transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Nya momsregler 2010

Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster m.m.SRF har avlämnat sitt remissyttrande över Finansdepartementets promemoria om "Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning" (Fi2009/2270).

Finansdepartementets promemoria är baserad på Europeiska kommissionens direktiv som antogs för drygt ett år sedan och som SRF lämnade sina synpunkter på redan 2005. (SRF:s synpunkter vid det tillfället framgår närmare under punkten EG-direktiv om moms.) Det slutliga direktivet och det nuvarande svenska lagförslaget stämmer i stort sett överens med det förslag kommissionen lade fram 2005. Några skillnader kommenteras i den följande texten.

HUVUDREGEL
I korthet innebär direktivet liksom de föreslagna lagreglerna att tjänster som utförs för skattskyldiga personer (B2B) som huvudregel skall beskattas i det land där kunden har sitt säte, medan tjänster utförda för icke skattskyldiga personer, d.v.s. konsumenter (B2C), skall beskattas där leverantören är etablerad.

UNDANTAG
Flera undantag blir dock kvar. Bland dem finns persontransporter, som föreslås beskattas där de utförs. Dagens regler förändras alltså inte, vilket innebär att utrikes flygtransporter liksom andra persontransporter, som inte i sin helhet företas inom Sverige, blir nollbeskattade även i fortsättningen.

Fastighetstjänster och därmed hotellogi beskattas liksom idag i det land där fastigheten är belägen.

Tjänster inom kultur- och idrottsområdet beskattas där tjänsterna utförs. Från och med 2011 ska dock huvudregeln tillämpas för tjänster inom detta område när dessa tjänster tillhandahålls näringsidkare (B2B), vilket är en nyhet i förhållande till kommissionens ursprungliga förslag. SRF befarar att detta kan komma att leda till att detta slags tjänster ofta kan komma att dubbelbeskattas (läs mer om detta i SRF:s remissvar).

Korttidshyra av bilar ska beskattas där bilen ställs till kundens förfogande. Detta innebär en förenkling jämfört med dagens regler.

Restaurang- och serveringstjänster kommer i fortsättningen att beskattas där de fysiskt konsumeras. Även detta är en förändring till det bättre. Den dubbelbeskattning som man idag kan riskera att råka ut för, undviks genom de reglerna.

Förmedlingstjänster som riktar sig till privatpersoner/konsumenter ska beskattas i samma land som huvudtjänsten. Vid förmedling till näringsidkare ska dock huvudregeln tillämpas, vilket bland annat innebär att företag/organisationer utan avdragsrätt för moms kommer att få betala mer om de köper en resa genom en förmedlare/resebyrå än om resan köps direkt av transportören.

Ett undantag från huvudregeln och som gäller även näringsidkare är förmedling av hotelljänster, som alltid ska beskattas i det land där hotellet är beläget. SRF har tillsammans med sina kollegor runt om i Europa invänt mot detta, eftersom det innebär att affärsresebyråer, som förmedlar logi i de flesta av EU:s medlemsstater, måste registrera sig i vart och ett av dessa länder.

KRÅNGEL OCH KONKURRENSSNEDVRIDNING
SRF påtalar i sitt remissvar att de nya reglerna knappast kommer att förenkla resebyråernas vardag. Att skilda regler ska tillämpas beroende på om kunden är en näringsidkare (beskattningsbar person) eller en konsument, kommer dessutom att leda till betydande gränsdragningsproblem och administrativt merarbete. Som förmedlare av andra företags tjänster måste en resebyrå i fortsättningen avgöra om kunden är en näringsidkare eller en privatperson. Ofta kan en och samma kund vid ett tillfälle uppträda som näringsidkare och vid ett annat som konsument/privatperson.

Om konkurrenssnedvridande effekter skriver SRF vidare: Förmedlare/resebyråer drabbas redan idag konkurrensmässigt negativt av skattesystemet, när resebyrån tvingas debitera full skattesats (25%) för sina förmedlingstjänster, medan transportföretag (6%) och hotell (12%) för i praktiken samma tjänster kan tillämpa reducerade skattesatser. Med de nya reglerna uppstår ytterligare snedvridningar i konkurrensen mellan förmedlare/resebyråer å ena sidan och främst transportföretag å andra sidan, genom att dessa senare kan sälja sina utrikestransporter utan beskattning, medan förmedlaren måste debitera full skatt på förmedlingsavgiften.

Remissyttrandet i sin helhet kan hämtas upp här.

SRF har med anledning av regeringens proposition skickat ytterligare ett brev med synpunkter till Finansdepartementet, vilket kan hämtas upp här.

SRF 2009-05-04 (rev 2010-01-12)
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp