transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Statistik 2016

TERTIAL 3De svenska resebyråernas försäljning i Sverige låg under 2016 på i stort sett samma nivå som under året dessförinnan. Den enda märkbara förändringen är försäljningen av egna arrangemang, dvs. Grupp- och konferensarrangemang, som ökade med 12 %.

Försäljningen via privatrese- och onlineresebyråer ökade med cirka 3 %, medan de renodlade affärsresebyråerna tappade någon procentenhet. Som redan nämnts i kommentaren till resultatet under det andra tertialet, beror minskningen av affärsresebyråernas försäljning enbart på minskad försäljning i kronor av flygtransporter.

Underlaget för försäljningsstatistiken hämtas in från ett antal medlemsföretag, vilkas sammanlagda omsättning uppgår till cirka 70 % av den totala omsättningen hos landets alla resebyråer. De inrapporterade siffrorna räknas upp med en schablon för att de redovisade siffrorna ska visa den totala resebyråförsäljningen. Schablonen uppdateras en gång om året baserad på samtliga resebyråers omsättning, vilken uppgift hämtas ur årsredovisningarna för det föregående räkenskapsåret. Detta är också orsaken till att siffrorna mellan åren inte helt stämmer överens.

SRF 2016-02-22

TERTIAL 2Under årets andra tertial (maj-augusti) minskade försäljningen via de svenska resebyråerna med 2 %. Affärsresebyråerna står för en stor del av nedgången, men även privatresebyråerna inkl. online-byråernas försäljning minskade med någon procentenhet. Affärsresebyråernas nedgång kan helt hänföras till försäljningen av flygbiljetter, som möjligen kan bero på en kombination av lägre priser och tapp av mindre kunder som gått över till att boka hos online-byråerna.

Privat- och online-resebyråerna har hittills under året gått upp med cirka 3 %. Affärsresebyråförsäljningen har minskat med cirka 2 %.

SRF 2016-09-29

TERTIAL 1Försäljningen av resetjänster via de svenska resebyråerna (inkl. online-resebyråer men inte researrangörer) steg under årets första fyra månader med 2 % jämfört med motsvarande period föregående år. Privat- och online-resebyråerna ökade med 7 %, medan affärsresebyråerna tappade 1 %.

Att försäljningen av inrikes flygbiljetter ökat med 5 % kan till viss del förklaras med att tågförsäljningen minskat men torde även bero på viss justering av de till SRF inrapporterade siffrorna i förhållande till föregående år.

Försäljningen av hotellrum har ökat med 9 %, vilket till största delen kan hänföras till affärsresebyråerna.

SRF 2016-05-31transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp