transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Praxis

Här nedan har vi sammanställt några vägledande avgöranden från Allmänna reklamationsnämnden, EU-domstolen och HD som kan vara nyttigt att känna till.


1. Minderårig medresenär kan inte med bindande verkan avboka en resa


I ärendet hade flygbiljett bokats till två familjer på samma bokning. En resenär blev sjuk och biljetterna avbokades mot avbeställningsskydd. Den som blivit sjuk var 17 år och densamma som ringde in och avbokade resan för samtliga. Trots att 17-åringen hade alla uppgifter om bokningen och gav sken av att hon hade befogenhet att avboka resan för samtliga samt att resebyrån ställde frågan om hon hade tillåtelse att avboka hela flygbiljetten, ansågs det inte tillräckligt och resebyrån fick stå för merkostnaden. Änr 2016-361.

Som kommentar till ärendet kan nämnas att det alltid är att rekommendera att ta in en fullmakt som skriftligt underlag när det gäller minderåriga då huvudregeln i svensk lag är att en person under 18 år inte med bindande verkan kan ingå avtal.


2. Resebyråns ansvar att informera om ändrade flygtider även vid förmedling


I ett nyligen avgjort ärende i ARN kom fråga upp om en resebyrå som endast förmedlat en flygbiljett kunde anses vara ansvarig för att kunden inte fått information om ändrade flygtider. ARN resonerar:
En resebyrå ansvarar enligt praxis för skador som resenärer vållas till följd av oaktsamhet vid
utförandet av resebyråtjänsten.
Resebyrån har inte presenterat något till stöd för att företaget aktivt skulle ha vidarebefordrat information om ändrade flygtider till kunden utan endast hänvisat till att företaget rutinmässigt informerar sina kunder om att de bör kontrollera att flygtiderna inte har förändrats.
Nämnden anser att resebyrån genom denna underlåtenhet varit oaktsam och att resebyrån därmed är skyldig att ersätta den skada som drabbat kunden. Änr 2016-241


3. Paketresa eller separat förmedlade resetjänster?


I ett ärende från juli 2016 var frågan uppe om när en resa ska anses vara en paketresa. Enbart det faktum att en näringsidkare säljer fler tjänster samtidigt till en konsument betyder inte att det är en paketresa. Stor betydelse tillmäts priset och "om det pris som tas ut framstår som ett pris för en kombination av tjänster och inte som flera av varandra oberoende priser för olika tjänster." Om priserna för var och en av två tjänster är desamma oberoende av om resenären köper en eller båda, är det sålunda normalt inte fråga om en paketresa.

I det aktuella fallet angavs skilda priser för flyg, hotell och transfer. Det totala priset var dock rabatterat på ett sådant sätt att det för konsumenten upplevdes som att rabatten berodde på att samtliga tjänster köptes. Någon annan avtalspart än den som sålde resan fanns inte angiven.
Mot den bakgrunden ansåg ARN att det var fråga om en paketresa och att paketreselagen därmed var tillämplig. Änr 2016-722.


4. EU förordning 1008/2008, artikel 23, presentation av flygpriser

I juli 2017 kom förhandsbeskedet från EU domstolen om hur man ska tolka art 23 (1) i EU förordning 1008/2008 och beskedet från domstolen är att det inte är tillåtet att bunta ihop priserna som avses i b-d med a) passagerarpriset (air fares) utan de som är angivna under b) – d) ska anges separat. Aktuell artikel på svenska:
Artikel 23
Information och icke-diskriminering
1. De passagerarpriser och fraktpriser som är tillgängliga för allmänheten ska innehålla tillämp-liga villkor när de erbjuds eller offentliggörs i någon form, inbegripet på Internet, för lufttrafik från en flygplats som befinner sig på en medlemsstats territorium och på vilken fördraget är tillämpligt. Det slutliga pris som ska betalas ska alltid anges och ska innehålla gällande passagerarpris eller fraktpris samt alla tillämpliga skatter och avgifter, tilläggsavgifter och arvoden som är oundvikliga och förutsebara vid tidpunkten för
offentliggörandet. Förutom slutpriset ska minst anges

a) passagerarpris eller fraktpris,
b) skatter,
c) flygplatsavgifter, och
d) andra avgifter, tilläggsavgifter eller arvoden, exempelvis sådana som har samband med luftfartsskydd eller bränsle

Är man intresserad av argumenten och hela domen (som även rör andra frågor) kan man läsa den via denna länk och då läsa framför allt punkterna 23, 26, 28 och 30.5. Minst 2 månaders reklamationsfrist krävs för ersättningsanspråk enl. 261/2004


Enligt EU förordning 261/2004 som gäller flygbolagens ansvar vid inställda flyg, förseningar och nekad ombordstigning, har inga tidsfrister för anspråk angetts. Det har istället lämnats upp till resp. lands egen praxis att avgöra vad som gäller.

I tingsrätten ansåg man att passagerarna inte hade någon skyldighet alls att reklamera och att 10 års preskriptionstid skulle gälla för rätt till ersättning enl. 261. Hovrätten gick på samma linje som tingsrätten.

I HD däremot konstaterades att praxis i liknande konsumentförhållanden i Sverige är att man ska reklamera inom ”skälig tid” som minst alltid bör uppgå till 2 månader. När passagerarna yrkat ersättning först efter 2 år och 3 månader, konstaterade HD att deras rätt till ersättning fallit bort. Domen meddelades den 15 mars 2018.

Senast uppdaterad 2018-03-20
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp