transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 20121. ALLMÄNT

1.1 Marknaden

Resebyråernas försäljning till svenska kunder ökade något under första hälften av 2012 men tappade fart mot slutet av året för att vända till en nedgång på 1 % jämfört med 2011. Försäljningen av privatresor över disk och online har kunnat hållas på samma höga nivå som under föregående år, mycket tack vare hushållens förhållandevis höga inkomster till följd av lägre skatter och räntor. Affärsreseförsäljningen har däremot minskat på grund av företagens besparingsåtgärder, vilka fått stort genomslag på tjänsteresandet under hösten 2012. Under årets två sista månader minskade både privat-och affärsreseförsäljningen kraftigt med sammanlagt cirka 10 %.

Enligt en rapport från FN-organet World Tourism Organization (UNWTO) ökade resandet i världen under 2012 med 4 % (2011 drygt 4 %). För första gången i historien översteg antalet internationella resenärer 1 miljard efter en ökning under 2012 med 39 miljoner resenärer. Trots eurokrisen och den ekonomiska osäkerheten ökade resandet i Europa med 3 % (+ 6 % under 2011). De största ökningarna redovisar Sydostasien och Nordafrika med vardera 9 % närmast följda av Central- och Östeuropa med 8 %.

Enligt tillgänglig statistik (UNWTO) för de första nio månaderna under 2012 över turistintäkter låg Japan i topp med en ökning på hela 37 % följt av Indien och Sydafrika (+22 %). Sverige och Sydkorea delade tredjeplatsen med + 19 %.

UNWTO förutspår att resandet i världen fortsätter att öka under 2013 med mellan 3 % och 4 %.

Transportstyrelsens statistik för antalet passagerare vid landets flygplatser visar på en uppgång under året med 2,1 % (2011 11,6 %). Antalet resande i utrikes trafik steg med 2,4 % (2011 11,6 %), medan inrikesresorna ökade med 1,2 % (2011 13,5 %). Inrikesflygets markanta ökning under 2011 berodde dels på den allmänna ökningen av flygtrafiken men även på järnvägstrafikens alla problem under 2011.

Källa: Transportstyrelsen

BSP (Billing and Settlement Plan), IATA:s clearingcentral för flygbiljetter som ställs ut av agenter/resebyråer, redovisar en försäljningsökning i kronor med 3,5 % (2011 1,1 %). Antalet utställda biljetter ökade med 4,9 % (2011 9,9 %), vilket ligger något högre jämfört med Transportstyrelsens statistik, vilket skulle kunna tyda på att fler flygbolag låter avräkningen med resebyråerna skötas via BSP. De BSP-anslutna flygbolagens genomsnittliga biljettpriser minskade något även under 2012 eller med -1,4 % (2011 8%).

Antalet gästnätter på svenska hotell var i stort sett oförändrat under 2012 jämfört med fjolåret (motsvarande siffra för EU har ännu inte publicerats). Bland SRF:s medlemsföretag har förmedlingen av hotellrum ökat med 2 %, vilket är en betydligt lägre siffra än under de föregående åren.

Bokningarna via internet ökade och förväntas öka även i fortsättningen, särskilt vad gäller direktbokningar hos leverantörerna. Andelen internetbokningar via resebyråer ökar också och kan uppskattas till cirka 30 % av den totala försäljningen via resebyråer. För två år sedan låg motsvarande siffra runt 20 %.

Här nedan redovisas de svenska resebyråernas försäljning i Sverige 2012 fördelad på produktgrupper.


Resebyråerna har under de senaste åren tappat mycket av trafiken med inrikes flyg, även om denna utveckling tycks ha stannat av under de senaste åren. Försäljningen av inrikes flyg har som framgår av staplarna i det följande diagrammet halverats från 7,0 miljarder kronor 1998 till 3,5 miljarder 2011, en utveckling som till största delen kan förklaras med en ökad direktförsäljning via flygbolagens hemsidor. Detta gäller förstås i hög grad de s.k. lågkostnadsbolagen. Mycket tyder också på att tåget fortsätter att ta marknadsandelar från inrikesflyget, även om tågförsäljningen minskade kraftigt under både 2009 och 2011, vilket förmodligen, i varje fall delvis, kan förklaras av alla problem som tågtrafiken råkat ut för.


Mer detaljerad statistik som visar utvecklingen alltsedan 1997 återfinns på resebyråföreningens hemsida.1.2 SRF
Målet för SRF:s verksamhet har under året liksom under tidigare år varit att arbeta för bättre villkor för medlemsföretagen och att verka för en allmänt positiv utveckling av resebranschen. För att åstadkomma detta har SRF varit engagerat i framför allt utbildnings- och lobbyingverksamhet. Mycket arbete har också lagts ned på diskussioner och samtal med främst flyg- och tågbolag om villkoren för resebyråernas distribution av transportörernas tjänster. På det internationella planet har SRF:s arbete varit inriktat på i huvudsak IATA- och EU-frågor.

SRF bildades 1937 och därmed blev 2012 föreningens 75:e verksamhetsår. Detta högtidlighölls med ett jubileumsfirande på Berns den 28 september. Författaren Thomas von Seth hade dessförinnan fått i uppdrag att skriva en bok om resebyråns historia i Sverige. Boken, som fick titeln ”Resebyrån – en agenthistoria”, gavs ut samma dag som jubileet firades på Bernas. Boken går att beställa från SRF:s hemsida.

SRF har vid fem tillfällen sedan 2007 låtit undersöka medlemsföretagens hemsidor. Under 2012 har ett uppehåll gjorts, men under 2013 kommer ytterligare en genomgång att göras. Syftet med detta arbete är framförallt att underlätta för medlemmarna att följa de krav som ställs på hemsidor i allmänhet och reseföretags hemsidor i synnerhet, men det ska också ses som ett led i arbetet med att marknadsföra SRF-medlemskap som en kvalitetsstämpel.

Under 2010 sade SRF upp överenskommelsen med Konsumentverket om de allmänna villkor för paketresor som funnits sedan början av 1970-talet. Från och med 2011 ska SRF:s medlemmar istället tillämpa de nya villkor som SRF tagit fram. Vid genomgången av hemsidorna har dock konstaterats att det fortfarande är ett stort antal medlemmar som inte använder de nya villkoren. SRF har påbörjat arbetet med att kontakta alla medlemmar som ännu inte bytt ut de gamla mot de nya villkoren. Under 2012 har SRF även tagit fram en engelsk översättning av SRF:s villkor för paketresor.

Under året har flera händelser inträffat runt om i världen, som har påverkat resebranschen. Exempelvis ledde orkanen Sandy i USA till att New York Marathon fick ställas in. Oroligheter i Syrien med flera länder, utbrott av Dengufeber på Madeira m.m. gjorde att flygtrafiken till berörda länder ställdes in helt eller delvis under flera veckor. Snöoväder, översvämningar och andra naturkatastrofer på olika håll runt i världen har inneburit stora påfrestningar för resebranschen. Vidare har strejker av olika slag förekommit, som påverkat resenärer och resebyråer negativt. SRF har bistått med råd och även i flera fall assisterat medlemmar med skrivelser till berörda flygbolag samt yttranden till Allmänna reklamationsnämnden och Resegarantinämnden efter anmälningar från drabbade resenärer.

Vid ett flertal tillfällen under året har flygbolag utfärdat olika påbud och instruktioner, som medfört försämringar och förorsakat merarbete för resebyråerna. SRF har därför skrivit till och fört diskussioner med bland andra SAS, British Airways och Lufthansa.

Konkurserna i Spanair och Malev, som inträffade i början av 2012, orsakade stora problem och ekonomiska förluster för resebyråer och arrangörer. Senare under våren 2012 inträffade ytterligare flygbolagskonkurser, då först Cimber Sterling och därefter Skyways och City Airlines försattes i konkurs. Konkurserna har slagit hårt mot resebyråernas ekonomi, eftersom dessa tvingats att antingen boka om resenärerna till flygningar med andra bolag till högre kostnader eller betala tillbaka pengarna för de biljetter som resenärerna inte kunnat utnyttja. Att resebyråerna får bära en stor del av dessa kostnader beror på att de i vissa fall arrangerat paketresor i vilka flygningar med de aktuella flygbolagen ingått. Som arrangörer av paketresor är de ansvariga för resans genomförande. I andra fall har de tagit emot betalning för flygbiljetterna mot kontokort och har då blivit återbetalningsskyldiga i förhållande till bankerna, när kunderna begärt att få pengarna tillbaka av banken/kortbolaget med hänvisning till att tjänsten inte levererats. Under våren 2012 framställdes krav från Spanairs konkursbo på betalning av alla bokade biljetter för vilka redovisning ännu inte skett. SRF bestred omgående kravet för samtliga medlemmar. SRF har tillsammans med resebyråföreningarna i de övriga nordiska länderna fört förhandlingar med Spanairs konkursbo. De nordiska resebyråföreningarnas arbete synes såtillvida ha gett resultat, då hittills inga ytterligare krav har framställts av konkursboet. SRF har vidare under året lagt ned ett omfattande arbete för att finna en lösning på problemet med kortföretagens återkrav, när resenärerna inte fått de flygtjänster som de betalt för. SRF har bland annat fört förhandlingar med Handelsbanken och Amadeus. Båda dessa företag uppger att de utreder eventuella möjligheter, men hittills har inget konkret kommit ut ur förda diskussioner. Arbetet med denna fråga kommer att fortsätta även under 2013.

SRF vände sig i samband med Spanair och Malevs konkurser till regeringen och påtalade ånyo behovet av att även flygbolag åläggs en skyldighet att ställa säkerhet till skydd för resenärer vid en eventuell konkurs. En ny skrivelse skickades till regeringen efter det att Cimber Sterling, Skyways och City Airlines försattes i konkurs. SRF har också skrivit till Transportstyrelsen och Konsumentverket i samma fråga. Konsumentverket har i ett svar instämt i att det föreligger ett behov av att även flygbolag ställer säkerhet. Krav på att flygbolag ska ställa säkerhet har även framförts av SRF i skrivelser till svenska ledamöter i de utskott i EU-parlamentet som ansvarar för dessa frågor. Även ECTAA har vid flera tillfällen tagit upp denna fråga i skrivelser till och möten med med representanter för såväl EU-parlamentet som EU-kommissionen.

SRF har liksom under föregående år ägnat mycket arbete åt att marknadsföra föreningen som en kvalitetsstämpel för medlemmarna. Den ovan redovisade undersökningen av medlemmarnas hemsidor har varit en del av detta arbete. Vidare har SRF under 2012 för fjärde året i rad deltagit som medarrangör till TUR-mässan, vilket bland annat innefattat att föreningen hade en monter på mässan. I samband härmed har bland annat SRF:s broschyr med viktig information till flygresenärer delats ut. Nytt för i år var att SRF endast deltog i TUR under branschdagarna. Under dessa dagar arrangerade SRF tillsammans med SBTA ett seminarium om pågående arbeten inom EU som är av intresse för resebranschen. Seminariet hölls av inbjudna talare från SRF:s paraplyorganisation i Bryssel, ECTAA, och från SBTA:s engelska motsvarighet, GBTA. SRF kommer även under kommande år att ägna tid och resurser åt att lyfta fram denna kvalitetsstämpel.

TRAC Travel Academy AB är ett dotterbolag till SRF och ett varumärke för utbildning av resekonsulter. TRAC-utbildningen är en kvalificerad yrkesutbildning på 400 poäng. En tredjedel av utbildningen består av LIA, Lärande i arbete. Av LIA-perioden ska två tredjedelar vara förlagd till en resebyrå eller annan reserelaterad verksamhet såsom researrangör, flygverksamhet eller motsvarande.

Under året har TRAC-utbildning för andraårsstudenter bedrivits på åtta skolor och på fem skolor för förstaårsstudenter. Våren 2012 utexaminerades cirka 210 studenter, av vilka de flesta har fått arbete inom resebranschen.

Yrkeshögskolemyndigheten gör hela tiden utvärderingar av behovet på marknaden. Utbildningsanstalterna kan ansöka om medel för perioder om två år. En stor del av TRAC:s arbete går ut på att bevaka hur man resonerar hos myndigheten och förse den med relevant arbetsmarknadsinformation om resebranschen och dess behov av nyanställningar. SRF har genom remissvar och kontakter med myndigheterna försökt påverka utvecklingen, så att de nuvarande utbildningarna kan fortsätta att bedrivas. Dessvärre fick inte Båstad, Söderköping och Uddevalla förnyade anslag för den tvåårsperiod som började hösten 2012. Utbildningarna i Söderköping och Uddevalla upphör därmed helt efter vårterminen 2013, eftersom de inte heller får anslag för höstterminen 2013. Utbildningen i Båstad får dock fortsätta men med en något annorlunda inriktning och ingår därför inte längre i TRAC-programmet.


2. SRF:s ORGANISATION OCH ARBETSUPPGIFTER

2.1 Affärsidé

SRF:s affärsidé är att skapa förutsättningar för resebyråföretag att utveckla lönsamma relationer med kunder och leverantörer.

Strategier
SRF ska
 • påverka och utveckla resebyråbranschens villkor och grundläggande strukturer

 • analysera och informera om trender och branschutveckling

 • utveckla goda relationer med myndigheter och opinionsbildare

Mål
SRF ska i sin verksamhet skapa ett tydligt mervärde för medlemsföretagen.

Vision
De av SRF godkända reseföretagen ska tillhöra de ledande företagen inom branschen när det gäller utveckling, tillväxt, lönsamhet och kvalitet.

2.2 Medlem i SRF – varför det?
Ett medlemskap i Svenska Resebyråföreningen innebär en kvalitetsstämpel i förhållandet till kunder, leverantörer, myndigheter och media, vilket ger trygghet och respekt från marknad och omvärld.

Genom SRF ges medlemmarna möjlighet att påverka riksdag, regering och myndigheter samt EU-kommissionen och EU-parlamentet, när det gäller utredningar och förslag som kan komma att påverka medlemsföretagens utveckling, inriktning, ansvar och affärsförhållanden.

Medlemskapet skapar styrka gentemot leverantörer och andra aktörer när det gäller frågor av principiell och avtalsrättslig – men icke rent kommersiell – betydelse.

Medlemmarna informeras löpande om aktuella frågor av både nationell och internationell karaktär

SRF erbjuder utbildningar och seminarieverksamhet, som syftar till att öka resebyråernas intäkter och medarbetarnas kompetens.

SRF förhandlar visserligen inte i kommersiella frågor men agerar när exempelvis leverantörer vill belasta medlemmarna med felaktiga pålagor m.m. SRF:s arbete har under de senaste åren resulterat i intäkter och besparingar för medlemsföretagen.

2.3 Uppgifter och arbetsområden
SRF:s uppgifter är att
 • verka för kollektiva lösningar avseende generella branschproblem/-frågor

 • utveckla och förhandla fram ramavtal med relevanta leverantörer

 • ge råd och stöd till medlemsföretagen i olika frågor

 • vara remissinstans och lobbyingorganisation

 • bevaka och påverka aktuella nationella och internationella branschfrågor

 • medverka i rese- och turistnäringens utveckling

 • ge information till massmedia och allmänhet i aktuella frågor

 • utveckla och vid behov genomföra branschutbildningar

 • ge tillgång till samlad branschkunskap
 • SRF:s varumärke ska stå för trovärdighet och kvalitet

 • SRF:s uppgift är inte att förhandla i rent kommersiella frågor för medlemsföretagen
.
2.4 Årsmöte
Årsmötet hölls på Kungliga Myntkabinettet i Stockholm den 28 mars 2012. Mötet samlade 47 deltagare.

Styrelse
Styrelseledamöter för verksamhetsåret 2012-2013 valdes vid årsmötet och styrelsen fick
följande sammansättning:

Ordförande
Christer NordlundHRG Nordic


Ordinarie ledamöter
Eva Moen AdolfssonResia
Ralph AxelsonEuropean Travel Interactive
Anders BohlinAmerican Express
Per JidekransTravelnet
Milla LimrellWinberg Travel
Åke LindellLidingö Resebureau
John LundmarkVIA Travel
Monica MurphyKilroy
Katarina Sjögren PetriniTicket Privatresor
Kenth VahnbergCWT Carlson Wagonlit
Jari VirtanenStena Line Travel Group, Sembo


Suppleanter
Stephan Danielsson American Express
Richard DurlowUnlimited Travel Group
Anders LindénTranås Resebyrå

Styrelsen har under året haft fem sammanträden.

Valberedning
Till ledamöter i valberedningen utsågs vid årsmötet
Anders Johansson, Resia (sammankallande)
Sara Grün, Resecity och
Jaana Ahlenius, Classic World

Revisorer
PriceWaterhouseCoopers valdes till revisionsbolag, med Marie Welin som huvudansvarig revisor.

Styrelsen har vid behov tillsatt arbetsgrupper eller utsett kontaktpersoner för beredning av frågor och arbetsområden enligt följande:

 • Leverantörskontakter

 • Offentlig upphandling/miljöfrågor

 • IATA- och flygbolagsfrågor

 • Skatter, redovisning, statistik

 • Mediekontakter

Jonas Thyberg har varit ledamot i Resegarantinämnden, med Andreas Körösi som ersättare.

SRF:s representanter i Allmänna Reklamationsnämnden har varit Charlotte Stuart, American Express/Försäkringsaktiebolaget Viator, Tomas G Olsson, SRF, Jonas Thyberg, Ahlford Advokatbyrå, Anders Johansson, Resia, Bertil Leek, Ticket, Karin Uddfors, Nygren & Lind och Milla Limrell, Winberg Travel.

2.5 Kansli
Kansliet bemannas av föreningens generalsekreterare, Tomas G Olsson, Lilian Brunell och advokaten Jonas Thyberg, Ahlford Advokatbyrå. Den senare arbetar två-tre dagar i veckan för SRF, huvudsakligen från advokatbyråns kontor i Uppsala. Kansliet nås genom växeln hos Svenskt Näringsliv.

Stephan Danielsson har tillsammans med Lilian Brunell varit föreningens kontaktperson för utbildningsfrågor inom ramen för TRAC Travel Academy AB och även varit ordförande i styrelsen för detta bolag.

2.6 SRF-information
SRF:s hemsida har adresserna www.srf-org.se och www.resebyraforeningen.se.
Hemsidan innehåller beskrivning av SRF:s uppgifter, medlemsförteckning, aktuell information, rekommendationer och riktlinjer samt information och råd i frågor som berör medlemsföretagen samt länkar till andra för verksamheten viktiga hemsidor.

Tanken är vidare att hemsidan ska tjäna som en informations- och kunskapsbank. Genom hemsidan vill SRF också få till stånd en aktiv dialog med medlemmarna. SRF lägger löpande ut information och uppdaterar befintlig information på hemsidan. Via hemsidan presenteras dessutom nyheter som bedöms relevanta för medlemmarna.

Under året har ett nittiotal nyhetsmeddelanden via e-post skickats ut till medlemmarna.

Utöver hemsidan har SRF även sedan några år tillgång till ett webbaserat enkätprogram. Programmet är framförallt avsett för enkäter bland medlemmarna samt inbjudningar till seminarier, årsmöten m.m. Under året har, utöver inbjudningar, ett antal undersökningar skickats ut.

2.7 Medlemsföretag
Vid årets utgång hade föreningen 238 (217) medlemsföretag, varav 108 (93) företag är fullbetalande röstberättigade medlemmar och de övriga 130 (124) s.k. gruppmedlemmar. Medlemsföretagen representerar närmare 400 försäljningsställen med sammanlagt strax över 4 000 medarbetare.

Under året har föreningen fått 29 nya medlemmar. Åtta företag har upphört att vara medlemmar på grund av nedläggning (2), konkurs (4) eller annan orsak (2).


3. INTERNATIONELLA FRÅGOR

3.1 ECTAA
Group of National Travel Agents’ and Tour Operators’ Associations within the EU

ECTAA är de europeiska resebyråföreningarnas paraplyorganisation inom EU med kontor i Bryssel.

ECTAA:s uppgift är att bevaka och aktivt påverka frågor inom EU som berör resebyråbranschen. SRF har representerats i ECTAA:s styrelse av Tomas G Olsson (ordinarie) och Christer Nordlund (suppleant).

ECTAA:s årsmöte hölls under våren 2012 i Krakow. Under året har vidare ett styrelse- och arbetsmöte ägt rum i Bryssel.

ECTAA:s kommittéer och beredningsgrupper är tillsatta med representanter för olika länder för att behandla aktuella frågor. Grupperna träffas regelbundet.

Under året har, liksom tidigare år, stor uppmärksamhet ägnats lagstiftningsarbetet inom EU. Under 2012 har bl.a. fokus inriktats på den kommande revisionen av paketresedirektivet. Inför denna revision har under de senaste fyra åren ett stort antal undersökningar och enkäter genomförts med berörda myndigheter, organisationer och företag. SRF har besvarat enkäter för egen del och även genom ECTAA. SRF har under 2012 skickat en skrivelse till regeringen där föreningens synpunkter på det kommande paketresedirektivet framförts. Härefter har Tomas G Olsson och Jonas Thyberg sammanträffat med företrädare för Justitiedepartementet för att närmare utveckla dessa synpunkter. Ett förslag till nytt paketresedirektiv kan förväntas under det första halvåret 2013. Eftersom detta arbete är av central betydelse för medlemmarna, kommer SRF att noga följa den fortsatta utvecklingen.

Inom EU pågår vidare ett arbete med att revidera förordningen om flygpassagerares rättigheter. På samma sätt som när det gäller paketresedirektivet har detta arbete pågått under flera år, under vilka ett stort antal utredningar gjorts samt synpunkter inhämtats från berörda myndigheter, organisationer och företag. SRF har besvarat enkäter för egen del och även genom ECTAA. Ett förslag till reviderad förordning förväntas presenteras av kommissionen i slutet av februari eller början av mars 2013. I anslutning härtill kommer även att föreslås en revidering av EU-reglerna om skada på eller förlust av bagage. Även detta arbete kommer att följas noga av SRF.

Vidare föreligger ett förslag till lagstiftning om användning av personuppgifter (PNR) vid flygresor. Syftet är att bekämpa grov brottslighet. Förslaget innebär att personuppgifter ska samlas in och vidarebefordras vid flygresor till och från EU på samma sätt som vid resor till USA. Parallellt med detta arbete bearbetas ett förslag till avtal med USA om insamlande och överlämnande av PNR-uppgifter vid flygningar till, från och via amerikanska flygplatser. SRF har även under detta år vid flera tillfällen skrivit till de svenska parlamentsledamöter som ingår i de parlamentsutskott som behandlar dessa frågor, då de föreslagna reglerna i många fall kommer att medföra en ökad arbetsbelastning för resebyråerna.

Under året lades ett förslag fram av EU-kommissionen till ett nytt direktiv om försäkringsförmedling. Här föreslås att det nu gällande undantaget för förmedling av reseförsäkringar slopas och ersätts med ett förenklat anmälningsförfarande. De föreslagna bestämmelserna skulle, om de genomförs, medföra en väsentligt ökad arbetsbelastning för resebyråer och även kräva att dessa tecknar en ansvarsförsäkring till ett orimligt högt belopp. Enligt SRF:s mening skulle de föreslagna reglerna sannolikt innebära att många resebyråer kommer att sluta att förmedla denna tjänst, vilket skulle innebära en försämring för resenärerna. SRF har kontaktat regeringen och begärt att man ska verka för att behålla nuvarande regler. Skrivelser med detta innehåll har även skickats till berörda parlamentsledamöter. SRF har träffat företrädare för Finansdepartementet och närmare diskuterat denna fråga.

EU-kommissionens översyn av reglerna i EU:s mervärdesskattedirektiv om marginalbeskattning av resor (artiklarna 306-310) har inte lett till ändrad lagstiftning, eftersom medlemsstaterna inte kunnat enas om en gemensam linje. Flera av medlemsstaterna har i stället dragits inför EU-domstolen, då de enligt kommissionen inte tillämpar direktivet korrekt. Enligt kommissionens uppfattning ska vinstmarginalbeskattningsreglerna inte tillämpas mellan två reseföretag. Domstolens utslag kan väntas under 2013.

Andra områden som behandlats i den s.k. Air Matters Committee är förutom IATA- och flygbolagsfrågor bland annat förordningarna om flygpassagerarnas rättigheter, CRS-företagens uppförandekod och gemensamma regler för lufttrafik inom gemenskapen. I den senare förordningen regleras bland annat hur flygpriser ska marknadsföras, något som i hög grad även berör resebyråernas marknadsföring.

SRF har representerats i Air Matters Committee och Fiscal Committee av Tomas G Olsson. I Legal Committee representeras SRF av Jonas Thyberg, Ahlford Advokatbyrå. Föreningens representant i Destination & Sustainability Committee är Milla Limrell, Winberg Travel och i Tour Operators Committee Jari Virtanen.

En fullständig redovisning av ECTAA:s arbete under 2012 har lämnats i dess Activity Report som kan hämtas upp här.

3.2 IATA/APJC (Agency Program Joint Council)
I APJC Skandinavien ingår representanter för resebyråer och flygbolag från de skilda länderna.

Frågor som behandlats under året är i första hand de finansiella kriterierna för IATA-ackreditering samt garantier och ADM-problem. De svenska resebyråerna har representerats av Lotta Svennbeck, Svenska Resegruppen, och Magdalena Strohmayer, HRG Nordic. SRF deltar vid mötena som observatör.

Under året har Tomas G Olsson dessutom deltagit i ett möte hos IATA i Genève om IATA:s nya globala finansiella kriterier, dvs. de kriterier som ska ligga till grund för IATA:s bedömning av agenternas kreditvärdighet. Dessa kriterier fastställdes senare under hösten av IATA:s Passenger Agency Conference.

3.4 Skandinavisk och nordisk samverkan
Vid det årligen återkommande mötet med de nordiska och baltiska resebyråföreningarna, som 2012 hölls i Köpenhamn, representerades SRF av Tomas G Olsson.

Härutöver har de danska, finländska, norska och svenska resebyråföreningarnas generalsekreterare under året haft löpande överläggningar i frågor av gemensamt intresse främst rörande leverantörsavtal, flygbolagsfrågor och IATA/BSP.


4. SAMVERKAN MED ANDRA BRANSCHORGANISATIONER
Under året har SRF löpande haft överläggningar med andra branschorganisationer, såsom SBTA och Bussbranschens Riksförbund (BR) i olika frågor. SRF har bl.a. tillsammans med BR hållit ett seminarium om resenärers rättigheter och skyldigheter för BR:s och SRF:s medlemmar. Vidare har SRF deltagit i ett seminarium/workshop anordnat av ANTOR, som är en sammanslutning av utländska turistbyråer i Sverige. SRF har haft ett monterbord där föreningen presenterats.


5. LAG- OCH SKATTEFRÅGOR M.M.
5.1 Resegarantier

Under 2010 diskuterade SRF och försäkringsförmedlaren Factor med Kammarkollegiet möjligheten för SRF:s medlemmar att ställa resegaranti genom en kollektiv försäkringslösning. En sådan lösning skulle nedbringa det totalt ställda resegarantibeloppet till ett rimligare belopp. Kammarkollegiet konstaterade dock att säkerheten måste beräknas individuellt för varje enskilt företag, vilket omöjliggjorde denna lösning. Under 2011 inleddes därför diskussioner med olika försäkringsbolag i syfte att kunna erbjuda medlemmarna en resegarantiförsäkring. Dessa diskussioner med försäkringsbolag har fortsatt även under 2012. Hittills har förhandlingarna varit resultatlösa, men diskussioner pågår alltjämt med några försäkringsbolag.

5.2 Paketreselagen
Sedan EU-kommissionen för ca fem år sedan beslutade att se över paketresedirektivet, vilket ligger till grund för paketreselagen, har olika delfrågor utretts av kommissionen. SRF har engagerat sig i remissarbetet, bland annat genom aktivt deltagande i ECTAA:s utskott för legala frågor. Som ovan nämnts kommer ett förslag till nytt paketresedirektiv sannolikt att presenteras under första halvåret 2013. SRF kommer att noga bevaka detta arbete och tillsammans med ECTAA försöka påverka utformningen. När det reviderade direktivet slutligen antas kommer en översyn att ske av de svenska paketrese- och resegarantilagarna. SRF kommer då även att ha möjlighet att påverka utformningen av dessa.

5.3 Moms
SRF deltar aktivt i ECTAA:s arbete i Fiscal Committee, där Tomas G Olsson är ledamot (tidigare ordförande). Sedan frågan om en revidering av marginalbeskattningsreglerna fallerat inriktar sig ECTAA och SRF på att följa processerna i EU-domstolen, dit ett antal medlemsstater blivit instämda av EU-kommissionen för att de enligt kommissionen inte följer direktivsbestämmelserna korrekt.

Kommissionens förslag om hur vouchrar ska beskattas har studerats noga av såväl ECTAA som SRF. Slutsatsen är att förslaget är klargörande och de nya reglerna blir därför lättare att följa för resebyråer och researrangörer.


6. MYNDIGHETER

6.1 Resegarantinämnden

Resegarantinämnden har till uppgift att pröva om säkerhet enligt resegarantilagen ska tas i anspråk. Resenär ska enligt lagen ansöka om ersättning ur ställda säkerheter inom tre månader efter det att en resa ställts in eller avbrutits.

Jonas Thyberg har av regeringen på SRF:s rekommendation utsetts att vara ledamot av nämnden. Andreas Körösi, tidigare Sabra Tours, har utsetts till suppleant.

6.2 Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
ARN prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Nämnden består av en ordförande och två representanter vardera från branschen och konsumentsidan.

Som ovan nämnts representeras SRF av följande personer i ARN;

Ordinarie ledamöter:
Bertil Leek, Ticket
Tomas G Olsson, SRF
Charlotte Stuart, American Express/Försäkringsaktiebolaget Viator
Jonas Thyberg, SRF/Ahlford Advokatbyrå
Andreas Körösi, Sabra Tours. Andreas Körösi har under året övergått till en uppdragsbefattning som TAC (Travel Agency Commissioner) och har därför avgått som ledamot i ARN.

och till ersättare:
Anders Johansson, Resia
Milla Limrell, Winberg Travel
Karin Uddfors, Nygren & Lind

6.3 Övriga myndigheter
För att uppnå ett förbättrat informationsutbyte och kunna påverka i frågor av branschintresse har möten under året ägt rum och diskussioner förts med bland annat företrädare för:
 • Näringsdepartementet (som ansvarar för frågor rörande rese- och turistindustrin)
 • Utrikesdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Justitiedepartementet
 • Tillväxtverket (tidigare NUTEK)
 • Transportstyrelsen
 • Konsumentverket
 • Kammarkollegiet
 • Allmänna Reklamationsnämnden
 • Yrkeshögskolemyndigheten
 • Skolverket

7. UTBILDNINGSFRÅGOR

7.1 TRAC (Travel Academy)

Styrelseordförande i TRAC är Stephan Danielsson, American Express och VD Lilian Brunell, SRF. Styrelsens uppgift är att se till att utbildningens kvalitet upprätthålls samt att marknads- och behovsanpassa utbildningens inriktning och omfattning. SRF är röstmässigt majoritetsägare i TRAC. Övriga ägare är Bussbranschens Riksförbund, SJ, SAS, Fritidsresor, Vingresor, Passagerarrederiernas förening, Amadeus Scandinavia, Travel Card och ERV (f.d. Europeiska).

Tvåårig TRAC-kvalificerad yrkesutbildning bedrivs vid Frans Schartau, Stockholm, Akademi Båstad, Yrkeshögskolan Göteborg Stad, YrkesAkademin Uppsala, Yrkeshögskolan Skellefteå, Turistakademin Söderköping, Vuxenutbildningen i Uddevalla och Travel Education Center AB i Norrtälje. Trots att SRF lagt ned mycket arbete på att övertyga Yrkeshögskolemyndigheten om behovet av att fortsätta dessa kvalificerade utbildningar, har dessvärre skolorna i Söderköping och Uddevalla inte fått anslag för den tvååriga utbildning som skulle ha startat höstterminen 2012. Vårterminen 2013 blir därmed den sista termin då TRAC-utbildningen bedrivs vid dessa båda skolor. Detsamma gäller Båstad som har fått en annorlunda inriktning och som därför från och med höstterminen 2013 inte längre kan betraktas som TRAC-utbildning.

7.2 Seminarier
Seminarier om resebyråns ansvar har hållits vid två tillfällen under året, båda gångerna i Stockholm. Dessutom har ett seminarium om reklamationshantering har hållits under året.

Två seminarier har hållits i Stockholm om de momsregler som har betydelse för resebyråer och researrangörer.


8. LEVERANTÖRER

Allmänt

Under året har flera juridiska utredningar och analyser gjorts om villkor, bestämmelser m.m. i olika leverantörsavtal för att tillvarata medlemmarnas möjligheter till goda affärsförhållanden.

8.1 Flygbolag
Diskussioner har under året förts med flera flygbolag om bland annat ADM-relaterade problem. Dessa består bland annat i att andelen felaktiga ADM ökar, att vissa flygbolag tar ut en i vissa fall oskälig avgift för ADM samt att flygbolagen genom ADM debiterar resebyråerna oskäliga avgifter om resebyråerna gjort mindre fel i bokningsprocessen. Flygbolagen uppträder i många fall som om ADM utgör en inkomstkälla, vilket SRF kraftfullt motsätter sig. SRF kommer att fortsätta detta arbete under kommande år.

Vidare har SRF vid flera tillfällen skrivit till flygbolag om olika problem. Tyvärr är det dock mycket sällan som SRF lyckas få till stånd någon dialog med flygbolagen. SRF har under året varit i kontakt med enskilda flygbolag, BARIS (de utländska flygbolagens samarbetsorganisation i Sverige) samt IATA.

Sedan något år ställer IATA krav på att resebyråer som accepterar kortbetalningar ska vara PCI-certifierade eller använda en s.k. Payment Service Provider, en s.k. betalväxel. På grund av att det är en mycket dyr process att bli PCI-certifierad undersöker SRF möjligheterna att lösa detta problem för medlemmarna. Bland annat har under året ett möte ägt rum med Handelsbanken samt kontakter förevarit med Amadeus. Detta arbete kommer att fortsätta under 2013.

8.2 GDS-företag
Under 2009 trädde en ny EU-förordnig med en uppförandekod för GDS-bolag i kraft. GDS står för Global Distribution Systems och är de system i vilka flygbolagen lägger in sina tidtabeller och flygningar för bokning av resebyråerna. Förordningen innehåller bland annat ett förbud för GDS-bolagen att sälja information från GDS:erna i vilken resebyråer kan identifieras. Försäljning av sådan information är endast tillåten om GDS-företaget och resebyrån kommer överens om detta. Uppförandekoden avser GDS-bolag men förbudet omfattar även IATA:s försäljning av uppgifter ur IATA:s eget statistikprogram, PaxIS. IATA gjorde under våren 2012 ett utskick genom BSP-Link till samtliga IATA-agenter. I detta meddelande gavs agenter möjlighet att antingen godkänna identifiering i PaxIS och liknande IATA-system, eller avböja samt begära ytterligare information från IATA. Resebyråer som inte besvarade meddelandet inom viss angiven tid, skulle automatiskt anses ha godkänt identifiering. Agenter som avböjt har blivit uppringda av IATA Montreal, som försökt få agenten ifråga att ändra sig. SRF har genom hemsidan informerat medlemmar om denna fråga. ECTAA har tidigare lämnat in en anmälan till kommissionen mot IATA:s försäljning av uppgifter ur PaxIS, i vilket resebyråer identifieras i strid mot förordningen. SRF har vidarebefordrat information om IATA:s försök att inhämta godkännanden till ECTAA som överlämnat detta till EU-kommissionen. Kommissionen har ännu inte avgjort frågan.

8.3 Försäkringar
Under året har SRF fortsatt att marknadsföra den utvidgade ansvarsförsäkring, som SRF förhandlat fram med Europæiske Danmark. Bland annat har representanter för Europæiske Danmark och försäkringsmäklaren Factor deltagit i samband med TUR-mässan. Trots att försäkringen kunnat utnyttjas vid ett flertal tillfällen under året, har SRF kunnat konstatera att den inte tecknats av så många medlemmar som förväntats. För närvarande har dock drygt 100 medlemmar tecknat försäkringen. Skadeanmälningar under försäkringen avgörs av en skadenämnd bestående av företrädare för Europæiske Danmark, Factor och SRF. Under året har fyra möten hållits. Försäkringen som tidigare varit exklusiv för SRF:s medlemmar, har från och med den 1 januari 2012 kunnat tecknas även av icke-medlemmar, dock till en högre premie.

Den för SRF:s medlemmar skräddarsydda verksamhetsförsäkringen med ansvar för förmögenhetsskada enligt bland annat paketreselagen är placerad hos If. SRF:s försäkringsmäklare är Factor Insurance Brokers.

Som nämnts ovan pågår för närvarande diskussioner med olika försäkringsbolag om en resegarantiförsäkring för SRF:s medlemmar.

SRF:s försök med att få fram en konkurrenskraftig försäkring mot flygbolagskonkurser har hittills inte gett något resultat. Under hösten har beslutats att, som ett komplement till den utvidgade ansvarsförsäkringen, även försöka ta fram en s.k. katastrofförsäkring. En sådan försäkring täcker mycket höga belopp, men har även en hög självrisk. Försäkringen är således endast avsedd för omfattande katastrofer och liknande. Detta arbete kommer att fortsättas under 2013.


9. ÖVRIGA AKTIVITETER

9.1 Statistik

Under året har liksom under tidigare år (alltsedan 1997) en produktgrupperad branschstatistik avseende de svenska resebyråernas försäljning i kronor samlats in månatligen och publicerats på hemsidan tertialvis (tidigare per kvartal). Från och med 2005 samlas även uppgift om antalet transaktioner in från medlemsföretagen, vilket gör att SRF så småningom kommer att kunna redovisa förändringen inte bara av omsättningen i kronor utan också av antalet transaktioner, vilket bör möjliggöra en bättre analys av vad som ligger bakom förändringarna. Ännu så länge är dock transaktionsuppgifterna för osäkra för att några bestämda slutsatser ska kunna dras med hjälp av dem.

SRF har vidare samlat in uppgifter ur reseföretagens årsredovisningar och sammanställt dessa uppgifter vilka redovisas på SRF:s hemsida. Bland annat har en uppskattning av den totala svenska marknaden för resebyråer och researrangörer gjorts.

Under året har diskussioner förts med ett externt företag om att hämta in bokningsstatistik elektroniskt direkt från medlemsföretagen. Diskussionerna kommer att fortsätta under 2013, då förhoppningsvis också de första siffrorna ska kunna redovisas.

9.2 Resebranschens Barnfond och ECPAT
SRF har under året i olika sammanhang stöttat Resebranschens Barnfonds verksamhet liksom ECPAT:s verksamhet. ECPAT står för “End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking in Children for Sexual Purposes”.


10. FÖRENINGS- OCH MEDLEMSFRÅGOR
Kansliet har under året löpande arbetat med att besvara frågor från enskilda medlemmar och bistått dem i olika hänseenden. Information rörande SRF:s verksamhet till massmedia, allmänhet och potentiella medlemsföretag är också en del av kansliets dagliga uppgifter.


11. EKONOMISKT RESULTAT 2012
Sammanfattning av årsredovisning med budget och utfall 2012 avseende SRF:s verksamhet redovisas under Årsredovisningar 2012.


På styrelsens uppdrag

Tomas G Olsson
2013-02-03


transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska Resebyråföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp