transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Statistik 2011

KVARTAL 4Försäljningen av resor via svenska resebyråer ökade med 3 % under 2011 till sammanlagt 31 miljarder kronor. Året började bra med en uppgång under första kvartalet på hela 7 %. Därefter har uppgången stannat av för att mot slutet av året förbytas till en svag nedgång.

Det är försäljningen av flyg och hotell som bär upp ökningen, medan förmedlingen av charterresor går tillbaka. De charterresor som bokas via resebyråerna och som uppskattningsvis utgör cirka 25 % av alla sålda charterresor, minskade med 10 % under året. Det ska i detta sammanhang påpekas att resebyråerna redovisar försäljningen redan vid försäljningstillfället, medan charterarrangörerna tar upp den först när resan avgått.

Resebyråföreningen har inga exakta uppgifter om fördelningen mellan affärs- och privatresor, men allt tyder på att privatreseförsäljningen bromsat in under årets fyra sista månader. Affärsreseförsäljningen har däremot ökat något under samma period efter att ha legat i det närmaste stilla under första halvåret.

Egna arrangemang omfattar konferensresor och evenemang, en verksamhet som huvudsakligen riktar sig till affärsresekunder och som brukar återspegla konjunkturläget väl. I goda tider tenderar företagen att spendera mer pengar på konferenser. Årets försäljning uppgick till 1,7 miljarder att jämföra med toppåret 2008, då motsvarande siffra var 2,4 miljarder kronor.

Statistiken nedan visar försäljningen via svenska resebyråer. Renodlade researrangörer omfattas däremot inte av statistiken, vilket bland annat kan förklara att den ökade försäljningen av kryssningsresor inte framgår av siffrorna nedan. Visserligen säljer även resebyråer kryssningsresor (ingår i båt och andra paketresor), men en stor del av den försäljningen sköts av företag som närmast är betrakta som researrangörer.

SRF 2012-01-15

KVARTAL 3De svenska resebyråernas försäljning ökade med endast 1 % under årets tredje kvartal, vilket i sin helhet kan tillskrivas septemberförsäljningen som sjönk med 3 %, vilket möjligen i sin tur kan tillskrivas oron för den finansiella utvecklingen i omvärlden. Den totala försäljningen hittills i år har dock ökat med 3 % jämfört med föregående år.

Privatreseförsäljningen har efter en kraftig uppgång under fjolåret, som fortsatte i början av innevarande år, nu mattats av. Detta märks inte minst på charterreseförsäljningen som har minskat med hela 10 % hittills i år (-23 % under september). Privatresenärerna tycks i stället välja att i högre utsträckning boka resor med reguljärflyg.

Affärsresenärerna väljer inrikesflyget på bekostnad av tåget, som minskat med 11 %.

SRF 2011-10-20

KVARTAL 2Försäljningen av resetjänster via de svenska resebyråerna ökade med 2 % under årets andra kvartal och med 5 % under första halvåret. Att utvecklingen under andra kvartalet tappade fart beror på en svag junimånad, då framför allt affärsreseförsäljningen mattades av.

Det är fortfarande privatresebyråerna och de renodlade online-byråerna som svarar för hela uppgången, medan affärsresebyråerna ligger kvar på samma nivå som under motsvarande period 2010.

Resebyråernas försäljning av flygresor fortsätter att öka, främst via internet.

Anmärkningsvärt är att de egna arrangemangen minskat kraftigt under andra kvartalet och därmed har den motsvarande kraftiga ökningen under första kvartalet helt raderats ut.

SRF 2011-08-07

KVARTAL 1Under årets första kvartal har försäljningen via svenska resebyråer ökat med 7 %.

I likhet med utvecklingen under 2010 är det privatresebyråerna, och i ännu högre grad online-resebyråerna, som står för en mycket stor del av försäljningsökningen. Även affärsresebyråerna ökar visserligen sin försäljning, men den uppgången är betydligt blygsammare än på privatresesidan.

Flygreseförsäljningen ökar både inrikes (4%) och utrikes (12 %). Till stor del har ökningen av utrikesförsäljningen skett hos online-byråerna. Inrikesflyget har förmodligen, i varje fall till viss del, skett på bekostnad av tåget.

Att de egna arrangemangen, som huvudsakligen består av grupp-och konferensresor för företag, har ökat så kraftigt som med hela 43 % är ett tecken på att vi befinner oss i en konjunkturuppgång och att företagen spenderar pengar på sådana arrangemang.

Underlaget för försäljningsstatistiken hämtas in från ett antal medlemsföretag, vilkas sammanlagda omsättning uppgår till cirka 75 % av den totala omsättningen hos landets alla resebyråer. De inrapporterade siffrorna räknas upp med en schablon för att de redovisade siffrorna ska visa den totala resebyråförsäljningen.

SRF 2011-04-27


transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp