transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Statistik 2017

TERTIAL 3Försäljningen av resetjänster via de svenska resebyråerna (inkl. online-resebyråer men exkl. renodlade researrangörer) ökade under 2017 med 5 %. Ökningen fördelar sig tämligen jämnt mellan privat- och affärsresebyråer.

Antalet avresta passagerare vid landets flygplatser ökade enligt statistik från Transportstyrelsen med 7 %. Resebyråernas försäljning (i kronor) av flygbiljetter ökade som framgår av tabellen nedan med 1 %. Privatresebyråernas flygförsäljning ökade något, medan affärsresebyråerna tappade några procent. Å andra sidan har affärsresebyråernas försäljning av hotellrum och bilhyror ökat kraftigt och mer än väl kompenserat den mindre nedgången i flygbiljettsförsäljningen.

Försäljningen av egna arrangemang (grupp-, evenemangs- och konferensarrangemang) minskade något under årets sista månader och slutade på ett något lägre belopp än under fjolåret.

Underlaget för försäljningsstatistiken hämtas in från ett antal medlemsföretag, vilkas sammanlagda omsättning uppgår till cirka 65 % av den totala omsättningen hos landets alla resebyråer. De inrapporterade siffrorna räknas upp med en schablon för att de redovisade siffrorna ska visa den totala resebyråförsäljningen. Schablonen uppdateras en gång om året baserad på samtliga resebyråers omsättning, vilken uppgift hämtas ur årsredovisningarna för det föregående räkenskapsåret. Detta är också orsaken till att siffrorna mellan åren inte helt stämmer överens.

SRF 2018-02-07

TERTIAL 2Försäljningen av resetjänster via de svenska resebyråerna (inkl. online-resebyråer men inte researrangörer) ökade under årets andra tertial med 8 % jämfört med motsvarande period föregående år. Därmed ökade försäljningen hittills under året med 6 %. För ökningen under tertialet svarar huvudsakligen affärsresebyråerna.

SRF 2017-10-30

TERTIAL 1Försäljningen av resetjänster via de svenska resebyråerna (inkl. online-resebyråer men inte researrangörer) ökade under årets första fyra månader med 4 % jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen ligger helt och hållet på online- och privatresebyråerna, medan utvecklingen för affärsresebyråerna är i stort sett oförändrad. Förmedlingen av flygbiljetter svarar för mer än 60 % av resebyråernas försäljning och det är främst det segmentet som ökat, +4 %. Den siffran kan jämföras dels med antalet avresta från svenska flygplatser, som enligt statistik publicerad av Transportstyrelsen ökat med 7 %, dels med IATA:s statistik som visar på en uppgång med 8 %.

Förutom försäljningen av flygresor har även försäljningen av tågbiljetter (7 %) och försäljningen av resebyråernas egna arrangemang (konferenser och evenemang) (4 %) ökat.

SRF 2017-05-24


transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp