transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Information om flygbolag

Information om vilket flygbolag som utför en viss flygningRESEBYRÅNS ANSVAR FÖR INFORMATION OM FLYGBOLAG TILL PASSAGERARE

Den 14 december 2005 antogs en EG-förordning nr 2111/2005 som innebär att en ”gemenskapsförteckning” skall upprättas över alla lufttrafikföretag (flygbolag) som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och att flygpassagerare skall informeras om vilket flygbolag som utför en viss flygning. Eftersom förordningen innehåller skyldigheter för bland andra resebyråer är det viktigt att dessa sätter sig in i reglerna. Om informationsskyldigheten inte iakttas, kan resebyrån under vissa omständigheter bli återbetalningsskyldig till passagerare.

Gemenskapsförteckning över svartlistade flygbolag
I första delen av förordningen finns bestämmelser om den gemensamma förteckningen över flygbolag som av säkerhetsskäl förbjudits att bedriva verksamhet inom EU. Senast den 24 mars skall kommissionen ha upprättat och publicerat förteckningen på internet och i Europeiska unionens officiella tidning. De avtalsslutande parterna, med vilket bland annat avses biljettförsäljare (resebyråer), skall genom information på sina hemsidor (exempelvis genom en länk till SRF:s hemsida) och, i tillämpliga fall, i sina lokaler se till att passagerarna får kännedom om gemenskapsförteckningen så snart denna har publicerats, d.v.s. från och med den 24 mars 2006.

Den senast aktuella förteckningen över svartlistade flygbolag hittar du under Svartlistade flygbolag. Hela förordningstexten kan hämtas upp längre ned på denna sida.

Friskrivning
Ibland händer det att en kund vill boka en flygbiljett med ett flygbolag som är svartlistat, trots att han eller hon fått information om att flygbolaget finns upptaget på förteckningen, beroende på att det inte finns några andra alternativ eller av andra orsaker. I sådana fall rekommenderar SRF att kunden undertecknar en bekräftelse på att han eller hon har mottagit information från resebyrån om att flygbolaget ifråga finns upptaget på den svarta listan, men att han eller hon ändå väljer att boka denna resa och att det sker på egen risk. SRF har tagit fram en mall för en sådan friskrivning som kan hämtas här.

Informationsskyldighet
I andra delen av förordningen finns regler om information till passagerare. I samband med platsreservation skall den avtalsslutande parten (även resebyråer) informera passageraren om vilket eller vilka flygbolag som utför flygningen. Denna skyldighet gäller oavsett på vilket sätt reservationen skett. Skyldigheten är vidare oberoende av om det är fråga om reguljär- eller icke reguljärflyg och det spelar inte heller någon roll om flygningen ingår i ett paket eller inte.

Om namnet på flygbolaget inte är känt vid reservationstidpunkten skall information ges om det eller de flygbolag som förmodligen kommer att utföra den aktuella flygningen. Så snart det fastställts vilket bolag som skall utföra flygningen, skall passageraren informeras om detta. Vid ändringar i fråga om vilket bolag som skall utföra flygningen, skall den avtalsslutande parten omedelbart vidta alla lämpliga åtgärder för att säkra att passagerarna informeras om ändringen så fort som möjligt. I vart fall vid incheckning eller ombordstigning måste passageraren informeras om ändringar i fråga om vilket bolag som utför flygningen.

Flygbolaget eller researrangören ansvarar för att den avtalsslutande parten informeras om vilket bolag som utför flygningen. Om en biljettförsäljare/resebyrå inte har informerats om vilket flygbolag som skall utföra flygningen skall resebyrån inte anses skyldig till att inte ha uppfyllt informationskraven.

Skyldigheten för resebyrån att lämna denna information träder i kraft den 16 juli 2006.

En översikt över resebyråns och researrangörens skyldigheter kan hämtas upp här.

Via denna länk kan förordningstexten hämtas upp.

SRF 2006-08-04
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp