Hem / Fakta & juridik / FAQ kring regeringens stödpaket

FAQ om regler kring regeringens stödpaket

Stödåtgärder enligt regeringens presskonferens 2020-11-09

Regeringen och dess stödpartier offentliggjorde igår att man avser lägga fram förslag om förlängning av kortidspermitteringen till och med juni 2021. Detta har SRF och många andra kämpat för och vi är glada över att äntligen få besked. Man föreslår vidare att omställningsstödet kommer att gälla även under augusti, september och oktober.

Regeringen, via finansministern, meddelade även vid pressträffen att man arbetar med att ta fram en form av stöd till ”paketresearrangörer”. Ministern sa vidare att stödet skulle underlätta för arrangörer att återbetala till kund vid inställd resa. Förslaget skall presenteras inom närtid.

SRF välkomnar att regeringen, även om det är väldigt sent, nu officiellt kommunicerar att man tänker genomföra åtgärder för branschen. Föreningen har under de senaste månaderna haft en tät kontakt med framförallt näringsdepartementet. Vi har dock inte fått ta del av hela förslaget till stödåtgärd utan bara valda delar. Detta har vi kunnat förstå kommer att ingå i förslaget:

 • Staten kommer att erbjuda långfristiga krediter till arrangörer för att återbetala kunder som ännu inte erhållit detta.
 • Arrangören måste visa, via revisor, att leverantörer inte återbetalat.
 • Det kommer att gälla resor under perioden 1 mars 2020 till 11 januari 2021.
 • Max lånesumma per bolag är 8 MSEK eller 25% av årsomsättning 2019

Det är i skrivande stund oklart vilken myndighet som kommer att administrera detta. Vi vet ännu inte när ansökningsperioden kommer att vara eller när och hur pengar betalas ut. Vi har påtalat att det brådskar. Vi hoppas att inom kort kunna återkomma med mer information.

Särskild mailadress för frågor inom detta område: support@srf-org.se

Här hittar du frågor och svar om stödpaket som omfattar t.ex. korttidspermittering, löneskatter, sjuklöneansvar etc. Allt eftersom vi får in mer information uppdaterar vi denna sida. Generell information kring regerings stödpaket.

2020-05-15: Tillväxtverket har uppdaterat sin hemsidan och fyllt på med många frågor & svar – se HÄR.

Riksdagen och regeringen har beslutat om omställningsstöd till företag med kraftigt minskad omsättning (2020-07-02)
Stödet omfattar samtliga företagsformer och skall hjälpa till att täcka fasta kostnader. För att kunna få del av om omställningsstöd ska företaget:
– Redovisat en nettoomsättning om minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret.
– Nettoomsättningen ska ha minskat med mer än 30 procent under mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019.
– Nedgången ska vara orsakad av spridningen av sjukdomen covid-19.

Skatteverket har tydlig information på sin hemsida vad som räknas som fasta kostnader. Totalt kan ett företag få stöd på mellan 5000 och 150 miljoner kronor. På Skatteverkets hemsida finns en enkel räknemodell man kan använda för att få en uppfattning om storleken på eventuellt stöd. Det finns inget budgeterat tak för stödet utan de företag som sökt före 31 augusti och som bedöms vara kvalificerade får stödet. Skatteverket räknar med att betala ut stödet inom en vecka efter ansökan.

Stödet går att söka mellan 22 juni och 31 augusti 2020 och kan endast göras via Skatteverkets hemsida – det är inte först till kvarn som gäller. Stöd över 100 000:- kräver ett revisorsintyg. Vid beviljat stöd får man då ett extra bidrag på 10 000:- för att täcka denna kostnad.

På Skatteverkets hemsida ges också tydlig information vilka krav som måste uppfyllas för att vara kvalificerad för att få stöd. Företaget måste ha använt sig av alla stödåtgärder som erbjudits. Företaget får heller inte göra vinstutdelning eller vara i ekonomiska svårigheter. LÄS MER HÄR

Utökade lånemöjligheter för företag via Almi, Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit (2020-05-15)
Almi Företagspartner får ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor för att öka sin utlåning till små och medelstora företag i hela landet. Svensk Exportkredits (SEK) låneram ökas från 125 till 200 miljarder kronor och kan användas till att ge ut både statsstödda och kommersiella krediter till svenska exportföretag. Exportkreditnämndens (EKN) tak för kreditgarantier utökas till totalt 500 miljarder och minskad självrisk hos bankerna ger företag nya och förbättrade möjligheter att låna.

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher (2020-03-25)
För att minska kostnaderna för företag med stora svårigheter på grund av coronaviruset i sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter föreslår regeringen ett stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Inriktningen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran.

Stödet innebär att den hyresvärd som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni i dessa utsatta branscher kommer att kunna söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen. Kompensationen ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, det vill säga själva rabatten, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.

Kompensationen söks av hyresvärden i efterhand via länsstyrelserna och omfattar alla hyresvärdar. Som hyresvärd måste du dock skicka in din ansökan till Länsstyrelsen senast den 31 augusti 2020. Det är därför viktigt att hyresvärdar nu tar ansvar för att ingå avtal för att på så sätt stödja sina hyresgäster.

Ansökningsförfarandet kommer att ske digitalt och informationen om hur du går tillväga läggs ut på Länsstyrelsernas webbplatser när förordningen är på plats.

Mer information på länsstyrelsens hemsida – se HÄR

 

Anstånd till Skatteverket:

 • Gäller arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms
 • Totalt kan man få anstånd med inbetalning av 3 månaders löneskatter och arbetsgivaravgifter
 • Anståndet gäller i 12 månader, sedan måste de utestående skatterna betalas in
 • Gäller från 7 april men kan utnyttjas retroaktivt från 1 januari
 • Avgifter och ränta kommer att tas ut
 • Detta anstånd kan utnyttjas av alla företag förutsatt att man inte redan har stora skatteskulder eller brister i sin ekonomiska hantering av företaget.

Mer information och ansökningsblankett på Skatteverkets hemsida – se HÄR.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

 • En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna under perioden 1 mars – 30 juni 2020 så att enbart ålderspensionsavgiften betalas.
 • Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad.
 • Det medför en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad.
 • För enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag innebär de nya reglerna att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften ska betalas på den del av avgiftsunderlaget som uppgår till högst 100 000 kronor under 2020.

Mer information på Skatteverkets hemsida – se HÄR.

Sjuklöneansvar:

 • Staten tar över sjuklöneansvaret från retroaktivt från 11 mars.
 • Arbetsgivaren betalar ut sjuklönen som vanligt för dag 2-14 och ersätts sedan via sitt skattekonto när arbetsgivardeklarationen gjorts.
 • Karensdagen slopas också. Arbetsgivaren gör som vanligt avdrag för karensdag och den anställde söker ersättning genom att logga in på ”mina sidor” hos Försäkringskassan.
 • Som anställd får man ett schablonbelopp på 700 kronor före skatt. Egenföretagare får motsvarande 804 kronor.

Försäkringskassan har uppdaterat sin hemsida – läs mer HÄR.

 

Korttidspermittering / Korttidsarbete:

Uppdatering 15 maj: Tillväxtverket har idag den 14 maj 2020 ändrat sin tidigare tolkning från den 7 april 2020 om att permitteringsstöd enligt lagen om stöd vid korttidsarbete kan ges för de dagarna som arbetstagaren har betald semester. Det innebär att semester istället ska ses som frånvaro och inte inkluderas i stödet. Den förklaring som Tillväxtverket nu lämnar är att deras tidigare tolkning inte har stöd i lagen

14 april meddelade regeringen att arbetsgivare ska ha möjlighet att under maj, juni och juli ansöka om stöd för korttidsarbete för upp till 80 procent av arbetstiden. Detta gäller även för dig som redan har ansökt om stöd, men du behöver inte göra en ny ansökan nu.

Nivå 4, 80 procent arbetstidsminskning, kan endast sökas för maj, juni och juli 2020. Nivån justeras vid avstämningen.

Man kan sedan söka retroaktivt för maj månad. En arbetstidsminskning på 80 % innebär en löneminskning på 12 %.  Arbetsgivarens minskade arbetskraftskostnader är 72 %. Almega har gjort nytt kollektivavtal med Unionen och man kan skriva avtal i väntan på att lagen träder i kraft den 1 juni.

För vad och vilka får man ersättning? Vilka anställda kan omfattas av stödet?
• Stödet omfattar inte nyanställda, utan endast anställda som var avlönade 3 månader före Tillväxtverkets godkännande.
• Stödet gäller för de arbetstagare som arbetsgivaren varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för under stödmånaden.
• Arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj är inte stödberättigande enligt 11 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Tillväxtverket gör här tolkningen att de enda arbetsgivare som kan anses ha en familj är enskilda näringsidkare eftersom endast dessa är fysiska personer. Det är en extensiv tolkning i ljuset av syftet med det nya systemet för korttidsarbete och den exceptionella situation som nu råder. Tolkningen innebär att även anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas, med undantag för företagsformen enskild firma. En förutsättning är förstås att övriga kriterier för stöd är uppfyllda.

 • Företagen kan nu korttidspermittera medarbetare under 2020
 • Detta gäller från 7 april men kan räknas retroaktivt från 16 mars
 • Myndighet som bedömer och beviljar detta är Tillväxtverket
 • Kraven och detaljerna är många men följande måste skett:
  1. Företaget måste drabbats av svåra och tillfälliga ekonomiska svårigheter genom en händelse utom dess kontroll och som ej kunnat förutses.
  2. Alla andra tillgängliga åtgärder att minska personalkostnaderna skall ha gjorts. Dvs. avveckla konsulter och inhyrd personal.
 • Inhyrd personal från bemanningsföretag kan ej korttidspermitteras
 • Det finns också krav på hänförliga arbetstagare vilket är arbetstagare:
  1. Som varit anställda minst 3 månader
  2. för vilka arbetsgivaren var skyldig att betala arbetsgivaravgifter
  3. som inte tillhör arbetsgivarens familj. Detta betyder att anställda ägare inte kan korttidspermitteras. (Denna skrivelse tolkas nu som att enbart gälla enskild firma)

Förutsättningar för preliminärt stöd när det finns kollektivavtal om korttidsarbete:

 • Arbetsgivaren skall vara bunden av kollektivavtal om korttidsarbete
 • Förutsättningarna för tillämpningen skall regleras i ett lokalt kollektivavtal
 • Arbetstids- och löneminskning skall vara förenlig med lagens nivåer enligt tabellen nedan. Finns ingen lokal part på arbetstagarsidan får avtal enligt punkt b istället ingås mellan arbetsgivaren och den centrala arbetsgivarorganisationen.

 

Förutsättningar för preliminärt stöd när det inte finns kollektivavtal om korttidsarbete:

 • En skriftlig överenskommelse mellan arbetstagare och arbetsgivare om korttidsarbete skall finnas
 • Minst 70% av arbetstagarna inom en driftsenhet som uppfyller kraven att omfattas skall delta i korttidsarbetet.
 • Den arbetstidsnivå- och löneminskning som avtalas skall vara förenlig med lagens nivåer.

 

Svenskt Näringsliv och Unionen har den 18/3 tecknat ett kollektivavtal om korttidsarbete

 • Enligt undantagsreglerna för 2020 är det är fullt möjligt att få stöd även under uppsägningstiden om personal man infört korttidsarbete för sägs upp. På samma sätt är det även möjligt att under 2020 införa korttidsarbete för redan uppsagd personal. Enligt de ordinarie reglerna kan dock stöd inte utgå under uppsägningstid. Man kan även varsla/säga upp vissa medarbetare och låta resten omfattas av korttidspermittering.
 • Man kan korttidspermittera medarbetare på 20%, 40% eller 60% enligt tabell på regeringens hemsida och man kan ha olika procentsats av arbetstidsminskning på olika medarbetare. (Förslag om 80% väntas gå igenom inom kort)
 • Korttidspermittering kan göras max 6 månader i följd med en förlängning på 3 månader.

Länk till regeringens stödpaket om korttidspermitteringar – HÄR.

Länk till Tillväxtverket samlade information kring korttidspermitteringHÄR.

Mall korttidspermittering – steg för steg

Mall för överenskommelse om korttidsarbete_företag utan kollektivavtal