transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Statistik 2010

KVARTAL 4Försäljningen av resor via de svenska resebyråerna steg med 7 % under 2010. Under årets sista kvartal har emellertid ökningstakten minskat något.

Merparten av den ackumulerade ökningen står privatresenärerna för, även om en avmattning har skett under årets sista kvartal vilket inte minst förmedlingen av charterresor visar. Försäljningen av affärsresor visade en försiktigare utveckling i början av året, medan en tydligare återhämtning skett under årets sista kvartal. Enligt de uppgifter som Resebyråföreningen samlar in kan man dra slutsatsen att privatresorna ökat med 12 % och affärsresorna med 6 % under 2010.

Under andra halvåret har de egna arrangemangen, som främst riktar sig till företagen, minskat jämfört med motsvarande period i fjol, vilket delvis kan förklaras med en omfattande konferensaktivitet under Sveriges ordförandeskap för EU under andra halvåret 2009.

Försäljningen 2010 uppgick till 30,3 miljarder kronor. Under 2008, som kan betecknas som ett toppår för resebranschen, uppgick resebyråförsäljningen till 32,5 miljarder kronor. Det krävs således en ökning med minst 7 % för att nå samma nivå som 2008.

2011-01-24

KVARTAL 3Den svenska resebyråförsäljningen fortsatte att öka under tredje kvartalet 2010 och är nu uppe i en ökningstakt som för kvartalet ligger 10 % över föregående år. Hittills under året har försäljningen ökat med 6 %.

Det är privatresandet som ökar snabbast. Sedan årsskiftet har försäljningen av privatresor ökat med runt 15 % och i detta segment är det förmedlingen av charterresor och utrikes flygbiljetter som står för merparten av ökningen.

Även försäljningen av affärsresor har börjat öka något. Men jämfört med privatresorna märks fortfarande en viss försiktighet. Hittills i år har försäljningen av affärsresor gått upp med cirka 4 %. En positiv signal är att försäljningen av de egna arrangemangen ökar, vilket tyder på företagen är beredda att lägga mer pengar på konferensresor och evenemang. Denna verksamhet riktar sig nämligen till allra största delen till företag.

Den totala resebyråförsäljningen t.o.m. september 2010 (22,6 miljarder kr) ligger dock fortfarande 10 % under motsvarande siffra för toppåret 2008 (25,1 miljarder kr).

SRF 2010-10-25

KVARTAL 2Försäljningen av resetjänster via de svenska resebyråerna ökade under årets andra kvartal med 8 %. Motsvarande siffra för hela första halvåret är 7 %.

Det är privatresorna som svarar för huvuddelen av uppgången under det första halvåret, medan ökningen under det andra kvartalet var något blygsammare.

Den ökade försäljningen av flyg kan nästan helt hänföras till ett ökat privatresande, vilket naturligtvis även gäller charterresorna.

Resebyråernas försäljning av egna arrangemang (även ofta benämnda Grupp- och konferensarrangemang) riktar sig huvudsakligen till affärsresenärer. En ökning av dessa brukar tyda på att bättre tider stundar för näringslivet.

Att posten Övrigt minskat beror dels på något lägre försäljning av försäkringar, dels på omflyttning till andra rubriker.

Den totala försäljningen ligger dock fortfarande långt under de siffror som redovisades för första halvåret 2008, dvs. strax innan finanskrisen slog till. Då hade resebyråerna i Sverige sålt för 17,6 miljarder kronor, vilket är 10 % mer än försäljningen i år.

SRF 2010-08-03IMAGES
 KVARTAL 1De svenska resebyråernas försäljning ökade under första kvartalet med 9 % jämfört med motsvarande period föregående år. Det är helt och hållet privatreseförsäljningen som står för uppgången, medan affärsreseförsäljningen fortfarande backar.

Samtidigt som resebyråernas försäljning av flygtransporter ökade med närmare 15 %, ökade antalet avresta passagerare vid landets flygplatser med 4,3% (källa: Transportstyrelsen).

2010-05-09


transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp