2018-03-20

KO stämde Sembo redan 2016 för vilseledande marknadsföring p.g.a. vad KO då ansåg var felaktiga rabatter och otydlig marknadsföring i fråga om pris.

Därefter har KO ändrat sin talan vid flera tillfällen vilket lett till att dom avkunnats först nu två år senare.

Vi kan glädjande konstatera att domstolen inte ansett Sembo:s rabatterade priser som vilseledande. Däremot ansåg domstolen att Sembo på några enstaka punkter inte levt upp till lagens krav på tydlig information till konsumenten. Dessa brister bestod bl.a. i att Sembo inte tydligt angett hur många personer ett ”från-pris” avsåg. Detta förhållande hade dock redan rättats till 2015.

Sammanfattningsvis har Sembos marknadsföring varit korrekt i de flesta avseenden och i de fåtal fall där domstolen konstaterat att det förelegat brister, har Sembo redan sedan lång tid tillbaka justerat sin marknadsföring.

Domen kan i sin helhet läsas här

Här kan man också läsa Stena Line Travel Groups uttalande om domen.