Hem / Fakta & juridik / FAQ kring regeringens stödpaket

FAQ om regler kring regeringens stödpaket

2021-11-09: Skatteverket och omställningsstöd

Denna mall kan medlemmar använda i de fall man fått övervägande eller beslut om avslag på sin ansökan till Skatteverket avseende omställningsstöd – se HÄR

2021-06-18: Tillväxtverket, proportionalitetsprincipen, och lag om stöd vid korttidsarbete
Yttrande av Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala Universitet. Detta yttrande kan bifogas som bilaga vid överklagan i förekommande fall. Se HÄR.

2021-05-10: Regeringen förlänger korttidsstödet med tre månader t.o.m. 31 september
Under de tre nya stödmånaderna kommer företag kunna permittera anställda upp till 80 procent av arbetstiden. Den så kallade subventionsgraden, det vill säga hur stor andel av kostnaden som staten står för, är även fortsättningsvis 75 procent. Vid en korttidspermittering på 80 procent och med 75 procents subventionsgrad behåller den anställda 88 procent av den ordinarie lönen samtidigt som arbetsgivarens lönekostnad minskar med 72 procent. Läs mer på Regeringskansliets hemsida.

2021-04-21: Omsättningsstöd för näringsidkare

Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare förlängs till att även omfatta tiden augusti 2020 till februari 2021. Läs mer HÄR. Deadline för ansökan är 30 april.

Även handelsbolag (inklusive kommanditbolag) kan ansöka om omsättningsstöd för perioderna mars 2020 till februari 2021 och är uppdelat i flera stödperioder. Stödet är sökbart mellan den 29 mars 2021 till och med den 15 juni 2021. Läs mer HÄR.

Se gärna denna korta video som handlar om omsättningsstödet. Den är framtagen för Skåne län men oavsett var man är folkbokförd så görs ansökan Boverkets webbplats. Länsstyrelsen handlägger och beslutar om stödet, samt ansvarar för all information och uppföljning. Har man frågor om handläggningen så kan man vända sig till följande länsstyrelser:
– Länsstyrelsen Östergötland – om man är folkbokförd i Östergötland, Jönköpings, Kalmar län.
– Länsstyrelsen Stockholm – om man är folkbokförd i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands, Västmanlands län
– Länsstyrelsen Västra Götaland – om man är folkbokförd i Hallands, Västra Götalands län
– Länsstyrelsen Dalarna – om man är folkbokförd i Värmlands, Örebro, Dalarnas, Gävleborgs län
– Länsstyrelsen Västernorrland – om man är folkbokförd i Jämtlands, Västernorrlands län
– Länsstyrelsen Norrbotten – om man är folkbokförd i Västerbotten, Norrbottens län
– Länsstyrelsen Skåne – om man är folkbokförd i Skåne, Blekinge, Kronobergs län

2021-03-25: Samma regler och stödnivåer jan-juni för korttidsarbet

Riksdagen har beslutat förlänga den höjda nivån av stöd vid korttidsarbete till att gälla även för maj och juni. Förslaget innebär det att det blir möjligt att söka stöd för korttidsarbete upp till 80 procent av arbetstiden med en lönesubvention från staten på maximalt 75 procent under hela perioden januari – juni 2021. Riksdagen beslutade om förslaget den 24 mars och lagen träder ikraft den 29 mars.

Det nya beslutet innebär att staten står för maximalt 75 procent av lönekostnaden även under maj och juni. Vid en permitteringsgrad på 80 procent behåller den anställda 88 procent av den ordinarie lönen samtidigt som arbetsgivarens lönekostnad minskar med 72 procent. Ansökan öppnar den 29 mars.

Läs mer på Tillväxtverkets hemsida.

Läs även det som Almega skriver på sin hemsida.

2021-02-19: Nytt om regeringen förstärkta korttidsstöd
Regeringen har kom under gårdagen med nya, kompletterade besked kring korttidsarbete. Följande är nytt:

1) Ansökan om stöd till korttidsarbete öppnar 29 mars.

2) Företag som söker stöd för december 2020-juni 2021 kommer att få sex månaders stöd (december-maj) utbetalt efter att ansökan godkänts.

3) Från vecka 14 kommer stöd börja betalas ut.

Läs mer i detta dokument: Information från TVV 2021-02-19

2021-01-13: Nya uppdaterade förutsättningar för korttidsarbete avseende 1 december 2020 – 30 juni 2021
Regeringen har kom under gårdagen med nya, kompletterade besked kring korttidsarbete. Följande är nytt:

1) Man kan ansöka om permitteringsnivå upp till 80% (avser januari, februari och mars 2021).

2) Man kan inte ändra graden av korttidsarbete på individnivå under avtalsperioden. Arbetstiden kan fortfarande förläggas fritt under hela avtalsperioden, men perioden kan alltså inte längre omfatta flera olika nivåer av korttidsarbete för en och samma anställd.

3) En avtalsperiod kan inte sträcka sig över månadsskiftet mars-april då ersättningsnivån till företaget ändras från 1 april. Det kommer alltså inte vara möjligt att flytta arbetade timmar mellan de två perioderna december 2020 – mars 2021 och april – juni 2021 och inte heller mellan olika avtalsperioder. Som tidigare informerats står staten för 75 procent av kostnaden för arbetstidsminskningen fram till 31 mars. Från april till och med juni 2021 står staten för 50 procent av kostnaden. Lönetaket om 44 000 kronor i månaden kvarstår.

Mer information finns på Tillväxtverkets hemsida – se HÄR.

2021-01-04: Nya förutsättningar gäller för korttidsarbete avseende 1 december 2020 – 30 juni 2021
Om du som arbetsgivare vill införa korttidsarbete och söka stöd för någon del av perioden 1 december 2020 och 30 juni 2021 behöver du skriva nya avtal med dina anställda. Det finns en del saker som skiljer sig från det tidigare stödet och som därför är bra att tänka på när du tecknar avtal. Från december 2020 till och med mars 2021 står staten fortsatt för 75 procent av kostnaden för arbetstidsminskningen. Från april till och med juni 2021 står staten för 50 procent av kostnaden. Lönetaket om 44 000 kronor i månaden kvarstår. Mer information finns på Tillväxtverkets hemsida – se HÄR.

2020-12-23: Ytterligare information om förutsättningar för att söka korttidsarbete jan-juni 2021.
Tillväxtverket har kommit med ytterligare uppgifter om vad som gäller för korttidspermittering som löper under perioden 1 januari – 30 juni 2021. Mer information finns på myndighetens hemsida – se HÄR.

2020-12-21: Almega Tjänsteföretagen har träffat kollektivavtal för korttidsarbete jan-juni 2021
I och med överenskommelsen är det nu möjligt att träffa lokala avtal om korttidspermittering som löper under perioden 1 januari – 30 juni 2021. Mer information finns på Almegas hemsida – se HÄR.

2020-12-17: Uppdatering från Tillväxtverket angående förutsättningar för korttidsarbete 2021
31 december är sista dag att söka stöd för korttidsarbete enligt 2020 års villkor. Efter 31 december kan du därmed inte söka stöd retroaktivt enligt 2020 års villkor. Detta beror på att de tillfälliga regler i lagen om stöd vid korttidsarbete som gällt under 2020 upphör vid årsskiftet.

Stöd för december 2020 kan sökas enligt de gamla eller nya villkoren Från 1 januari till den 15 februari gäller den ordinarie lagen för korttidsarbete med lägre stödnivåer och andra krav på att företaget ska befinna sig i tillfälliga allvarliga ekonomiska svårigheter.

Tillväxtverkets preliminära bedömning är att ytterst få företag kommer vara berättigade stöd enligt den ordinarie lagen. Därför är det viktigt för företag att vänta på att den nya lagen träder kraft och vi har öppnat ansökningssystemet. Mer information finns på TVV:s hemsida.

2020-12-15: Uppdatering från Tillväxtverket: Förlängning av stöd vid korttidsarbete
I och med förlängningen kommer vissa förändringar att ske. Bland annat blir det en striktare hantering från 1/1 2021.

 • Uppgifter som styrker allvarliga ekonomiska svårigheter och avtal ska bifogas ansökan
 • Stöd ska utbetalas månadsvis (1/2 2021)
 • Återkrav ska ske skyndsamt
 • Lagförslag om ersättning för insatser för kompetensutveckling från 1/1 2021, arbetsgivare som anordnar kompetensinsatser får 60% ersättning upp till maxbelopp
 • Möjlighet att söka stöd retroaktivt från 1/12 2020
 • Tidsgräns om 9 månader tas bort
 • 75 % subventionsgrad under KV 1, 50 % i KV 2 fram till den 30 juni 2021
 • Revisorsintyg krävs för större företag
 • Förbud mot vinstutdelning

Då förordningsändringar om bl.a. månadsvis utbetalning innebär omfattande systemutveckling räknar Tillväxtverket med att det nya systemet lanseras 5-8 veckor efter lagens ikraftträdande. Detta betyder i klartext att då lagförslaget går igenom den 15/2 2020 kan man söka retroaktivt från 1/12 2020, 9 månaders tidsgräns slopas, men Tillväxtverket kommer inte kunna ta emot ansökningar förrän 4-8 veckor efter lagen träder i kraft.

Tillväxtverket har fram tills nu fått in ca 89 000 ärenden som rör 570 000 anställda. Den totala summan beviljat stöd uppgår till 31 miljarder kronor. Läs vidare i detta dokument: Lägesuppdatering för korttidsarbete från TVV dec 2020

Åtgärder för att minska handläggningstiderna är bland annat ökad bemanning, ökad automatisering, tydligare information till företagen och en veckovis branschdialog där även SRF deltar.

2020-12-09: Frågor om korttidsarbete samt svar från Tillväxtverket

 1. Varför kan man som företagare inte få besked om hur det går för ens ärende när man ringer in till Tillväxtverket?
  I telefonsupporten kan du få hjälp med:
  • generella frågor om korttidsarbete
  • frågor om status i ditt ärende
  • tips hur du ansöker och gör avstämning
  Vi kan dock inte svara på frågor om handläggningstider och vad som sker i handläggningen av det enskilda ärendet.
 2. Varför går det fort för vissa i handläggningen och långsamt för andra?
  Vi har publicerat en artikel som vi hoppas ger en sammanfattning – se HÄR.
  I handläggning av ärenden om stöd för korttidsarbete har vi noterat några vanligt förekommande saker som kan resultera i att ärendet kan ta längre tid eller att företaget inte får stöd. Detta är det viktigt att vara uppmärksam på. I de fall där vi snabbt kan kontrollera företagens uppgifter kan det gå väldigt fort men i de fall där vi behöver göra manuella kontroller tar det längre tid.
 3. Varför har avstämningarna blivit så komplexa? Varför är det inte lika enkelt som det var i ansökan om stöd?
  Under avstämningen kontrolleras betydligt fler uppgifter än vid första ansökan. Därför tar handläggningen längre tid. Det är i avstämningen som du ser så att du fått rätt stöd sen du lämnade in din ansökan. För många kommer det att skilja sig mellan ansökan och utfall. Avstämningarna fungerar också som kontroller i linje med lagen om korttidsarbete, och kontroller tar tid. Men vi arbetar för att hantera alla avstämningar så skyndsamt som möjligt.

Stödåtgärder enligt regeringens presskonferens 2020-11-09

Regeringen och dess stödpartier offentliggjorde igår att man avser lägga fram förslag om förlängning av kortidspermitteringen till och med juni 2021. Detta har SRF och många andra kämpat för och vi är glada över att äntligen få besked. Man föreslår vidare att omställningsstödet kommer att gälla även under augusti, september och oktober.

Regeringen, via finansministern, meddelade även vid pressträffen att man arbetar med att ta fram en form av stöd till ”paketresearrangörer”. Ministern sa vidare att stödet skulle underlätta för arrangörer att återbetala till kund vid inställd resa. Förslaget skall presenteras inom närtid.

SRF välkomnar att regeringen, även om det är väldigt sent, nu officiellt kommunicerar att man tänker genomföra åtgärder för branschen. Föreningen har under de senaste månaderna haft en tät kontakt med framförallt näringsdepartementet. Vi har dock inte fått ta del av hela förslaget till stödåtgärd utan bara valda delar. Detta har vi kunnat förstå kommer att ingå i förslaget:

 • Staten kommer att erbjuda långfristiga krediter till arrangörer för att återbetala kunder som ännu inte erhållit detta.
 • Arrangören måste visa, via revisor, att leverantörer inte återbetalat.
 • Det kommer att gälla resor under perioden 1 mars 2020 till 11 januari 2021.
 • Max lånesumma per bolag är 8 MSEK eller 25% av årsomsättning 2019

Det är i skrivande stund oklart vilken myndighet som kommer att administrera detta. Vi vet ännu inte när ansökningsperioden kommer att vara eller när och hur pengar betalas ut. Vi har påtalat att det brådskar. Vi hoppas att inom kort kunna återkomma med mer information.

Särskild mailadress för frågor inom detta område: support@srf-org.se

Här hittar du frågor och svar om stödpaket som omfattar t.ex. korttidspermittering, löneskatter, sjuklöneansvar etc. Allt eftersom vi får in mer information uppdaterar vi denna sida. Generell information kring regerings stödpaket.

2020-05-15: Tillväxtverket har uppdaterat sin hemsidan och fyllt på med många frågor & svar – se HÄR.

Riksdagen och regeringen har beslutat om omställningsstöd till företag med kraftigt minskad omsättning (2020-07-02)
Stödet omfattar samtliga företagsformer och skall hjälpa till att täcka fasta kostnader. För att kunna få del av om omställningsstöd ska företaget:
– Redovisat en nettoomsättning om minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret.
– Nettoomsättningen ska ha minskat med mer än 30 procent under mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019.
– Nedgången ska vara orsakad av spridningen av sjukdomen covid-19.

Skatteverket har tydlig information på sin hemsida vad som räknas som fasta kostnader. Totalt kan ett företag få stöd på mellan 5000 och 150 miljoner kronor. På Skatteverkets hemsida finns en enkel räknemodell man kan använda för att få en uppfattning om storleken på eventuellt stöd. Det finns inget budgeterat tak för stödet utan de företag som sökt före 31 augusti och som bedöms vara kvalificerade får stödet. Skatteverket räknar med att betala ut stödet inom en vecka efter ansökan.

Stödet går att söka mellan 22 juni och 31 augusti 2020 och kan endast göras via Skatteverkets hemsida – det är inte först till kvarn som gäller. Stöd över 100 000:- kräver ett revisorsintyg. Vid beviljat stöd får man då ett extra bidrag på 10 000:- för att täcka denna kostnad.

På Skatteverkets hemsida ges också tydlig information vilka krav som måste uppfyllas för att vara kvalificerad för att få stöd. Företaget måste ha använt sig av alla stödåtgärder som erbjudits. Företaget får heller inte göra vinstutdelning eller vara i ekonomiska svårigheter. LÄS MER HÄR

Utökade lånemöjligheter för företag via Almi, Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit (2020-05-15)
Almi Företagspartner får ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor för att öka sin utlåning till små och medelstora företag i hela landet. Svensk Exportkredits (SEK) låneram ökas från 125 till 200 miljarder kronor och kan användas till att ge ut både statsstödda och kommersiella krediter till svenska exportföretag. Exportkreditnämndens (EKN) tak för kreditgarantier utökas till totalt 500 miljarder och minskad självrisk hos bankerna ger företag nya och förbättrade möjligheter att låna.

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher (2020-03-25)
För att minska kostnaderna för företag med stora svårigheter på grund av coronaviruset i sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter föreslår regeringen ett stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Inriktningen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran.

Stödet innebär att den hyresvärd som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni i dessa utsatta branscher kommer att kunna söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen. Kompensationen ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, det vill säga själva rabatten, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.

Kompensationen söks av hyresvärden i efterhand via länsstyrelserna och omfattar alla hyresvärdar. Som hyresvärd måste du dock skicka in din ansökan till Länsstyrelsen senast den 31 augusti 2020. Det är därför viktigt att hyresvärdar nu tar ansvar för att ingå avtal för att på så sätt stödja sina hyresgäster.

Ansökningsförfarandet kommer att ske digitalt och informationen om hur du går tillväga läggs ut på Länsstyrelsernas webbplatser när förordningen är på plats.

Mer information på länsstyrelsens hemsida – se HÄR

 

Anstånd till Skatteverket:

 • Gäller arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms
 • Totalt kan man få anstånd med inbetalning av 3 månaders löneskatter och arbetsgivaravgifter
 • Anståndet gäller i 12 månader, sedan måste de utestående skatterna betalas in
 • Gäller från 7 april men kan utnyttjas retroaktivt från 1 januari
 • Avgifter och ränta kommer att tas ut
 • Detta anstånd kan utnyttjas av alla företag förutsatt att man inte redan har stora skatteskulder eller brister i sin ekonomiska hantering av företaget.

Mer information och ansökningsblankett på Skatteverkets hemsida – se HÄR.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

 • En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna under perioden 1 mars – 30 juni 2020 så att enbart ålderspensionsavgiften betalas.
 • Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad.
 • Det medför en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad.
 • För enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag innebär de nya reglerna att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften ska betalas på den del av avgiftsunderlaget som uppgår till högst 100 000 kronor under 2020.

Mer information på Skatteverkets hemsida – se HÄR.

Sjuklöneansvar:

 • Staten tar över sjuklöneansvaret från retroaktivt från 11 mars.
 • Arbetsgivaren betalar ut sjuklönen som vanligt för dag 2-14 och ersätts sedan via sitt skattekonto när arbetsgivardeklarationen gjorts.
 • Karensdagen slopas också. Arbetsgivaren gör som vanligt avdrag för karensdag och den anställde söker ersättning genom att logga in på ”mina sidor” hos Försäkringskassan.
 • Som anställd får man ett schablonbelopp på 700 kronor före skatt. Egenföretagare får motsvarande 804 kronor.

Försäkringskassan har uppdaterat sin hemsida – läs mer HÄR.

 

Korttidspermittering / Korttidsarbete:

Uppdatering 15 maj: Tillväxtverket har idag den 14 maj 2020 ändrat sin tidigare tolkning från den 7 april 2020 om att permitteringsstöd enligt lagen om stöd vid korttidsarbete kan ges för de dagarna som arbetstagaren har betald semester. Det innebär att semester istället ska ses som frånvaro och inte inkluderas i stödet. Den förklaring som Tillväxtverket nu lämnar är att deras tidigare tolkning inte har stöd i lagen

14 april meddelade regeringen att arbetsgivare ska ha möjlighet att under maj, juni och juli ansöka om stöd för korttidsarbete för upp till 80 procent av arbetstiden. Detta gäller även för dig som redan har ansökt om stöd, men du behöver inte göra en ny ansökan nu.

Nivå 4, 80 procent arbetstidsminskning, kan endast sökas för maj, juni och juli 2020. Nivån justeras vid avstämningen.

Man kan sedan söka retroaktivt för maj månad. En arbetstidsminskning på 80 % innebär en löneminskning på 12 %.  Arbetsgivarens minskade arbetskraftskostnader är 72 %. Almega har gjort nytt kollektivavtal med Unionen och man kan skriva avtal i väntan på att lagen träder i kraft den 1 juni.

För vad och vilka får man ersättning? Vilka anställda kan omfattas av stödet?
• Stödet omfattar inte nyanställda, utan endast anställda som var avlönade 3 månader före Tillväxtverkets godkännande.
• Stödet gäller för de arbetstagare som arbetsgivaren varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för under stödmånaden.
• Arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj är inte stödberättigande enligt 11 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Tillväxtverket gör här tolkningen att de enda arbetsgivare som kan anses ha en familj är enskilda näringsidkare eftersom endast dessa är fysiska personer. Det är en extensiv tolkning i ljuset av syftet med det nya systemet för korttidsarbete och den exceptionella situation som nu råder. Tolkningen innebär att även anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas, med undantag för företagsformen enskild firma. En förutsättning är förstås att övriga kriterier för stöd är uppfyllda.

 • Företagen kan nu korttidspermittera medarbetare under 2020
 • Detta gäller från 7 april men kan räknas retroaktivt från 16 mars
 • Myndighet som bedömer och beviljar detta är Tillväxtverket
 • Kraven och detaljerna är många men följande måste skett:
  1. Företaget måste drabbats av svåra och tillfälliga ekonomiska svårigheter genom en händelse utom dess kontroll och som ej kunnat förutses.
  2. Alla andra tillgängliga åtgärder att minska personalkostnaderna skall ha gjorts. Dvs. avveckla konsulter och inhyrd personal.
 • Inhyrd personal från bemanningsföretag kan ej korttidspermitteras
 • Det finns också krav på hänförliga arbetstagare vilket är arbetstagare:
  1. Som varit anställda minst 3 månader
  2. för vilka arbetsgivaren var skyldig att betala arbetsgivaravgifter
  3. som inte tillhör arbetsgivarens familj. Detta betyder att anställda ägare inte kan korttidspermitteras. (Denna skrivelse tolkas nu som att enbart gälla enskild firma)

Förutsättningar för preliminärt stöd när det finns kollektivavtal om korttidsarbete:

 • Arbetsgivaren skall vara bunden av kollektivavtal om korttidsarbete
 • Förutsättningarna för tillämpningen skall regleras i ett lokalt kollektivavtal
 • Arbetstids- och löneminskning skall vara förenlig med lagens nivåer enligt tabellen nedan. Finns ingen lokal part på arbetstagarsidan får avtal enligt punkt b istället ingås mellan arbetsgivaren och den centrala arbetsgivarorganisationen.

 

Förutsättningar för preliminärt stöd när det inte finns kollektivavtal om korttidsarbete:

 • En skriftlig överenskommelse mellan arbetstagare och arbetsgivare om korttidsarbete skall finnas
 • Minst 70% av arbetstagarna inom en driftsenhet som uppfyller kraven att omfattas skall delta i korttidsarbetet.
 • Den arbetstidsnivå- och löneminskning som avtalas skall vara förenlig med lagens nivåer.

 

Svenskt Näringsliv och Unionen har den 18/3 tecknat ett kollektivavtal om korttidsarbete

 • Enligt undantagsreglerna för 2020 är det är fullt möjligt att få stöd även under uppsägningstiden om personal man infört korttidsarbete för sägs upp. På samma sätt är det även möjligt att under 2020 införa korttidsarbete för redan uppsagd personal. Enligt de ordinarie reglerna kan dock stöd inte utgå under uppsägningstid. Man kan även varsla/säga upp vissa medarbetare och låta resten omfattas av korttidspermittering.
 • Man kan korttidspermittera medarbetare på 20%, 40% eller 60% enligt tabell på regeringens hemsida och man kan ha olika procentsats av arbetstidsminskning på olika medarbetare. (Förslag om 80% väntas gå igenom inom kort)
 • Korttidspermittering kan göras max 6 månader i följd med en förlängning på 3 månader.

Länk till regeringens stödpaket om korttidspermitteringar – HÄR.

Länk till Tillväxtverket samlade information kring korttidspermitteringHÄR.

Mall korttidspermittering – steg för steg

Mall för överenskommelse om korttidsarbete_företag utan kollektivavtal