transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013ÅR 2013

1. ALLMÄNT

1.1 Marknaden

Resebyråernas försäljning till svenska kunder under 2013 var i stort sett oförändrad jämfört med 2012. Försäljningen av privatresor över disk och online har kunnat hållas kvar på samma höga nivå som under de närmast föregående åren, vilket kan tillskrivas hushållens förhållandevis höga inkomster tack vare lägre skatter och räntor. Affärsreseförsäljningen har däremot fortsatt att minska vilket delvis beror på att företagen fortfarande håller igen på utgifterna men även på fallande flygpriser.

Enligt en rapport från FN-organet World Tourism Organization (UNWTO) ökade resandet i världen under 2013 med 5 % (2012 4 %). Antalet internationella resenärer beräknas under 2013 ha uppgått till en dryg miljard resenärer. Trots den ekonomiska osäkerheten ökade resandet i Europa med 5 % (+ 3 % under 2012). De största ökningarna redovisar Sydostasien med 10 % och Central- och Östeuropa med 7 %.

UNWTO förutspår att resandet i världen fortsätter att öka under 2014 med mellan 4 % och 4,5 %.

Transportstyrelsens statistik för antalet passagerare vid landets flygplatser visar på en uppgång under året med 3,7 % (2012 2,1 %). Antalet resande i utrikes trafik steg med 4,6 % (2012 2,4 %), medan inrikesresorna ökade med 0,6 % (2012 1,2 %).

BSP (Billing and Settlement Plan), IATA:s clearingcentral för flygbiljetter som ställs ut av agenter/resebyråer, redovisar en försäljningsökning i kronor med 1,3 % (2012 3,5 %). Antalet utställda biljetter ökade med hela 6,7 % (2012 4,9 %), vilket ligger högre jämfört med Transportstyrelsens statistik, något som skulle kunna tyda på att fler flygbolag låter avräkningen med resebyråerna skötas via BSP. De BSP-anslutna flygbolagens genomsnittliga biljettpriser minskade något även under 2013 eller med -5,0 % (2012 1,4 %).

Antalet gästnätter på svenska hotell ökade under 2013 med 2,1 %. Bland SRF:s medlemsföretag har förmedlingen av hotellrum ökat med 3 %, vilket är något högre än under fjolåret men lägre än under tidigare år.

Bokningarna via internet ökade och förväntas öka även i fortsättningen, särskilt vad gäller direktbokningar hos leverantörerna. Andelen internetbokningar via resebyråer ökar också och kan uppskattas till cirka 30 % av den totala försäljningen via resebyråer. För tre-fyra år sedan låg motsvarande siffra runt 20 %.

Här nedan redovisas de svenska resebyråernas försäljning i Sverige 2013 fördelad på produktgrupper.

Resebyråerna har under de senaste åren tappat mycket av trafiken med inrikes flyg, även om denna utveckling tycks ha stannat av under de senaste åren. Försäljningen av inrikes flyg har som framgår av staplarna i det följande diagrammet närmast halverats från 6,5 miljarder kronor 1999 till 3,5 miljarder 2013, en utveckling som till största delen kan förklaras med en ökad direktförsäljning via flygbolagens hemsidor. Detta gäller förstås i hög grad de s.k. lågkostnadsbolagen. Mycket tyder också på att tåget fortsätter att ta marknadsandelar från inrikesflyget, även om tågförsäljningen minskade kraftigt under både 2009 och 2011, vilket förmodligen, i varje fall delvis, kan förklaras av alla problem som tågtrafiken råkat ut för.
Mer detaljerad statistik som visar utvecklingen alltsedan 1997 återfinns under Statistik.


1.2 SRF:s verksamhet
Målet för SRF:s verksamhet har under året, liksom under tidigare år, varit att arbeta för bättre villkor för medlemsföretagen och att verka för en allmänt positiv utveckling av resebranschen. För att åstadkomma detta har SRF varit engagerat i framför allt utbildnings- och lobbyingverksamhet. Mycket arbete har också lagts ned på diskussioner och samtal med främst flyg- och tågbolag om villkoren för resebyråernas distribution av transportörernas tjänster. På det internationella planet har SRF:s arbete varit inriktat på i huvudsak IATA- och EU-frågor.

SRF har tidigare vid fem tillfällen sedan 2007 låtit undersöka medlemsföretagens hemsidor. Under 2013 genomfördes ytterligare en undersökning. Syftet med detta arbete är framförallt att informera om samt underlätta för medlemmarna att följa de krav som ställs på hemsidor i allmänhet och reseföretags hemsidor i synnerhet, men det ska också ses som ett led i arbetet med att marknadsföra SRF-medlemskap som en kvalitetsstämpel.

I slutet av 2010 sade SRF upp överenskommelsen med Konsumentverket om de allmänna villkor för paketresor som funnits sedan början av 1970-talet. Sedan 2011 ska SRF:s medlemmar istället tillämpa de nya villkor som SRF tagit fram. Vid genomgången av hemsidorna har dock konstaterats, att det fortfarande är ett stort antal medlemmar som inte använder de nya villkoren. Vidare har efter genomgången år 2013 kunnat konstateras att det funnits behov av en mindre revidering av villkoren. Reviderade villkor har arbetats fram och godkänts av styrelsen vid slutet av året.

Under året har flera händelser inträffat runt om i världen, som har påverkat resebranschen. Exempelvis har väderproblem samt oroligheter i Syrien, Thailand, Ukraina med flera länder medfört att flygtrafiken till berörda länder påverkats helt eller delvis. De aktuella händelserna har medfört stora påfrestningar på resebranschen. Vidare har strejker av olika slag förekommit, som påverkat resenärer och resebyråer negativt. SRF har bistått med råd och även i flera fall assisterat medlemmar med skrivelser till berörda flygbolag samt yttranden till Allmänna reklamationsnämnden och Resegarantinämnden efter anmälningar från drabbade resenärer.

Vid ett flertal tillfällen under året har flygbolag utfärdat olika påbud och instruktioner, som medfört försämringar och förorsakat merarbete för resebyråerna. SRF har därför skrivit till och fört diskussioner med bland andra Lufthansa och SAS.

Konkurserna i Spanair och Malev, som inträffade i början av 2012, orsakade stora problem och ekonomiska förluster för resebyråer och arrangörer. Konkurserna slog hårt mot resebyråernas ekonomi, eftersom dessa tvingades att antingen boka om resenärerna till flygningar med andra bolag till högre kostnader eller betala tillbaka pengarna för de biljetter som resenärerna inte kunnat utnyttja. Att resebyråerna får bära en stor del av dessa kostnader beror på att de i vissa fall arrangerat paketresor i vilka flygningar med de aktuella flygbolagen ingått. Som arrangörer av paketresor är företagen ansvariga för resans genomförande. I andra fall har företag tagit emot betalning för flygbiljetterna mot kontokort och har då blivit återbetalningsskyldiga i förhållande till bankerna, när kunderna begärt att få pengarna tillbaka av banken/kortbolaget med hänvisning till att tjänsten inte levererats. Under våren 2012 framställdes krav från Spanairs konkursbo på betalning av alla bokade biljetter för vilka redovisning ännu inte skett. SRF bestred omgående kravet för samtliga medlemmar och har därefter tillsammans med resebyråföreningarna i de övriga nordiska länderna fört förhandlingar med Spanairs konkursbo. Under april och senare även under september har konkursboet åter ställt krav på betalning. SRF har vid varje tillfälle bestridit Spanairs krav på den grunden att berörda resebyråer har rätt att kvitta eventuell skuld till Spanair mot egna motfordringar. Härefter har det inte hörts något från konkursboet, till dess att berörda företag i början av februari 2014 fick nya påminnelser från konkursboet. SRF kommer att tillsammans med övriga nordiska systerorganisationer att bemöta detta krav. Frågan har även varit uppe till diskussion inom SRF:s paraplyorganisation ECTAA.

SRF har liksom tidigare år bedrivit arbete med att försöka övertyga lagstiftarna såväl i Sverige som inom EU om att även flygbolagen måste tvingas att ställa säkerhet till skydd för resenärer mot flygbolagets konkurs. Hittills har dock inte detta arbete rönt någon framgång.

SRF ägnar mycket arbete åt att marknadsföra föreningen som en kvalitetsstämpel för medlemmarna. Den ovan redovisade undersökningen av medlemmarnas hemsidor utgör en del av detta arbete. Vidare deltog SRF under 2013 för femte året i rad som medarrangör på TUR-mässan, där föreningen bland annat hade en egen monter. I samband med mässan lät SRF ge ut en broschyr med viktig information för flygresenärer. Liksom under 2012 deltog SRF endast under branschdagarna. Under dessa dagar arrangerade SRF ett flertal seminarier. SRF kommer även under kommande år att ägna tid och resurser åt att lyfta fram denna kvalitetsstämpel.

Under våren 2013 genomförde Konsumentverket på uppdrag av EU-kommissionen en undersökning av webbsidor, där konsumenter kan köpa flygbiljetter och andra resetjänster. Undersökningen som även genomfördes i andra medlemsstater hade som syfte att ta reda på hur ett antal EU-rättsliga lagstiftningar efterlevdes. Flera av de undersökta företagen var medlemmar i föreningen, varför föreningen tog kontakt med Konsumentverket. Undersökningen resulterade i att verket på flera punkter kunde konstatera att företagen inte uppfyllde lagkraven. Bland annat fick kunderna sällan tillgång till flygbolagens villkor. Inte heller specificerades priset på flygbiljetter på det sätt som lagen föreskriver m.m. SRF har haft ett möte med berörda företag för en genomgång av de olika frågeställningarna, varvid konstaterats att det i dagsläget inte är tekniskt möjligt att uppfylla vissa av kraven. Härefter har föreningen bistått medlemmarna i kontakterna med Konsumentverket samt även träffat Konsumentverket. Arbetet har resulterat i att verket i vart fall under en övergångsperiod gjort avkall på några av de ställda kraven.

Ett ökande problem för föreningens medlemmar är de återdebiteringar som banker och kortföretag gör, när dessa företag är skyldiga att återbetala kortbetalningar till kunder som inte fått vad de betalat för. Om en kund köpt en flygbiljett och flygbolaget därefter går i konkurs, har kunden om han eller hon betalat med kontokort rätt att få priset återbetalt av kortutgivaren. Banker och kortföretag har därför i sina inlösenavtal med resebyråer förbehållit sig rätten att ta betalt av resebyrån i dessa fall. Det är således ofta resebyråerna som får stå den slutliga kostnaden för flygbolagskonkurser. SRF har lagt ned ett omfattande arbete på att försöka hitta en lösning på detta problem. Diskussioner pågår med banker, GDS:er och s.k. PSP-företag för att göra det möjligt att dela upp betalningen, så att det är flygbolagen som står som inlösare av priset för flygbiljetten. Därigenom skulle bankerna inte längre kunna kräva resebyråer på betalning. SRF har vidare skrivit till såväl regeringen som samtliga större banker. Bankerna har genom en samnordisk intresseförening återkommit till SRF och härefter har diskussioner förts med företrädare för denna organisation samt företrädare för bankerna. Detta arbete kommer att fortsätta även under 2014.

TRAC Travel Academy AB är ett dotterbolag till SRF och ett varumärke för utbildning av resekonsulter. TRAC-utbildningen är en kvalificerad yrkesutbildning på 400 poäng. En tredjedel av utbildningen består av LIA, Lärande i arbete. Av LIA-perioden ska två tredjedelar vara förlagd till en resebyrå eller annan reserelaterad verksamhet såsom researrangör, flygverksamhet eller motsvarande.

Från hösten 2013 har TRAC-utbildning för andraårsstudenter bedrivits på fem skolor och på sex skolor för förstaårsstudenter. Våren 2013 utexaminerades cirka 195 studenter, av vilka de flesta har fått arbete inom resebranschen.

Yrkeshögskolemyndigheten gör hela tiden utvärderingar av behovet på marknaden. Utbildningsanstalterna kan ansöka om medel för perioder om två år. En stor del av TRAC:s arbete går ut på att bevaka hur man resonerar hos myndigheten och förse den med relevant arbetsmarknadsinformation om resebranschen och dess behov av nyanställningar. SRF har genom dialog och kontakter med myndigheten försökt påverka utvecklingen, så att de nuvarande utbildningarna kan fortsätta att bedrivas. Söderköping förnyade sin ansökan men fick åter igen avslag för den tvåårsperiod som började hösten 2013. Initialt fick även Uddevalla avslag men beviljades sent omsider medel i april i och med att myndigheten erhållit extra medel. Utbildningen i Båstad har upphört som TRAC-utbildning då skolan valt en turisminriktad profil.2. SRF:s ORGANISATION OCH ARBETSUPPGIFTER
2.1 Affärsidé

SRF:s affärsidé är att skapa förutsättningar för resebyråföretag att utveckla lönsamma relationer med kunder och leverantörer.

Strategier
SRF ska
 • påverka och utveckla resebyråbranschens villkor och grundläggande strukturer
 • analysera och informera om trender och branschutveckling
 • utveckla goda relationer med myndigheter och opinionsbildare
Mål
SRF ska i sin verksamhet skapa ett tydligt mervärde för medlemsföretagen.

Vision
De av SRF godkända reseföretagen ska tillhöra de ledande företagen inom branschen när det gäller utveckling, tillväxt, lönsamhet och kvalitet.


2.2 Medlem i SRF – varför det?
Ett medlemskap i Svenska Resebyråföreningen innebär en kvalitetsstämpel i förhållandet till kunder, leverantörer, myndigheter och media, vilket ger trygghet och respekt från marknad och omvärld.

Genom SRF ges medlemmarna möjlighet att påverka riksdag, regering och myndigheter samt EU-kommissionen och EU-parlamentet, när det gäller utredningar och förslag som kan komma att påverka medlemsföretagens utveckling, inriktning, ansvar och affärsförhållanden.

Medlemskapet skapar styrka gentemot leverantörer och andra aktörer när det gäller frågor av principiell och avtalsrättslig – men icke rent kommersiell – betydelse.

Medlemmarna informeras löpande om aktuella frågor av både nationell och internationell karaktär

SRF erbjuder utbildningar och seminarieverksamhet, som syftar till att öka resebyråernas intäkter och medarbetarnas kompetens.

SRF förhandlar visserligen inte i kommersiella frågor men agerar när exempelvis leverantörer vill belasta medlemmarna med felaktiga pålagor m.m. SRF:s arbete har under de senaste åren resulterat i intäkter och besparingar för medlemsföretagen.


2.3 Uppgifter och arbetsområden
SRF:s uppgifter är att
 • verka för kollektiva lösningar avseende generella branschproblem/-frågor
 • utveckla och förhandla fram ramavtal med relevanta leverantörer
 • ge råd och stöd till medlemsföretagen i olika frågor
 • vara remissinstans och lobbyingorganisation
 • bevaka och påverka aktuella nationella och internationella branschfrågor
 • medverka i rese- och turistnäringens utveckling
 • ge information till massmedia och allmänhet i aktuella frågor
 • utveckla och vid behov genomföra branschutbildningar
 • ge tillgång till samlad branschkunskap
 • SRF:s varumärke ska stå för trovärdighet och kvalitet
 • SRF:s uppgift är inte att förhandla i rent kommersiella frågor för medlemsföretagen.

2.4 Årsmöte
Årsmötet 2013 hölls på Kungliga Biblioteket i Stockholm den 18 april med föredrag av SAS’ VD Rickard Gustafson och IATA:s medarbetare, Tommy Enecrona. Den senare talade om IATA:s stora projekt, NDC – New Distribution Capability. Mötet samlade 76 deltagare.


Styrelse
Styrelseledamöter för verksamhetsåret 2013-2014 valdes vid årsmötet och styrelsen fick
följande sammansättning:

Ordförande
Christer NordlundHRG Nordic


Ordinarie ledamöter
Eva Moen AdolfssonResia
Ralph AxelsonEuropean Travel Interactive
Richard DurlowUnlimited Travel Group
Milla LimrellWinberg Travel
Åke LindellLidingö Resebureau
John LundmarkVIA Travel
Monica MurphyKilroy
Katarina Sjögren PetriniTicket Privatresor
Peter StegaråsTravel Support
Kenth VahnbergCWT Carlson Wagonlit
Jari VirtanenStena Line Travel Group, Sembo


Suppleanter
Anders LindénTranås Resebyrå

Styrelsen har under året hållit fem sammanträden.


Valberedning
Till ledamöter i valberedningen utsågs vid årsmötet
Anders Johansson, Resia (sammankallande)
Sara Grün, Resecity och
Mattias Sesemann, GoAllinc

Revisorer
PriceWaterhouseCoopers valdes till revisionsbolag, med Marie Welin som huvudansvarig revisor.

Styrelsen har vid behov tillsatt arbetsgrupper eller utsett kontaktpersoner för beredning av frågor och arbetsområden enligt följande:
Leverantörskontakter
IATA- och flygbolagsfrågor
Skatter, redovisning, statistik

Jonas Thyberg har varit ledamot i Resegarantinämnden, med Andreas Körösi som ersättare.

SRF:s representanter i Allmänna Reklamationsnämnden har varit Charlotte Stuart, American Express, Tomas G Olsson, SRF, Jonas Thyberg, Ahlford Advokatbyrå, Anders Johansson, Resia, Bertil Leek, Ticket, Karin Uddfors, Nygren & Lind och Milla Limrell, Winberg Travel.


2.5 Kansli
Kansliet bemannas av föreningens generalsekreterare, Tomas G Olsson, Lilian Brunell och advokaten Jonas Thyberg, Ahlford Advokatbyrå. Den senare arbetar två-tre dagar i veckan för SRF, huvudsakligen från advokatbyråns kontor i Uppsala. Kansliet nås genom växeln hos Svenskt Näringsliv.

Stephan Danielsson har tillsammans med Lilian Brunell varit föreningens kontaktperson för utbildningsfrågor inom ramen för TRAC Travel Academy AB och även varit ordförande i styrelsen för detta bolag.


2.6 SRF-information
SRF:s hemsida har adresserna www.srf-org.se och www.resebyraforeningen.se. Hemsidan innehåller beskrivning av SRF:s uppgifter, medlemsförteckning, aktuell information, rekommendationer och riktlinjer samt information och råd i frågor som berör medlemsföretagen samt länkar till andra för verksamheten viktiga hemsidor.

Tanken är vidare att hemsidan ska tjäna som en informations- och kunskapsbank. Genom hemsidan vill SRF också få till stånd en aktiv dialog med medlemmarna. SRF lägger löpande ut information och uppdaterar befintlig information på hemsidan. Via hemsidan presenteras dessutom nyheter som bedöms relevanta för medlemmarna.

Under året har ett åttiotal nyhetsmeddelanden via e-post skickats ut till medlemmarna.

Utöver hemsidan har SRF även sedan några år tillgång till ett webbaserat enkätprogram. Programmet är framförallt avsett för enkäter bland medlemmarna samt inbjudningar till seminarier, årsmöten m.m. Under året har, utöver inbjudningar, ett antal undersökningar skickats ut.


2.7 Medlemsföretag
Antalet medlemmar ökade under året med fem (5) företag och uppgick vid årets utgång till sammanlagt 243 medlemsföretag. 25 företag är nytillkomna medlemmar, medan 20 medlemmar har lämnat föreningen. Av dessa har åtta (8) företag köpts upp av eller fusionerats med andra företag (samtliga sedan tidigare medlemmar i SRF), sex (6) upphört att bedriva verksamhet, två (2) valt att lämna föreningen, tre (3) uteslutits som medlemmar och att (1) gått i konkurs.

Medlemsföretagen representerar närmare 400 försäljningsställen med sammanlagt strax över 4 000 medarbetare.3. INTERNATIONELLA FRÅGOR
3.1 ECTAA
Group of National Travel Agents’ and Tour Operators’ Associations within the EU

ECTAA är de europeiska resebyråföreningarnas paraplyorganisation inom EU med kontor i Bryssel.

ECTAA:s uppgift är att bevaka och aktivt påverka frågor inom EU som berör resebyråbranschen. SRF har representerats i ECTAA:s styrelse av Tomas G Olsson (ordinarie) och Christer Nordlund (suppleant).

ECTAA:s årsmöte hölls under våren 2013 i Porto. Under året har vidare ett styrelse- och arbetsmöte ägt rum i Dublin.

ECTAA:s kommittéer och beredningsgrupper är tillsatta med representanter för olika länder för att behandla aktuella frågor. Grupperna träffas regelbundet.

Under året har, liksom tidigare år, stor uppmärksamhet ägnats lagstiftningsarbetet inom EU. Under 2013 har fokus inriktats på den pågående revisionen av paketresedirektivet. Under sommaren 2013 lämnade EU-kommissionen ett förslag till nytt direktiv, vilket senare har överlämnats för behandling i parlamentet, där utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO) har huvudansvaret. IMCO presenterade i december 2013 ett förslag på betänkande, vilket varit föremål för omröstning i utskottet under februari 2014. Förslaget till betänkande innehåller ett stort antal förslag till ändringar av och tillägg till kommissionens förslag. SRF har skrivit till svenska parlamentsledamöter och redogjort för föreningens synpunkter. SRF har vidare skrivit till regeringen om förslaget samt lämnat remissvar på kommissionens förslag. IMCO:s betänkande kommer att utgöra utgångspunkten för parlamentets diskussioner med rådet. SRF fortsätter att bevaka vad som händer i denna fråga.

Inom EU pågår vidare ett arbete med att revidera förordningen om flygpassagerares rättigheter. På samma sätt som när det gäller paketresedirektivet har detta arbete pågått under flera år. Ett stort antal utredningar gjorts och synpunkter har inhämtats från berörda myndigheter, organisationer och företag. SRF har besvarat enkäter för egen del och även genom ECTAA. Ett förslag till reviderad förordning presenterades under våren 2013. I anslutning härtill kommer även att föreslås en revidering av EU-reglerna om skada på eller förlust av bagage. SRF har även skrivit om denna fråga till våra svenska parlamentsledamöter och även lämnat remissvar på kommissionens förslag.

Under 2012 lades ett förslag fram av EU-kommissionen till ett nytt direktiv om försäkringsförmedling (IMD2) . I förslaget föreslås att det nu gällande undantaget för förmedling av reseförsäkringar slopas och ersätts med ett förenklat anmälningsförfarande. De föreslagna bestämmelserna skulle, om de genomförs, medföra en väsentligt ökad arbetsbelastning för resebyråer och även kräva att dessa tecknar en ansvarsförsäkring till ett orimligt högt belopp. Enligt SRF:s mening skulle de föreslagna reglerna sannolikt innebära att många resebyråer kommer att sluta att förmedla denna tjänst, vilket skulle innebära en försämring för resenärerna, eftersom många av dem kan komma att resa utan försäkringsskydd. SRF har tidigare kontaktat regeringen och begärt att man ska verka för att behålla nuvarande regler. På grund av den finansiella krisen inom EU har berörda institutioner valt att prioritera ned arbetet med förmedlingsdirektivet. SRF har dock nyligen fått signaler om att man nu avser att fortsätta detta arbete under 2014. SRF kommer att hålla medlemmarna informerade om vad som händer i frågan.

EU-kommissionens översyn av reglerna i EU:s mervärdesskattedirektiv om vinstmarginalbeskattning av resor (artiklarna 306-310) har inte lett till ändrad lagstiftning, eftersom medlemsstaterna inte kunnat enas om en gemensam linje. Flera av medlemsstaterna har i stället dragits inför EU-domstolen, då de enligt kommissionen inte tillämpar direktivet korrekt. Enligt kommissionens uppfattning ska vinstmarginalbeskattningsreglerna (VMB) inte tillämpas mellan två reseföretag. Domstolens utslag som kom under september 2013, går dock tvärt emot kommissionens uppfattning och innebär att VMB i stället ska tillämpas av alla, som säljer resetjänster i eget namn, oavsett om kunden är en privatperson eller en näringsidkare. Domen kan få mycket allvarliga konsekvenser för resebyråer som säljer arrangemang till företag, eftersom den ingående momsen inte kan dras av av det köpande företaget. Det blir i så fall gynnsammare före företagen att vända sig direkt till leverantörerna av resetjänsterna, vilket innebär att resebyråerna inte längre kan konkurrera på lika villkor.

Andra områden som behandlats i den s.k. Air Matters Committee är förutom IATA- och flygbolagsfrågor bland annat förordningarna om flygpassagerarnas rättigheter, CRS-företagens uppförandekod och gemensamma regler för lufttrafik inom gemenskapen. I den senare förordningen regleras bland annat hur flygpriser ska marknadsföras, något som i hög grad även berör resebyråernas marknadsföring.

SRF har representerats i Air Matters Committee och Fiscal Committee av Tomas G Olsson. I Legal Committee representeras SRF av Jonas Thyberg, Ahlford Advokatbyrå. Föreningens representant i Destination & Sustainability Committee är Milla Limrell, Winberg Travel och i Tour Operators Committee Jari Virtanen.

En fullständig redovisning av ECTAA:s arbete under 2013 har lämnats i dess Activity Report.


3.2 IATA/APJC (Agency Program Joint Council)
I APJC Skandinavien ingår representanter för resebyråer och flygbolag från de skilda länderna.

Frågor som behandlats under året är i första hand de finansiella kriterierna för IATA-ackreditering samt garantier och ADM-problem. De svenska resebyråerna har representerats av Lotta Svennbeck, Svenska Resegruppen, och Magdalena Strohmayer, HRG Nordic. SRF och dess systerorganisationer i Danmark och Norge deltar vid mötena som observatörer.


3.3 Skandinavisk och nordisk samverkan
Vid det årligen återkommande mötet med de nordiska och baltiska resebyråföreningarna, som 2013 hölls i Helsingfors, representerades SRF av Tomas G Olsson.

Härutöver har de danska, finländska, norska och svenska resebyråföreningarnas generalsekreterare under året haft löpande överläggningar i frågor av gemensamt intresse främst rörande leverantörsavtal, flygbolagsfrågor och IATA/BSP.4. SAMVERKAN MED ANDRA BRANSCHORGANISATIONER
Under året har SRF löpande haft överläggningar med andra branschorganisationer, såsom SBTA och Bussbranschens Riksförbund (BR) i olika frågor. Vidare har SRF deltagit i ett seminarium/workshop anordnat av ANTOR, som är en sammanslutning av utländska turistbyråer i Sverige.5. LAG- OCH SKATTEFRÅGOR M.M.
5.1 Resegarantier

Som redovisats i tidigare verksamhetsberättelser för SRF diskussioner med olika försäkringsbolag i syfte att kunna erbjuda medlemmarna en resegarantiförsäkring. Detta arbete resulterade i att SRF kort före sommaren 2013 kunde träffa en överenskommelse med ett brittiskt försäkringsbolag om resegarantiförsäkringar till medlemmarna. Vid försäkringsbolagets diskussioner med Kammarkollegiet framkom dock att bolaget inte hade tillstånd för den försäkringsklass (15) som krävs för att ställa ut garantiförsäkringar. Då ansökningstiden för att erhålla tillstånd i rätt klass, bedömdes vara minst sex månader, valde försäkringsbolaget att frånträda överenskommelsen med SRF. SRF har härefter fortsatt att försöka hitta en försäkringslösning som kan erbjudas medlemmarna. För närvarande pågår diskussioner med ett större försäkringsbolag samtidigt som SRF tittar på möjligheterna att bilda ett eget captive-bolag för att försäkra medlemmarnas egna risker.

5.2 Paketreselagen
Sedan EU-kommissionen för cirka fem år sedan beslutade att se över paketresedirektivet, vilket ligger till grund för paketreselagen, har olika delfrågor utretts av kommissionen. SRF har engagerat sig i remissarbetet, bland annat genom aktivt deltagande i ECTAA:s utskott för legala frågor. Som ovan nämnts har ett förslag till nytt paketresedirektiv lämnats av kommissionen och behandlas för närvarande i parlamentet. SRF kommer att noga bevaka detta arbete och tillsammans med ECTAA fortsätta att försöka påverka utformningen. När det reviderade direktivet slutligen antas kommer en översyn att ske av de svenska paketrese- och resegarantilagarna. SRF kommer då även att ha möjlighet att påverka utformningen av dessa.

5.3 Moms
SRF deltar aktivt i ECTAA:s arbete i Fiscal Committee, där Tomas G Olsson är ledamot. Kommittén inriktar nu sitt arbete på att utforma ett förslag till hur resetjänster bäst bör beskattas, som såväl resebyråerna som medlemsstaterna kan acceptera. Förslagets huvudinriktning är att VMB endast ska tillämpas vid försäljning till icke näringsidkare.6. MYNDIGHETER
6.1 Resegarantinämnden

Resegarantinämnden har till uppgift att pröva om säkerhet enligt resegarantilagen ska tas i anspråk. Resenär ska enligt lagen ansöka om ersättning ur ställda säkerheter inom tre månader efter det att en resa ställts in eller avbrutits.

Jonas Thyberg har av regeringen på SRF:s rekommendation utsetts att vara ledamot av nämnden. Andreas Körösi, tidigare Sabra Tours, har utsetts till suppleant.

6.2 Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
ARN prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Nämnden består av en ordförande och två representanter vardera från branschen och konsumentsidan.

Som ovan nämnts representeras SRF av följande personer i ARN;

Ordinarie ledamöter:
Bertil Leek, Ticket
Tomas G Olsson, SRF
Charlotte Stuart, American Express
Jonas Thyberg, SRF/Ahlford Advokatbyrå

och till ersättare:
Anders Johansson, Resia
Milla Limrell, Winberg Travel
Karin Uddfors, Nygren & Lind

6.3 Övriga myndigheter
För att uppnå ett förbättrat informationsutbyte och kunna påverka i frågor av branschintresse har möten under året ägt rum och diskussioner förts med bland annat företrädare för:
 • Näringsdepartementet (som ansvarar för frågor rörande rese- och turistindustrin)
 • Utrikesdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Justitiedepartementet
 • Tillväxtverket
 • Transportstyrelsen
 • Konsumentverket
 • Kammarkollegiet
 • Allmänna Reklamationsnämnden
 • Yrkeshögskolemyndigheten
 • Skolverket


7. UTBILDNINGSFRÅGOR
7.1 TRAC (Travel Academy)

Styrelseordförande i TRAC är Stephan Danielsson, American Express och VD Lilian Brunell, SRF. Styrelsens uppgift är att se till att utbildningens kvalitet upprätthålls samt att marknads- och behovsanpassa utbildningens inriktning och omfattning. SRF är röstmässigt majoritetsägare i TRAC. Övriga ägare är Sveriges Bussföretagare, SJ, SAS, Fritidsresor, Vingresor, Passagerarrederiernas förening, Amadeus Scandinavia, Travel Card och ERV (f.d. Europeiska).

TRAC, Diplomerad Resekonsult är en 2-årig kvalificerad yrkeshögskoleutbildning som motsvarar 400 Yh-poäng. Från hösten 2013 har TRAC-utbildning bedrivits vid Frans Schartau, Stockholm, Yrkeshögskoleutbildning, Göteborgs Stad Utbildning, YrkesAkademin Uppsala, Yrkeshögskolan Skellefteå, Vuxenutbildningen i Uddevalla och Travel Education Center AB i Norrtälje. Trots att SRF lagt ned mycket arbete på att övertyga Yrkeshögskolemyndigheten om behovet av att fortsätta dessa kvalificerade utbildningar, har dessvärre Söderköping inte fått anslag för den utbildning som skulle ha startat höstterminen 2013. Uddevalla beviljades medel först i april vilket gjorde att antalet studenter som startade sin utbildning blev färre än normalt.


7.2 Seminarier
Seminarier om resebyråns ansvar har hållits vid ett tillfälle under året i Stockholm. Dessutom har seminarium om reklamationshantering planerats vid två tillfällen under året. Dessa har dock fått ställas in på grund av för få anmälda.

Två seminarier har hållits i Stockholm om de momsregler som har betydelse för resebyråer och researrangörer.8. LEVERANTÖRER
Allmänt

Under året har flera juridiska utredningar och analyser gjorts om villkor, bestämmelser m.m. i olika leverantörsavtal för att tillvarata medlemmarnas möjligheter till goda affärsförhållanden.

I juli 2012 avkunnade Skaraborgs tingsrätt dom i ett mål mellan en resebyrå och en resenär. Målet avser frågan om resenären var skyldig att betala resebyrån för en flygbiljett som resebyrån förmedlat med flygbolaget Malev innan flygbolaget försattes i konkurs, trots att det stått klart att resenären inte skulle erhålla den aktuella flygningen. Tingsrätten gick på resenärens linje. Resebyrån överklagade tingsrättens dom till Göta hovrätt. I hovrätten har SRF skrivit ett rättsutlåtande om resebyråns ställning vid förmedling. Efter det att hovrätten gått på resbyråns linje och således förpliktat kunden att betala för flygbiljetten, har kunden med Konsumentombudsmannens stöd överklagat domen till Högsta domstolen. HD har meddelat prövningstillstånd. Eftersom målet rör en fråga av mycket stort intresse för SRF:s medlemmar, har föreningen genom Jonas Thyberg hjälpt företagets juridiska ombud med skriftväxlingen i HD samt även åtagit sig att stå för en del av företagets eventuella kostnader i processen. Det aktuella företaget har sökt och beviljats medlemskap i föreningen.

Ett liknande mål avgjordes under året i dansk domstol. I Danmark har resebyråer tidigare inte tillerkänts status som agenter utan har i många fall varit fullt ansvariga för eventuella fel i flygresan. Domstolen har dömt till företagets fördel, vilket innebär att danska resebyråer inte längre har något ansvar i dessa fall. SRF har genom Jonas Thyberg bistått den danska resebyråföreningen i denna fråga. Domen har överklagats.


8.1 Flygbolag
Diskussioner har under året förts med flera flygbolag om bland annat ADM-relaterade problem. Dessa består bland annat i att andelen felaktiga ADM ökar, att vissa flygbolag tar ut en i vissa fall oskälig avgift för ADM samt att flygbolagen genom ADM debiterar resebyråerna oskäliga avgifter om resebyråerna gjort mindre fel i bokningsprocessen. Flygbolagen uppträder i många fall som om ADM utgör en inkomstkälla, vilket SRF kraftfullt motsätter sig. SRF kommer att fortsätta detta arbete under kommande år.

Vidare har SRF vid flera tillfällen skrivit till flygbolag om olika problem. Tyvärr är det dock mycket sällan som SRF lyckas få till stånd någon dialog med flygbolagen. SRF har under året varit i kontakt med enskilda flygbolag, BARIS (de utländska flygbolagens samarbetsorganisation i Sverige) och IATA.

Sedan något år ställer IATA krav på att resebyråer som accepterar kortbetalningar ska vara PCI-certifierade eller använda en s.k. Payment Service Provider, en s.k. betalväxel. På grund av att det är en mycket dyr process att bli PCI-certifierad undersöker SRF möjligheterna att lösa detta problem för medlemmarna. Fortsatta möten har hållits mellan SRF, banker, PSP-bolag samt Amadeus. Någon lösning har ännu inte hittats, men SRF kommer att fortsätta med detta arbete.


8.2 Försäkringar
Under året har SRF fortsatt att marknadsföra den utvidgade ansvarsförsäkring, som SRF förhandlat fram med Europæiske Danmark. Bland annat har representanter för Europæiske Danmark och försäkringsmäklaren Factor deltagit i samband med TUR-mässan. Trots att försäkringen kunnat utnyttjas vid ett flertal tillfällen under året, har SRF kun¬nat konstatera att den inte tecknats av så många medlemmar som förväntats. För närvarande har dock drygt 100 medlemmar tecknat försäkringen. Skadeanmälningar under försäkringen avgörs av en skadenämnd bestående av företrädare för Europæiske Danmark, Factor och SRF. Under året har tre möten hållits. Försäkringen som tidigare varit exklusiv för SRF:s medlemmar, har från och med den 1 januari 2012 kunnat tecknas även av icke-medlemmar, dock till en högre premie.

Den för SRF:s medlemmar skräddarsydda verksamhetsförsäkringen med ansvar för förmögenhetsskada enligt bland annat paketreselagen är placerad hos If. SRF:s försäkringsmäklare är Factor Insurance Brokers.

Som nämnts ovan pågår för närvarande diskussioner med försäkringsbolag om en resegarantiförsäkring för SRF:s medlemmar.

SRF:s försök att ta fram en konkurrenskraftig försäkring mot flygbolagskonkurser har hittills inte gett något resultat. Under hösten 2012 beslutades att, som ett komplement till den utvidgade ansvarsförsäkringen, även försöka ta fram en s.k. katastrofförsäkring. En sådan försäkring täcker mycket höga belopp, men har även en hög självrisk. Försäkringen är således endast avsedd för omfattande katastrofer och liknande. Detta arbete kommer att fortsättas under 2014.9. ÖVRIGA AKTIVITETER
9.1 Statistik

Under året har liksom under tidigare år (alltsedan 1997) en produktgrupperad branschstatistik avseende de svenska resebyråernas försäljning i kronor samlats in månatligen och publicerats på hemsidan tertialvis (tidigare per kvartal).

SRF har vidare samlat in uppgifter ur reseföretagens årsredovisningar och sammanställt dessa uppgifter vilka redovisas på SRF:s hemsida. Bland annat har en uppskattning av den totala svenska marknaden för resebyråer och researrangörer gjorts.

Under året har diskussioner förts med ett externt företag om att hämta in bokningsstatistik elektroniskt direkt från medlemsföretagen. Diskussionerna kommer att fortsätta under 2014, då förhoppningsvis också de första siffrorna ska kunna redovisas.

9.2 New Hope - Resebranschens Barnfond och ECPAT
SRF har under året i olika sammanhang stöttat Resebranschens Barnfonds, ”New Hope”, verksamhet liksom ECPAT:s verksamhet. ECPAT står för “End Child Prostitution, Child Porno¬graphy and Trafficking in Children for Sexual Purposes”.

9.3 Travelife och TOURISMlink
Travelife är ett certifieringsprogram för hållbarhetfrågor med inriktning på resebyråer och researrangörer. Programmet stöds av EU. Under året har SRF låtit översätta utbildningsmaterialet till svenska för vidarebefordran till medlemsföretagen. Ett antal större företag har anmält sig och har därefter gått igenom utbildningsprogrammet. Certifiering av dessa kommer troligen att ske under 2014.

TOURISMlink är ett projekt som finansieras av Europeiska unionen. Syftet är att underlätta informationsflödet mellan resebyråer och researrangörer å ena sidan och destinationsföretag å andra sidan (t.ex. hotell, transportföretag och andra turisttjänster). Bokning och information sker via en speciellt framtagen online-plattform, som har utvecklats och testats under året. Sverige, tillsammans med Spanien, Kroatien, Tjeckien och Finland har fungerat som testpiloter. SRF har kontinuerligt haft kontakt med projektledaren för TOURISMlink. En handfull SRF-medlemmar har agerat testpiloter för systemet.10. FÖRENINGS- OCH MEDLEMSFRÅGOR
Kansliet har under året löpande arbetat med att besvara frågor från enskilda medlemmar och bistått dem i olika hänseenden. Information om SRF:s verksamhet till massmedia, allmänhet och potentiella medlemsföretag är också en del av kansliets dagliga uppgifter.11. EKONOMISKT RESULTAT 2013
Sammanfattning av årsredovisning med budget och utfall 2012 avseende SRF:s verksamhet redovisas under Årsredovisningar 2013.

På styrelsens uppdrag

Tomas G Olsson
2014-02-26

En utskriftsvänlig version av verksamhetsberättelsen kan hämtas upp här.
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska Resebyråföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp