Hem / TRAC / Integritetspolicy

Integritetspolicy

TRAC:s hantering av personuppgifter

Dataskyddsförordningen GDPR medför rutiner och restriktioner för behandling av personuppgifter. Målet med denna förkortade version av vår policy är att vi på ett enkelt sätt ska beskriva hur vi samlar in, behandlar och lagrar personuppgifter så att du ska veta vad som gäller. Ansvarig för behandling av personuppgifter är TRAC Travel Academy AB, org.nr. 556306-8427, mail: info@srf-org.se, postadress: TRAC, Box 55545, 102 04 Stockholm.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagar och förordningar. Vår grund för behandling av personuppgifter är för att vi ska kunna hjälpa dig och tillhandahålla information inom ramarna för TRAC. För att kunna göra det ber vi om följande uppgifter: Namn, mailadress och telefonnummer. För andra aktiviteter, såsom möten och seminarier behandlar vi utöver ovan uppgifter också annan information vi kan få från dig, t.ex. speciella önskemål om kost.

SKYDDANDE AV SAMT ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

TRAC hyr in sig hos Svenska resebyråföreningens service AB (org.nr 556416-0728) som har personuppgiftsbiträdesavtal med Almega AB/Svenskt Näringsliv där vi ställer krav på säker hantering av personuppgifter. Almega har rutiner på plats för att säkerställa detta. TRAC använder sig av olika IT-system som Almega/Svenskt Näringsliv tillhandahåller för vår verksamhet där personuppgifter hanteras. För visst IT-stöd kan uppgifterna föras till ett land utanför EU/EES. Det gäller till exempel om Almega anlitar underbiträden som är etablerade eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Såsom personuppgiftsansvariga är vi ansvariga för att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddet för personuppgifter är densamma som inom EU/EES.

LAGRINGSTID AV PERSONUPPGIFTER och RENSNING

TRAC sparar bara dina personuppgifter så länge de behövs. När det gäller anmälan till seminarier eller möten raderas uppgifterna kontinuerligt, i annat fall behålls kontaktuppgifter tills dess att de inte behövs, såvida vi inte har en rättslig grund eller ett berättigat intresse för att spara uppgifterna längre. Mail rensas kontinuerligt eller senast löpande efter 12 månader.

KORRIGERING / BEGÄRAN OM RADERING / UTDRAG / KLAGOMÅL

TRAC kommer att, på din begäran eller när vi upptäcker det, korrigera eller radera felaktig eller ofullständig information. Du har även rätt att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter om dig som behandlas. Begäran om utdrag ska göras skriftligt till oss på adressen som finns angiven i ingressen ovan och ska vara egenhändigt undertecknad av dig samt innehålla uppgift om ditt namn, postadress, telefonnummer, e-postadress (som använts i kommunikation med oss). Om du är missnöjd med vår behandling av personuppgifter har du alltid rätt att vända dig till Datainspektionen eller vid var tid gällande Dataskyddsmyndighet och föra fram dina klagomål.

INFORMATION OM COOKIES

På denna webbsida används cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation från den 25 juli 2003, ska alla som besöker webbsidor informeras om att cookies används och vad de används till. Besökaren ska även samtycka till sådan användning. För mer information hänvisar vi till webbsidans integritetspolicy som du hitta HÄR