transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Askmolnsavgöranden från 2010

Beslut i askmolnsärendenAllmänna Reklamationsnämnden (ARN) har fått in drygt 400 anmälningar från resenärer som drabbades av askmolnet under våren 2010. Anmälningarna riktar sig i huvudsak mot flygbolag och researrangörer. Eftersom dessa ärenden bedömts vara principiellt viktiga har ARN avgjort vissa utvalda ärenden i utökad sammansättning, vilket innebär att tre juristdomare och fyra ordinarie ledamöter deltagit. I december presenterade ARN avgöranden i fyra sådana pilotfall, vilka refereras här nedan och kommenteras av SRF.

1. Flygresa Nice-Stockholm via Amsterdam
2. Flygresa från Sydafrika via Istanbul med ett icke EU-flygbolag
3. Paketresa till Turkiet
4. Paketresa till Istanbul
5. SRF:s övergripande kommentarer
1. Flygresa Nice-Stockholm via Amsterdam (2010-3997)Efter mellanlandning i Holland ställdes flygningen Amsterdam – Stockholm in p.g.a. askmolnet och resenärerna bokades om till en flygning två dagar senare. Resenärerna tvingades därför till två övernattningar i Holland. Flygbolaget bekostade en hotellnatt men resenärerna fick själva stå för den andra natten. Flygbolaget anförde att de på grund av flygförbudet varit förhindrade från att utföra den avtalade flygningen. Flygbolaget invände vidare att det inte var skyldigt att utge kompensation eller bistå med assistans enligt EU-förordningen 261/2004, eftersom den inte är avsedd för den här typen av situationer. ARN konstaterar att flygbolaget inte lagligen kunde utföra den aktuella flygningen men att det funnits andra alternativa transportmedel. Vidare anför ARN att det uttryckligen stadgas i förordningen att någon kompensation inte ska utgå vid force majeure men att flygbolaget i dessa situationer har en skyldighet att stå för hotell, mat och dessutom låta resenären ringa två telefonsamtal eller skicka två e-postmeddelanden. ARN fann därför att flygbolaget skulle ersätta resenären för kostnader för hotell, mat, transport mellan hotell och flygplats samt ersättning för telefonkostnader.

SRF:s kommentarer:
EU-förordningen är, som KLM hävdar, inte tänkt för den här typen av situationer och man kan med fog ifrågasätta skäligheten i att privata företag ska ansvara för skador, som beror på omständigheter som inte varit möjliga att förutse eller förhindra. Det finns dock inget undantag i förordningen utan denna täcker även fall som detta. I förordningen anges uttryckligen att flygbolaget ska stå för kostnader för måltider samt vid behov av övernattning för hotell, när en flygning blir inställd eller försenad.2. Flygresa från Sydafrika via Istanbul med ett icke EU-flygbolag (2010-3708)Flygningen Istanbul – Stockholm ställdes in p.g.a. askmolnet. Resenärerna blev ombokade till en ny flygning sex dagar senare och fick därför tillbringa sex nätter på hotell. Flygbolaget ansåg sig inte skyldiga att ersätta resenärerna för hotellkostnaden. ARN konstaterar att EU-förordningen om flygpassagerares rättigheter inte är tillämplig, eftersom det visserligen rörde sig om en flygning till en flygplats inom EU men det flygbolag som skulle utföra flygningen var inte ett EU-flygbolag. ARN stannar dock inte vid detta konstaterande, utan noterar vidare att flygbolaget har ett kontraktsrättsligt ansvar genom Warszawa-konventionen (Turkiet är inte part i Montrealkonventionen men väl i Warszawasystemet). Detta ansvar bortfaller vid force majeure-situationer, förutsatt att flygbolaget kan visa att det inte med rimliga åtgärder hade kunnat undvika de skador som situationen orsakade. Enligt ARN hade flygbolaget kunnat mildra skadorna, t.ex. genom att ordna hemtransport med annat färdmedel eller genom att inkvartera resenärerna på hotell. Flygbolaget ansågs därför skyldigt att utge ersättning för kostnaden för hotell.

SRF:s kommentarer:
Eftersom Turkish Airlines inte är ett EU-flygbolag, är inte EU-förordningen om flygpassagerares rättigheter tillämplig. SRF ställer sig frågande till det beslut som ARN kommer fram till. Warszawa-konventionen ålägger flygbolag ett ansvar för skador orsakade av försening, dock inte vid extraordinära händelser som ligger utanför flygbolagets kontroll. Det är helt klart att askmolnet utgjorde en sådan extraordinär händelse, som inte kunnat förutses eller förhindras. Att ålägga ett flygbolag ansvar enligt den aktuella bestämmelsen i konventionen för skador på grund av att flygningen ställs in (d.v.s. inte vid försening) i sådana fall, är enligt SRF:s mening väldigt långtgående, särskilt som det i konventionen finns ett uttryckligt undantag från ansvar vid force majeure. Mot bakgrund härav skulle SRF gärna se att detta eller liknande fall prövas av domstol.3. Paketresa till Turkiet (2010-4717)Hemresan från Istanbul till Stockholm blev inställd på grund av askmolnet. Arrangören kunde till följd av det oklara läget inte boka om resenärerna till en ny flygning. Resenärerna fick inkvartering under tre dagar. Arrangören informerade löpande resenärerna om utvecklingen. Resenärerna önskade återvända hem så snart som möjligt och bad arrangören att ordna hemresa med buss. En överenskommelse träffades med resenärerna om att dessa skulle betala bussresan hem själva samt stå för kostnader för hotell och måltider under hemresan. Resenärerna yrkade i ARN ersättning för kostnaderna för hemresan. ARN konstaterade att det träffats en särskild överenskommelse mellan arrangören och resenärerna och att den var bindande för parterna. Resenärerna fick därmed ingen ersättning.

SRF:s kommentar:
Det var, såvitt framkommer, resenärerna själva som krävde att arrangören skulle ordna med busstransport till Sverige. Resenärerna har vidare undertecknat en överenskommelse med arrangören, av vilken klart framgår att de själva skulle få stå för kostnaden för bussresan. SRF instämmer därför i ARN:s bedömning att resenären inte haft rätt till ersättning.4. Paketresa till Istanbul (2010-3832)Hemresan till Stockholm blev inställd på grund av askmolnet. Två resenärer blev strandsatta på resmålet i fyra respektive fem dagar och fick själva stå för hotell och mat under denna tid. Arrangören sade sig ha erbjudit alternativ hemresa med tåg och buss, vilket resenärerna avböjt utan motivering. Resenären hävdade att de endast fått erbjudande om hemtransport med en minibuss, som skulle köras av en bekant till researrangören. ARN konstaterar inledningsvis att researrangörer inte har något ansvar enligt Montrealkonventionen för skador till följd av inställda flyg. Enligt paketreselagen ska arrangören ordna med lämpligt ersättningsarrangemang i fall som det aktuella. Arrangören har bevisbördan för att visa vad som erbjudits. Hemresa ska ske med likvärdiga transportvillkor. Enligt ARN var det inte visat annat än att någon form av vägtransport hade erbjudits. Arrangören hade därför enligt ARN:s mening inte visat att lämpligt hemresealternativ erbjudits, förrän hemresa med flyg kunde genomföras några dagar senare. Resenärernas kostnader för hotell och måltider ansåg ARN var föranledda av att nöjaktigt hemresealternativ inte kunnat erbjudas, förrän den dag då flygresa hem ordnades, varför arrangören enligt ARN:s mening är skyldig att ersätta resenärerna för detta.

SRF:s kommentar:
I ärendet hävdar arrangören att han erbjudit hemresa med tåg eller buss, medan resenärerna anfört att de endast fått erbjudande om hemtransport med en minibuss samt att chauffören inte var yrkeschaufför. ARN konstaterar att ord stod mot ord och att det endast var ostridigt att någon form av vägtransport erbjudits. Det åvilar arrangören att visa att denne erbjudit lämpligt ersättningsarrangemang och det har enligt ARN arrangören inte gjort.

Som ARN konstaterar i ett av ärendena ovan, var det vid det aktuella tillfället omöjligt att utföra flygningen i enlighet med avtalet. Det är ostridigt att arrangören därvid erbjudit resenärerna hemtransport med någon form av buss. Enligt paketreselagen ska resenären ha godtagbara grunder för att avvisa erbjudna ersättningsarrangemang. I referatet framgår inte att resenärerna har visat godtagbara grunder i det aktuella fallet. Enligt 15 § paketreselagen ska arrangören erbjuda ersättningsarrangemang för de tjänster som inte kan tillhandahållas. I det aktuella fallet har resenärerna erhållit hotell och eventuella måltider, som ingick i paketresan i enlighet med avtalet. Arrangören har således endast skyldighet att erbjuda hemtransport. Resenären kan om det är skäligt även ha rätt till skadestånd. Enligt förarbetena får det med ”skäligt” anses, att skadestånd inte ska utgå när felet inte alls beror på arrangören. Enligt SRF:s mening utgör den ersättning som tillerkänts resenärerna för kostnader för hotell och mat i detta fall skadestånd, vilket således enligt SRF:s uppfattning resenären inte haft rätt till.5. SRF:s övergripande kommentarerInledningsvis kan konstateras att askmolnet utgjort en sådan extraordinär omständighet, som medfört att flygbolag inte haft någon skyldighet att utge kompensation enligt EU-förordningen om flygpassagerares rättigheter (261/2004) samt att paketresearrangörer inte haft någon skyldighet att utge skadestånd enligt paketreselagen.

Av ARN:s avgöranden kan man utläsa att ARN bedömt att 15 § paketreselagen ska tillämpas i de fall hemresan i en paketresa blivit inställd. I denna bestämmelse stadgas, att om en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören ordna lämpligt ersättningsarrangemang. Om ersättningsarrangemang inte kan ordnas eller om kunden avvisar dessa på goda grunder, ska arrangören, om det är skäligt, ordna likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan. Enligt den aktuella bestämmelsen ska arrangören således erbjuda ersättningsarrangemang för de tjänster som inte kan tillhandahållas. I de fall hemresan i en paketresa blir inställd eller försenad, har resenärerna erhållit hotell och eventuella måltider, som ingick i paketresan i enlighet med avtalet. Arrangören har således endast skyldighet att erbjuda hemtransport. Utöver ersättningsarrangemang kan resenären ha rätt till prisavdrag eller skadestånd, om det är skäligt. Eftersom felet beror på en force majeure-händelse, kan det inte anses skäligt att skadestånd ska utgå i dessa fall. Det saknas således enligt SRF stöd i paketreselagen för att ålägga arrangören ansvar för kostnader för hotell, måltider m.m. för tiden fram till dess att hemresa kan ske.

Hemresan i en paketresa utgör i och för sig en väsentlig del av en paketresan. Dock kan man konstatera att resenärerna i de fall där hemresan ställs in, bortsett från hemresan, har erhållit samtliga tjänster i enlighet med avtalet. Att en flygning ställs in och bokas om till ett senare datum än avtalat, innebär inte att arrangören inte kan tillhandahålla denna utan endast att den tillhandahålls vid en senare tidpunkt. Enligt SRF:s mening är det därmed inte helt klart, att dessa ärenden faller in under 15 § paketreselagen utan borde kanske istället bedömas enligt 16 § paketreselagen. I 16 § paketreselagen stadgas att vid andra fel än sådana, som anges i 15 §, har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd. Rätten till skadestånd bortfaller dock om arrangören visar att felet beror på omständigheter utanför arrangörens kontroll. I fjärde stycket 16 § stadgas att arrangören även vid fel, som beror på omständigheter utanför arrangörens kontroll, ska arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs. Enligt förarbetena till den aktuella bestämmelsen blir detta aktuellt, om resenären får problem på grund av felet. Enligt SRF:s mening ligger i denna skyldighet att arrangören ska bistå resenär med att t.ex. hitta och boka hotell vid behov av övernattning. Bestämmelsen innebär enligt SRF:s mening inte ett ansvar för arrangören att stå för kostnaderna för själva hotellet.

Sammantaget bedömer således SRF att om hemresan i en paketresa blir inställd på grund av force majeure och arrangören vidtar erforderliga åtgärder för att omboka resenären till en annan flygning, även om denna ligger längre fram i tiden, eller ordnar med alternativ hemtransport, stadgas inte någon skyldighet i paketreselagen för arrangören att stå för kostnader för hotell, mat o.s.v., fram till dess att hemresa sker. Resenären har inte någon rätt till skadestånd och därmed inte heller rätt till ersättning i efterhand för kostnader på grund av övernattning m.m. Arrangören har dock alltid en skyldighet att hjälpa en resenär som drabbas, t.ex. genom att leta rätt på hotell och att boka rum åt resenären.

SRF 2011-01-26
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp