2020-07-16

2020-07-16: Som nämnts i tidigare utskick har EU-kommissionen öppnat en konsultation kring VMB-reglerna i form av ett frågeformulär. För en tid sedan skickade SRF ut en sammanställning av de förbättringsförslag som SRF anser kan framföras till EU-kommissionen. Flera medlemmar har därefter hört av sig med inspel och kommentarer, vilket vi är tacksamma för.

Utifrån vissa av de kommentarer som vi mottagit inser vi dock att det kanske har saknats information i utskicken om bakgrunden till EU-kommissionens utredning av reglerna. Vi inser också att vi inte tillräckligt noga utvecklade vår syn på möjligheterna att i samband med ny lagstiftning behålla den svenska modellen med schablonmarginal.  Vi vill därför förtydliga syftet med arbetet och SRF:s inställning – läs mer här: Uppdatering kring VMB-konsultationen_2020-07-16.

 

2020-06-05: Vinstmarginalbeskattning av resetjänster (VMB/TOMS) har funnits sedan 70-talet och EU-kommissionen vill nu få svar på om dessa momsregler fortfarande är relevanta för hur resebranschen fungerar idag samt om reglerna bör göras om till någon del. EU-kommissionen har därför publicerat en enkät där företag, organisationer och allmänheten har möjlighet att svara på hur väl reglerna fungerar och ge förslag på förbättringar. Se enkät: Tax TOMS Consultation questionnaire 05 2020

SRF har satt samman en arbetsgrupp som kommer att titta på regelverket från ett svenskt perspektiv. SRF kommer även samtala med Finansdepartementet samt samarbeta med resebyråföreningarna i de andra nordiska länderna och med vår paraplyorganisation ECTAA, för att se om man kan nå en gemensam syn på regelverket.

Arbetsgruppen vill ha era synpunkter och kommentarer på nuvarande reglerna och på hur dessa skulle kunna förändras. Maila senast 20 juni till: info@srf-org.se