transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Marknadsuppgifter 2012

FÖRSÄLJNING I SVERIGE UNDER 2012Jämfört med 2011 har den sammanlagda försäljningen via svenska resebyråer och researrangörer ökat med 7% under 2012. Researrangörerna ökade med 6% och resebyråerna med 4%. Av de senare svarade privatresebyråerna inkl. de renodlade online-byråerna för +7% och affärsresebyråerna för knappt +2%.

Resebyråernas försäljning omfattar såväl den egna nettomsättningen (bokningsavgifter och provisionsintäkter samt intäkter av försäljning av arrangemang i eget namn) som den förmedlade försäljningen (såsom flygbiljetter, hotellogi m.m.)

Fördelningen mellan affärsrese- och privatreseförsäljning är baserad på uppskattningar av resebyråernas inriktning och bör därför användas med viss försiktighet.

Den del av försäljningen som sker över internet bedöms vara i stort sett oförändrad sedan föregående år och uppgår till drygt 40% av den totala försäljningen i Sverige.
ANTAL SYSSELSATTA I SVERIGE

ANTAL VERKSAMMA FÖRETAG I SVERIGE 2012RESEBYRÅER
Antalet svenska företag som kan betraktas som resebyråer uppgick vid utgången av 2012 till drygt 250. Resebyråer (inkl. internet- eller s.k. online-byråer) förmedlar i första hand andras resor och turisttjänster men arrangerar även egna paketresor, företrädesvis grupp- och konferensresor för affärsresekunder.

Av resebyråerna är något mer än hälften huvudsakligen inriktade på privatresförsäljning, ett sextiotal renodlade affärsresebyråer och resterande blandresebyråer, dvs. sådana som säljer både privat- och affärsresor.

RESEARRANGÖRER
Det finns uppskattningsvis runt 500 researrangörsföretag i Sverige. Ett fåtal av dessa är helt inriktade på arrangemang för andra företag, medan de flesta arrangerar och säljer paketresor för konsumenter. Härutöver finns ett antal företag i form av enskilda firmor och föreningar, som organiserar någon eller några enstaka resor om året. Bussresearrangörer ingår inte i de siffror som redovisas av SRF.
LÖNSAMHETLönsamheten i branschen är generellt sett svag.

Under 2012 uppgick resebyråernas samlade resultat efter finansnetto till knappt 550 mkr, vilket motsvarar en vinstmarginal av 1,4%. Jämfört med fjolåret har resultatet förbättrats något.

Researrangörerna redovisade ett betydligt bättre resultat, nämligen 1 150 mkr, vilket var nästan oförändrat jämfört med året innan. Vinstmarginalen blev således nästan 4%.

Vinstmarginalen för resebyråerna är framräknad som förhållandet mellan resultatet och den totala försäljningen bestående av egen och förmedlad fakturering.

SRF 2013-10-24
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp