transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Ny resegarantilag

Från och med den 1 augusti 2018 träder en ny resegarantilag i kraft i Sverige.

De största förändringarna är att:
- Resegaranti behöver inte ställas för affärsresor, förutsatt att det finns ett ramavtal eller liknande avtal mellan arrangören och företaget
- Resegaranti kan endast tas i anspråk vid arrangörens insolvens
Resegaranti ska ställas för fler kombinationer än idag och av fler aktörer
- Det öppnas upp för möjligheter att ställa nya typer av resegarantier
- En arrangör kan ställa säkerhet i endast ett EU-land för all sin försäljning inom EU.
- Reseföretag ska ställa säkerhet för paketresor och för sammanlänkade researrangemang. Här kan du läsa mer om paketresor och här kan du läsa mer om sammanlänkade researrangemang.

Resegarantier för paketresor

Det är till skillnad från idag endast arrangören som ska ställa säkerhet. Återförsäljare ska alltså som huvudregel inte ställa säkerhet för paketresor. Om återförsäljaren säljer paketresor arrangerade av en arrangör med säte utanför EU, ska dock återförsäljaren ställa säkerhet fullt ut eller kunna visa Kammarkollegiet att arrangören utanför EU har fullgod säkerhet som då också ska prövas och godkännas av Kammarkollegiet först.

Ett av syftena med den nya lagstiftningen är att fler resenärer som köper resetjänster ska omfattas av skydd. Garantin ska säkerställa återbetalning till resenärer för alla resetjänster som inte kan utnyttjas p.g.a. insolvens, inkl. hemresa.

Resegarantier för sammanlänkade researrangemang

Även om begreppet sammanlänkade researrangemang är nytt i svensk rätt, så liknar dessa kombinationer de paketliknande resor som svenska reseföretag redan idag måste ställa resegaranti för. Sammanlänkade researrangemang måste bestå av minst två olika typer av resetjänster. Med resetjänst avses persontransport, inkvartering, hyrbil och annan turisttjänst. Detta innebär att fler kombinationer kommer att vara resegarantipliktiga jämfört med tidigare lagstiftning.

Resegarantin som måste ställas för ett sammanlänkat researrangemang ska täcka återbetalning till resenärer för samtliga tjänster som inte kan utnyttjas på grund av reseföretagets obestånd. Om en transportör har underlättat ett sammanlänkat researrangemang är transportören skyldig att se till att resegarantin även täcker hemtagning av strandsatta resenärer.

Anmälan och prövning av resegaranti

Innan ett företag erbjuder en paketresa eller ett sammanlänkat researrangemang till försäljning ska företaget anmäla sin verksamhet till Kammarkollegiet. Myndigheten prövar härefter om garanti ska ställas samt beslutar om garantins storlek.

På samma sätt som idag har företag en skyldighet att anmäla ändrade förhållanden. Om t.ex. den verkliga försäljningen överstiger den budgeterade försäljningen, måste detta anmälas till Kammarkollegiet som då gör en ny prövning.

Nya typer av säkerheter

En huvudtanke bakom den nya lagstiftningen är att möjliggöra för företag att ställa säkerhet på andra sätt, t.ex. genom en försäkring eller deponerade medel. Lagen öppnar även upp för andra möjligheter t.ex. för flera företag att gå samman och ställa någon form av gemensam säkerhet. Detta innebär en stor skillnad jämfört med tidigare lagstiftning där resegaranti enbart kunde bestå av bankgaranti eller betalningsutfästelse från ett försäkringsbolag.

Ianspråktagande av garantin

Garantin får endast tas i anspråk vid arrangörens eller näringsidkarens insolvens. Detta innebär en stor skillnad mot tidigare, då resegaranti kunde tas i anspråk så fort en resa blivit inställd, oavsett orsak. I fortsättningen kommer alltså inte garantin att kunna tas i anspråk vid underleverantörers problem för fullgörande av olika resetjänster som t.ex. flygbolagskonkurs, storm, askmoln osv.

Det krävs för övrigt inte att reseföretaget har försatts i konkurs, utan det räcker att det kan antas att det beror på ekonomiska problem hos reseföretaget

Affärsresenärer
Affärsresor som har köpts på "grundval av ett avtal om anordnande av affärsresor" mellan företag omfattas inte av paketreselagen och därmed föreligger inte heller någon skyldighet att ställa säkerhet för dessa resor. Detta gäller såväl paketresor som sammanlänkade researrangemang. Läs mer under rubriken Ny paketreselag


I kraftträdande
Den nya lagen träder i kraft den 1 augusti och gäller för alla resor som säljs fr o m detta datum. För resor sålda före den 1 augusti ska den gamla resegarantilagen gälla. Detta innebär att företag under en övergångsperiod kommer att behöva ställa säkerhet både enligt den gamla lagen och den nya.

Här hittar du den nya resegarantilagen i sin helhet Ny resegarantilag.

SRF 2018-06-30
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp