transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Statistik 2006

TRANSP


KVARTAL 4De svenska resebyråerna, inklusive renodlade internetbyråer, ökade sin försäljning under fjärde kvartalet 2006 med 15 % och med 11 % för året som helhet. Under årets sista månader steg även försäljning av inrikesflyg kraftigt efter att tidigare ha visat en vikande tendens.

Utrikesflyget som står för cirka hälften av den totala omsättningen ökade med 17 % under kvartalet och 12 % under hela året. Ökningen kan i första hand tillskrivas ett ökat resande och i någon mån högre priser.

För de största ökningarna står fortfarande försäljningen av hotellogi och av grupp- och konferensresor med 25 % respektive 21 %.

Att antalet transaktioner ökar mer än motsvarande siffror i kronor kan som tidigare under året förklaras med att antalet enkelbiljetter ökat på bekostnad av tur- och returbiljetter.

Statistiken för fjärde kvartalet 2006 kan hämtas upp här.

SRF 2007-02-12
KVARTAL 3Resebyråföräljningen fortsatte att öka under tredje kvartalet 2006 (+8%), och jämfört med mostvarande period förra året har försäljningen under årets tre första kvartal gått upp med 10%. Försäljningen av inrikes flygbiljetter minskade under kvartalet med 1%, medan utrikesflyget ökade med 12%. Största ökningen (24%) står som tidigare i år försäljningen av hotellrum för.

Som nämnts redan under föregående kvartal är övergången till en ökad försäljning av enkelbiljetter den främsta förklaringen till att antalet sålda biljetter ökar mer än den totala försäljningen i kronor.

Den stora procentuella förändringen av posten Övrigt beror på korrigeringar av siffrorna som gjordes under det tredje kvartalet 2005.

Statistiken för tredje kvartalet 2006 kan hämtas upp här.

SRF 2006-11-06KVARTAL 2Under andra kvartalet 2006 fortsatte försäljningen via resebyråer att öka om än i något lägre takt än under första kvartalet. För första halvåret som helhet blev ökningen 10%. För de största ökningarna står fortfarande hotell (+23%) och grupp- och konferensresor (+26%). Försäljningen av inrikes flyg minskade under andra kvartalet med 4% och för hela första halvåret med 1%, vilket beror på att alltfler inrikes flygbiljetter köps direkt från flygbolagen och deras internetsidor.

Den ökade försäljningen av enkelbiljetter fortsätter att vara den främsta förklaringen till varför antalet sålda biljetter ökar mer än den totala försäljningen i kronor.

Statistiken för andra kvartalet 2006 kan hämtas upp här.

SRF 2006-08-29KVARTAL 1Under första kvartalet 2006 ökade försäljningen via resebyråerna med hela 16% jämfört med samma period förra året. De största ökningarna kan noteras för hotell (+39%) och för grupp- och konferensresor (+32%). Även försäljningen av utrikes flyg och charterresor steg kraftigt.

Antalet sålda flygbiljetter ökade något mer än motsvarande siffror i kronor, vilket huvudsakligen kan förklaras med att försäljningen av s.k. enkelbiljetter ökat. Det finns dock inget som tyder på att genomsnittspriset skulle ha sjunkit markant under perioden.

Statistiken för första kvartalet 2006 kan hämtas upp här.

SRF 2006-05-12
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp