transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
PNR-uppgifter

Passenger Name Record (PNR) är en databas som innehåller uppgifter om varje passagerares resa som flygbolagen behöver för bokning och bokningskontroll. Databasen är knuten till något av reservationssystemen (GDS) och/eller ett flygbolag.

Sedan attentaten den 11 september 2001 har flera länder infört bestämmelser, som ålägger flygbolagen att elektroniskt överföra PNR-uppgifter om passagerare på flygningar till och från dessa länder.

Ett av de länder som kräver att PNR-uppgifter ska samlas in och rapporteras före inresa är USA.

PNR-direktivet har nu efter många års förhandlingar antagits i EU och publicerats i EUs officiella tidning. Därmed har EU:s medlemsstater två år på sig (till våren 2018) att implementera direktivet i nationell rätt. Lagstiftningen kan komma att variera något mellan medlemsländerna, men helt klart för alla är att det i första hand åligger flygbolag som flyger in till EU-området från länder utanför EU, att rapportera passagerares personuppgifter till de nationella myndigheterna. Det lämnas visst utrymme i direktivet att låta respektive medlemsland införa samma regler även avseende flyg inom EU samt att utvidga ansvaret till andra aktörer än flygbolag. Ett förslag på ny svensk lag ska lämnas senast den 31 maj 2017 och en utredningsgrupp som SRF har bett om att få delta i håller på att tillsättas. (text uppdaterad 2016-05-12)

I slutet av juni -17 lades utredningens betänkande fram. Det är glädjande läsning för resebyråers och researrangörers del, då utredningen menar att en utvidgning av direktivet till att omfatta även skyldigheter för resebyråer och researrangörer att samla in och överföra PNR uppgifter inte bör ske för svensk del innan kommissionens översyn 2020. Eftersom Sverige har åtagit sig att utvidga ansvaret - precis som många andra EU-länder - är det glädjande att utredningens förslag trots det inte vill införa detta för svenska resebyråer och researrangörer innan man kan göra en bättre bedömning om hur det ska fungera i praktiken. SRF kommer som remissinstans att lämna synpunkter på betänkandet innan den 1 oktober och fullhjärtat stödja utredningens resonemang. Länk till utredningens betänkande finns här. (text uppdaterad 2017-07-10).

Den 14 juni 2018 antog riksdagen till vår stora glädje regeringens förslag till lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen. Detta innebär att endast flygbolag omfattas av skyldigheten att rapportera PNR-uppgifter till olika myndigheter, se förslaget här. (text uppdaterad 2018-06-14)

SRF 2009-12-15, senast uppdaterad 2018-06-14
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp