transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Statistik 2014

TERTIAL 3Försäljningen under 2014 av resetjänster via de svenska resebyråerna (Obs! ej researrangörer men inkl. online-resebyråer) ligger på i stort sett samma nivå som under 2013. Medan försäljningen i kronor av utrikes flygbiljetter minskat ( 4 %), har försäljningen av grupp- och konferensarrangemang (företrädesvis till företagskunder) ökat (+10 %). Att flygbiljettsförsäljningen minskat i kronor behöver emellertid inte betyda att antal sålda biljetter också minskat. Såväl Transportstyrelsens statistik över avresta passagerare vid landets flygplatser som resebyråernas redovisning av sålda biljetter till IATA visar snarare att antalet resenärer och därmed biljetter ökat. Detta tyder alltså på att flygpriserna fortfarande minskar.

Siffrorna för årets sista tertial visar på en återhämtning av det som förlorades under våren och sommaren. Uppgången under hösten kan till största delen tillskrivas affärsreseförsäljningen, som för året som helhet ökat med någon procent medan privat- och onlineförsäljningen minskat med cirka 4 %. Av den totala försäljningen svarar affärsreseförsäljningen för cirka 60 %.

Underlaget för försäljningsstatistiken hämtas in från ett antal medlemsföretag, vilkas sammanlagda omsättning uppgår till cirka 70 % av den totala omsättningen hos landets alla resebyråer. De inrapporterade siffrorna räknas upp med en schablon för att de redovisade siffrorna ska visa den totala resebyråförsäljningen. Schablonen uppdateras en gång om året baserad på samtliga resebyråers omsättning, vilken uppgift hämtas ur årsredovisningarna för det föregående räkenskapsåret.

SRF 2015-01-29

TERTIAL 2Under årets andra tertial (maj-augusti) har den försäljning av resetjänster som sker via landets resebyråer (Obs! ej researrangörer men inkl. online-resebyråer) minskat med cirka 3 %. Ackumulerat från årets början är minskningen 2 %.

Bland de olika resetjänsterna utmärker sig framför allt förmedlingen av hotellövernattningar, som ökat med 8 % och de av resebyråerna egenproducerade grupp- och konferenstjänsterna, likaså +8 %.

Försäljningen av flygresor har i kronor minskat med 4 %, vilket inte är detsamma som att färre biljetter har sålts. Dessvärre är uppgifterna om antalet utställda biljetter i den statistik som IATA förser agenterna med inte jämförbara med motsvarande uppgifter under 2013. Därför kan inte med säkerhet konstateras att biljettpriserna sjunkit, men uppgifterna från Transportstyrelsen, som visar på ett större antal passagerare på landets flygplatser, tyder på det.

SRF 2014-09-22

TERTIAL 1Försäljningen av resor via de svenska resebyråerna (inkl. online-resebyråer) låg under årets första tertial, dvs. januari-april 2014, på i stort sett samma nivå som under motsvarande period föregående år. Att påsken inföll under april månad påverkade försäljningen negativt. Minskningen med 10 % uppvägdes dock av en lika stor ökning under mars månad.

Efter att ha ökat mer eller mindre oavbrutet sedan 2009 har försäljningen av privatresor mattats av och minskat med 4 %. Affärsreseförsäljningen har ökat något. Om detta är ett trendbrott återstår dock att se.

SRF 2014-05-25


transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp