transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Statistik 2015

TERTIAL 3Under 2015 ökade försäljningen av resetjänster via landets resebyråer (Obs. inte researrangörer men inkl. online-resebyråer) med 6 %. Privat- och online-försäljningen stod för cirka 8 % och affärsresebyråerna för 4 %. Ökningen är tämligen jämnt fördelad över året. Endast under december månad kunde en viss tillbakagång förmärkas.

Det är som tidigare förmedlingen av flyg och hotell som svarar för merparten av ökningen och för övrigt av den totala försäljningen.

Antalet resenärer vid landets samtliga flygplatser ökade under året med knappt 4 % (källa Transportstyrelsen). Försäljningen vi resebyråerna av flygbiljetter ökade samtidigt med 7 %, vilket möjligen kan tyda på att flygpriserna gått upp något.

Underlaget för försäljningsstatistiken hämtas in från ett antal medlemsföretag, vilkas sammanlagda omsättning uppgår till cirka 70 % av den totala omsättningen hos landets alla resebyråer. De inrapporterade siffrorna räknas upp med en schablon för att de redovisade siffrorna ska visa den totala resebyråförsäljningen. Schablonen uppdateras en gång om året baserad på samtliga resebyråers omsättning, vilken uppgift hämtas ur årsredovisningarna för det föregående räkenskapsåret. Detta är också orsaken till att siffrorna mellan åren inte helt stämmer överens.

SRF 2016-01-29

TERTIAL 2Under årets andra tertial (maj-augusti) ökade försäljningen av resetjänster via landets resebyråer (Obs! ej researrangörer men inkl. online-resebyråer) med så mycket som 10 %. Härav svarade privatreseförsäljningen för cirka 14 % och affärsreseförsäljningen för 7 %. Ackumulerat från årets början är ökningen 6 % med någon övervikt för försäljningen av privatresor.

Bland de olika resetjänsterna utmärker sig framför allt förmedlingen av hotellövernattningar, som ökat med 12 % sedan årets början.

Försäljningen av flygresor har i kronor ökat med 8 %, samtidigt som uppgifterna från Transportstyrelsen visar att antalet passagerare på landets flygplatser ökat med 3 %. Detta kan möjligen tyda på att biljettpriserna börjat röra sig uppåt efter att ha minskat under många år.

SRF 2015-09-29

TERTIAL 1Försäljningen via de svenska resebyråerna (inkl. online-resebyråer) steg under årets första fyra månader med 4 % jämfört med motsvarande period föregående år.

Förmedlingen av utrikes flyg och hotellrum står för merparten av ökningen, som för övrigt fördelar sig tämligen jämnt mellan privatrese- och affärsresebyråerna.

Underlaget för försäljningsstatistiken hämtas in från ett antal medlemsföretag, vilkas sammanlagda omsättning uppgår till cirka 70 % av den totala omsättningen hos landets alla resebyråer. De inrapporterade siffrorna räknas upp med en schablon för att de redovisade siffrorna ska visa den totala resebyråförsäljningen. Schablonen uppdateras en gång om året baserad på samtliga resebyråers omsättning, vilken uppgift hämtas ur årsredovisningarna för det föregående räkenskapsåret.

SRF 2015-05-28transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp