transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Statistik 2013

TERTIAL 3De svenska resebyråernas försäljning tog ett skutt uppåt under årets sista månad och ökade med 6 %. För året som helhet redovisades emellertid en liten tillbakagång (-1 %), som helt kan tillskrivas försäljningen genom affärsresebyråerna.

Under december månad ökade alltså försäljningen jämfört med föregående år, vilket framför allt beror på att antalet försäljningsdagar under månaden var färre under 2012. Man kan alltså inte dra slutsatsen att försäljningen tagit fart igen, utan här får vi avvakta tills vi har siffror för de första månaderna under 2014.

Trenden är dock tydlig att försäljningen via privat- och onlineresebyråerna fortsätter att öka, medan affärsresebyråernas omsättning har stagnerat. Förklaringar till att affärsreseförsäljningen minskar kan vara, att mindre företag i större utsträckning har gått över till att köpa sina resor direkt hos flygbolagen eller via onlineresebyråerna.

Resebyråernas försäljning via internet ligger närmare 30 %. En ökning, om än ganska liten, kan noteras under 2013. Observera att vi här talar om resebyråer, som huvudsakligen förmedlar andras resetjänster. Researrangörerna är alltså inte inkluderade.

IATA:s redovisning av resebyråernas försäljning av flygbiljetter visar att antalet biljetter, som ställts ut under 2013, ökat mer än försäljningen i kronor, vilket tyder på att det genomsnittliga priset för en flygbiljett har fortsatt att minska.

SRF 2014-01-22

TERTIAL 2Försäljningen av resetjänster via de svenska resebyråerna har under det andra tertialet 2013 minskat med 5 % jämfört med samma period föregående år. Hittills i år är minskningen 2 %.

Affärsreseförsäljningen fortsätter att avmattas. Under årets åtta första månader uppgick minskningen till cirka 5 %. Till största delen beror minskningen på att företagen i sin kostnadsjakt drar in på resandet.

Försäljningen av privatresor ökade något (+2 %), även om en viss tillbakagång kunnat förmärkas under sommarmånaderna framför allt beroende på att försäljningen av charterresor gick tillbaka. Det ska i detta sammanhang påpekas, att den försäljning av charterresor som redovisas här är den som sker via resebyråledet, alltså då resebyråer förmedlar charterarrangörernas resor. Uppskattningsvis 25 % av dessa resor förmedlas via resebyråer, medan huvudparten av resorna säljs direkt av arrangörerna själva.

IATA:s redovisning av resebyråernas försäljning av flygbiljetter visar att antalet flygbiljetter, som ställts ut under januari-augusti, ökat mer än försäljningen i kronor, vilket tyder på att det genomsnittliga biljettpriset fortsätter att gå ned.

SRF 2013-09-17

TERTIAL 1Den sammanlagda försäljningen av resetjänster via de svenska resebyråerna blev i stort sett oförändrad under årets första fyra månader jämfört med samma period under föregående år. Dock förändrades förhållandet mellan de olika tjänsterna. Medan försäljningen av flygresor minskade räknat i kronor, ökade charterreseförsäljningen. Räknat i antal ökade däremot försäljningen av flygbiljetter, vilket tyder på att genomsnittspriset på en flygbiljett gått ner något.

Att försäljningen ökade med hela 9 % under april månad kan i första hand tillskrivas det faktum att påsken inföll i mars i år och i april under fjolåret. Under mars föll försäljningen med ungefär lika mycket, vilket bekräftar påskens inflytande.

En närmare analys av fördelningen mellan privat- och affärsresor visar att privatreseförsäljningen ökar (+7 %), medan försäljningen av affärsresor fortsätter att backa (-5 %).

SRF 2013-05-26


transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp