transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Momsdeklaration

HJÄLP FÖR RESEBYRÅER ATT FYLLA I MOMSDEKLARATIONEN



Här nedan lämnas viss vägledning för resebyråer när momsdeklarationen skall fyllas i. De rutor på deklarationsblanketten som sällan eller aldrig berör resebyråer kommenteras inte. Ytterligare information kan hittas på Skatteverkets hemsida.




IMAGES
 Ruta 05
Här ska resebyrån redovisa sin momspliktiga försäljning inom Sverige, dvs. resebyråns serviceavgifter och provisioner för förmedlingen av resor, hotellogi och andra reserelaterade tjänster.

(Den som fortfarande redovisar hela transport- och hotelltjänsten m.m. som nettoomsättning, ska redovisa den momspliktiga försäljningen inom Sverige här. Ingående moms på motsvarande inköp redovisas i ruta 48.)

Ruta 07
Här ska den som arrangerar och säljer paketresor och som använder reglerna för vinstmarginalbeskattningen redovisa beskattningsunderlaget. Använder man sig av schablonregeln, ska således 13% av försäljningsbeloppet tas upp här.





IMAGES
 Ruta 10-12
Här redovisas summan av utgående moms för respektive skattesats på skattepliktig försäljning i fält A.




IMAGES
 Ruta 21-22
Här redovisas moms på inköp av tjänster från annat EU-land enligt huvudregeln, dvs. när köparen är skattskyldig. S.k. omvänd skattskyldighet (reverse charge) eller förvärvsmoms ska redovisas av köparen. Huvudregeln gäller alla momspliktiga tjänster med följande undantag:
  • persontransporter
  • fastighetstjänster inkl. hotelltjänster
  • tillträde till evenemang som är kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga och pedagogiska samt av underhållningskaraktär och liknande
  • restaurang- och cateringtjänster
  • korttidsuthyrning av transportmedel
Ruta 23-24
Dessa rutor berör troligen ingen resebyrå.




IMAGES
 
Ruta 30-31
Här redovisas utgående moms på förvärv som tagits upp i fält C - förvärvsbeskattning.




IMAGES
 Ruta 39
Här redovisas tjänster som sålts utan svensk moms till en näringsidkare i ett annat EU-land enligt huvudregeln för försäljning till näringsidkare. Huvudregeln innebär att tjänsterna anses omsatta i det andra EU-landet och att köparen är skattskyldig för inköpet. Värdet av de sålda tjänsterna ska även redovisas i en periodisk sammanställning, under förutsättning att köparen har ett momsregistreringsnummer och tjänsterna är skattepliktiga i det andra EU-landet. Huvudregeln gäller alla momspliktiga tjänster med följande undantag:
  • persontransporter
  • fastighetstjänster inkl. hotelltjänster
  • tillträde till evenemang som är kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga och pedagogiska samt av underhållningskaraktär och liknande
  • restaurang- och cateringtjänster
  • korttidsuthyrning av transportmedel
Ruta 40
Här redovisar resebyrån den försäljning som är omsatt utomlands, dvs. resebyråns serviceavgifter för förmedlingen av utrikes resor och andra reserelaterade tjänster till icke näringsidkare samt försäljning av tjänster som är undantagna från huvudregeln (se ovan)

Ruta 42
Här redovisas icke momspliktiga intäkter som inte ska redovisas i någon annan ruta. Exempel på sådana intäkter, som en resebyrå kan ha, är försäljning av avbeställningsskydd, provisioner från försäkringsbolag o.dyl.

Här ska även mottagna försäkringsersättningar och bidrag redovisas.




IMAGES
 Här redovisas summan av den avdragsgilla ingående momsen. I beloppet ingår:
- moms på inköp av varor och tjänster i Sverige
- moms som lagts på i tullräkning
- moms på tjänster som köpts från länder utanför EG
- moms på varor och tjänster som köpts från andra EG-länder

Observera att utländsk moms aldrig får dras av.

SRF 2009-11-14 (rev. 2014-02-07)




transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp