behandlas.UTDRAG UR SRF:S STADGAR§ 3. MEDLEMSKAP
Som medlem kan antas företag som yrkesmässigt bedriver resebyrå- och/eller researrangörsverksamhet.
Reseföretag som ingår i koncern och i vilka ett gemensamt moderbolag innehar mer än 50 % av rösterna, betraktas sammantagna som en medlem.

Medlem ska ha personal med erforderlig kompetens för den verksamhet som bedrivs.

Medlem ska kunna påvisa tillfredsställande ekonomiska resurser för den verksamhet som bedrivs samt ha ställt lagstadgade garantier och i övrigt kunna påvisa god affärsetik.

Ansökan om medlemskap ska ske på av föreningen fastställt formulär. Till ansökan ska fogas senast reviderat årsbokslut, registreringsbevis och andra handlingar, vilka kan tänkas vara av betydelse vid ansökans behandling.

Ansökan behandlas av föreningens styrelse.

Provmedlemskap
Ett företag som inte uppfyller kraven på ordinarie medlemskap, kan efter prövning av styrelsen beviljas provmedlemskap. En förutsättning för provmedlemskap är att verksamheten kommit igång.

Provmedlem får tillgång till SRF:s medlemsförmåner, men får inte använda sig av SRF:s logo eller på annat sätt uppge eller ge sken av att företaget är SRF-medlem.

Provmedlem ska följa SRF:s stadgar och de övriga regler och riktlinjer som föreningen uppställer.

Om provmedlem inte följer föreningens stadgar eller andra regler, äger SRF rätt att med omedelbar verkan avbryta provmedlemskapet.

Provmedlem ska betala medlems- och serviceavgift enligt samma regler som ordinarie medlemmar.

Provmedlem äger inte rösträtt.

Provmedlem blir automatiskt ordinarie medlem så snart antagningskriterierna för det är uppfyllda. SRF gör en bedömning av provmedlemmar i slutet av varje kalenderår.


§4. MEDLEMS SKYLDIGHETER
Medlem är skyldig,
 • att följa föreningens stadgar
 • att följa av föreningen utfärdade riktlinjer,
 • att anmäla väsentliga förändringar i verksamheten till föreningen, såsom ändrade
  ägarförhållanden, ändring av firmanamn och/eller ändring av annat namn under vilket verksamheten bedrivs samt adressändring,
 • att verka för en hög etik och moral,
 • att hålla ansvarig personal underrättad om innehållet i dessa stadgar,
 • att erlägga av föreningsstämma fastställda avgifter,
 • att på sina egna hemsidor informera om medlemskapet i föreningen samt ha SRF:s logo och en länk
  till föreningens hemsida,
 • att om utrymme medger använda SRF:s logo vid marknadsföring.
 • att senast sju (7) månader efter utgången av ett räkenskapsår till föreningen inge kopia
  av reviderat årsbokslut avseende detta räkenskapsår,
 • att lämna korrekta uppgifter som ligger till grund för lagstadgade garantier,
 • att följa aktuella lagar och förordningar och
 • att följa rekommendationer och beslut av offentliga organ, såsom Allmänna Reklamationsnämnden, och i tveksamma fall agera endast i samråd med föreningen.

Om medlems eget kapital understiger det registrerade aktiekapitalet eller om medlem inte efterlever de riktlinjer eller etiska regler som följer av medlemskapet, äger styrelsen rätt att med omgående verkan besluta att medlemmen ska bli provmedlem. Medlem ska omgående informeras om styrelsens beslut. Om företaget inte inom skälig tid vidtar åtgärder för att efterkomma de krav föreningen ställer, äger styrelsen rätt att besluta om uteslutning av medlemmen .

Om särskilda skäl föreligger kan styrelsen besluta om undantag från i denna paragraf angivna skyldigheter.
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp