2021-12-31

SRF har fått flera frågor om vilket ansvar arrangören har när ett land, efter det att en paketresa köpts av kund, inför nya eller ändrar befintliga krav för inresa till landet.

Inledningsvis poängteras att en resenär alltid har rätt att avboka en paketresa innan avresa. Arrangören har vid avbokning rätt att ta ut en avbokningsavgift. Om resenären kan visa att det föreligger oundvikliga och extraordinära omständigheter på resmålet som väsentligt påverkar paketresans genomförande, har dock arrangören inte rätt att ta ut någon avbokningsavgift. För att resenär ska ha rätt att avboka kostnadsfritt krävs att den relevanta omständigheten både är extraordinär och oundviklig. En omständighet som är känd vid bokningstillfället är inte oundviklig.

Sedan Covid19-pandemin utbröt under våren 2020 har smitta förekommit över hela världen och länder har med anledning härav infört olika former av restriktioner och krav. Under hela denna tid har restriktioner införts, ändrats eller dragits tillbaka, ofta med kort varsel. Detta kan inte ha undgått någon.

Det har därmed varit allmänt känt sedan våren 2020 att det pågår en pandemi och att resande på olika sätt begränsats av restriktioner och krav. Resenärer som har bokat en paketresa under i vart fall 2021 har således bokat en paketresa trots denna kännedom, vilket medför att pandemin och olika krav och restriktioner som beslutats på grund av denna, inte bör kunna anses vara oundvikliga. Eftersom pandemin nu har pågått i snart två år och det idag inte går att säga när resande åter kan ske på samma sätt som innan pandemin, kan till och med ifrågasättas om pandemin fortfarande kan ses som extraordinär i lagens mening. SRF anser därför att resenärer som huvudregel inte kan åberopa pandemin eller restriktioner och krav som införts som en följd av pandemin, för att avboka en paketresa kostnadsfritt.

När det gäller nya restriktioner som införs efter att en resenär köpt en resa, regleras inte detta i paketreselagen. Arrangören har enligt paketreselagen en skyldighet att innan resenären bokar en paketresa informera om hälsobestämmelser på resmålet. Detta är ett rent informationsansvar, det är resenärens skyldighet att se till att kraven är uppfyllda. Enligt SRF:s uppfattning måste samma synsätt tillämpas om hälsoformaliteter ändras efter bokningen, men innan avresa. Arrangören är därmed skyldig att informera samtliga resenärer om nya eller ändrade hälsoformaliteter, såsom krav på vaccination, PCR-test eller liknande. Information till resenärerna ska ske omgående efter att arrangören fått del av informationen. Det vore orimligt att även ålägga arrangören ansvar för att hälsoformaliteter är uppfyllda, utan detta ansvar måste ligga på resenären på samma sätt som vid bokning av resan.

SRF anser alltså att en resenär som köpt en paketresa inte har rätt att avboka resan kostnadsfritt på grund av införandet av nya eller ändringar i befintliga hälsoformaliteter på resmålet. En resenär som på grund av sådana restriktioner vill avboka sin resa, ska därmed betala avbokningsavgift i enlighet med de avbokningsvillkor som kunden godkände när resan bokades.