transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Personuppgifter

Allmän uppgiftsskyddsförordningParlamentet har behandlat kommissionens förslag till en "Förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (allmän uppgiftsskyddsförordning)" och lagt fram sitt betänkande A7-0402/2013. I detta föreslår parlamentet att företag som behandlar personuppgifter avseende minst 5 000 personer under en tolvmånadersperiod, ska utse ett s.k. uppgiftsskyddsombud. Detta är en skärpning av det ursprungliga förslaget, i vilket kommissionen föreslår att sådana ombud bara ska behöva utses i företag med fler än 250 anställda. Vinner parlamentets förslag gehör, kommer många resebyråer att drabbas och behöva utse ett uppgiftsskyddsombud (data protection officer).

SRF har med anledning av den föreslagna bestämmelsen om uppgiftsskyddsombud skrivit till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsfrågor och som via regeringen och rådet bör kunna påverka den slutliga utformningen av förordningen. Samtidigt uppvaktar ECTAA kommissionen och de av medlemsstaternas attachéer som är ansvariga för personuppgiftsfrågor. SRF har i brevet, som kan hämtas upp här, påpekat att många små och medelstora resebyråer hanterar en mängd personuppgifter i samband med bokningar av resor, många gånger långt över 5 000. Att behöva utse ett personuppgiftsombud skulle innebära en väsentlig ökning av den administrativa bördan och allvarligt påverka dessa företags ekonomi.

I brevet har SRF även upplyst Datainspektionen om NDC och dess möjliga konsekvenser för resebyråer och resenärer.

SRF 2014-08-01
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp