Hem / Fakta & juridik / FAQ kring regeringens stödpaket

FAQ om regler kring regeringens stödpaket

Här hittar du frågor och svar om stödpaket som omfattar t.ex. korttidspermittering, löneskatter, sjuklöneansvar etc. Allt eftersom vi får in mer information uppdaterar vi denna sida. Generell information kring regerings stödpaket finns HÄR.

Särskild mailadress för frågor inom detta område: support@srf-org.se

NYTT: Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter (2020-03-25):
En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna kommer att föreslås under perioden 1 mars – 30 juni 2020 så att enbart ålderspensionsavgiften betalas. Nedsättningen föreslås gälla för upp till 30 anställda och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Det medför en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad. För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna. Den offentligfinansiella kostnaden av förslagen beräknas till 33 miljarder kronor.

NYTT: Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher (2020-03-25)
För att minska kostnaderna för företag med stora svårigheter på grund av coronaviruset i sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter föreslår regeringen ett stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Inriktningen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran.

Mer information på regeringens hemsida – se HÄR

 

Anstånd till Skatteverket:

 • Gäller löneskatter och arbetsgivaravgifter
 • Totalt kan man få anstånd med inbetalning av 3 månaders löneskatter och arbetsgivaravgifter
 • Anståndet gäller i 12 månader, sedan måste de utestående skatterna betalas in
 • Gäller från 7 april men kan utnyttjas retroaktivt från 1 januari
 • Avgifter och ränta kommer att tas ut
 • Detta anstånd kan utnyttjas av alla företag förutsatt att man inte redan har stora skatteskulder eller brister i sin ekonomiska hantering av företaget.

Mer information och ansökningsblankett på Skatteverkets hemsida – se HÄR.

 

Sjuklöneansvar:

 • Staten tar över sjuklöneansvaret i april och maj månad.
 • Då karensdagen är borttagen betalas staten för dag 2-14
 • Arbetsgivaren betalar ut sjuklönen och begär retroaktiv återbetalning från Försäkringskassan

Försäkringskassan har tillsvidare inte uppdaterat sin hemsida med information om hur detta görs. Vi återkommer.

 

Korttidspermittering / Korttidsarbete:

NYTT: Tillväxtverkets hemsida är inte helt tydlig men en försiktig tolkning är att alla, utom ägare av enskild firma, omfattas av möjligheten att söka stöd. Ägare/arbetsgivare som omfattas är exempelvis aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser. Riksdagen fattar beslut om detta 2 april.

NYTT: Tillväxtverket meddelar: Enligt ordinarie lagstiftning kan man enbart få stöd för varslad personal, men under undantagsperioden 2020 kan man få stöd även för uppsagd personal.

För vad och vilka får man ersättning? Vilka anställda kan omfattas av stödet?
• Stödet omfattar inte nyanställda, utan endast anställda som var avlönade 3 månader före Tillväxtverkets godkännande.
• Stödet gäller för de arbetstagare som arbetsgivaren varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för under stödmånaden.
• Arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj är inte stödberättigande enligt 11 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Tillväxtverket gör här tolkningen att de enda arbetsgivare som kan anses ha en familj är enskilda näringsidkare eftersom endast dessa är fysiska personer. Det är en extensiv tolkning i ljuset av syftet med det nya systemet för korttidsarbete och den exceptionella situation som nu råder. Tolkningen innebär att även anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas, med undantag för företagsformen enskild firma. En förutsättning är förstås att övriga kriterier för stöd är uppfyllda.

 • Företagen kan nu korttidspermittera medarbetare under 2020
 • Detta gäller från 7 april men kan räknas retroaktivt från 16 mars
 • Myndighet som bedömer och beviljar detta är Tillväxtverket
 • Kraven och detaljerna är många men följande måste skett:
  1. Företaget måste drabbats av svåra och tillfälliga ekonomiska svårigheter genom en händelse utom dess kontroll och som ej kunnat förutses.
  2. Alla andra tillgängliga åtgärder att minska personalkostnaderna skall ha gjorts. Dvs. avveckla konsulter och inhyrd personal.
 • Inhyrd personal från bemanningsföretag kan ej korttidspermitteras
 • Det finns också krav på hänförliga arbetstagare vilket är arbetstagare:
  1. Som varit anställda minst 3 månader
  2. för vilka arbetsgivaren var skyldig att betala arbetsgivaravgifter
  3. som inte tillhör arbetsgivarens familj. Detta betyder att anställda ägare inte kan korttidspermitteras.

Förutsättningar för preliminärt stöd när det finns kollektivavtal om korttidsarbete:

 • Arbetsgivaren skall vara bunden av kollektivavtal om korttidsarbete
 • Förutsättningarna för tillämpningen skall regleras i ett lokalt kollektivavtal
 • Arbetstids- och löneminskning skall vara förenlig med lagens nivåer enligt tabellen nedan. Finns ingen lokal part på arbetstagarsidan får avtal enligt punkt b istället ingås mellan arbetsgivaren och den centrala arbetsgivarorganisationen.

 

Förutsättningar för preliminärt stöd när det inte finns kollektivavtal om korttidsarbete:

 • En skriftlig överenskommelse mellan arbetstagare och arbetsgivare om korttidsarbete skall finnas
 • Minst 70% av arbetstagarna inom en driftsenhet som uppfyller kraven att omfattas skall delta i korttidsarbetet.
 • Den arbetstidsnivå- och löneminskning som avtalas skall vara förenlig med lagens nivåer.

 

Svenskt Näringsliv och Unionen har den 18/3 tecknat ett kollektivavtal om korttidsarbete

 • Man kan inte varsla eller säga upp medarbetare som korttidspermitterats. Dock kan man ha lagt ett varsel och sedan ändra det till korttidspermittering. Man kan även varsla/säga upp vissa medarbetare och låta resten omfattas av korttidspermittering.
 • Man kan korttidspermittera medarbetare på 20%, 40% eller 60% enligt tabell på regeringens hemsida och man kan ha olika procentsats av arbetstidsminskning på olika medarbetare.
 • Korttidspermittering kan göras max 6 månader i följd med en förlängning på 3 månader.

Länk till regeringens stödpaket om korttidspermitteringar – HÄR.

Länk till Tillväxtverket samlade information kring korttidspermitteringHÄR.

Mall korttidspermittering – steg för steg

Mall för överenskommelse om korttidsarbete_företag utan kollektivavtal