transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 20111. ALLMÄNT

1.1 Marknaden

2011 inleddes med att resebyråernas försäljning av privatresor fortsatte att öka i samma snabba takt som den gjort alltsedan slutet av 2009. En bidragande orsak är förmodligen hushållens ökade inkomster till följd av lägre skatter och räntor. Affärsreseförsäljningen har även den ökat alltsedan bottennoteringen under finanskrisen men inte i alls samma takt som privatreseförsäljningen. Dock kunde en avmattning av i synnerhet privatreseförsäljningen fömärkas mot årets slut. Trots denna avmattning torde privatreseförsäljningen vid 2011 års utgång ligga på samma höga nivå som under rekordåret 2007, medan försäljningen av affärsresor inte har återhämtat sig fullt ut, förmodligen på grund av dels företagens kostnadsbesparingar, dels ett ökat användande av videomöten.

Enligt en rapport från FN-organet World Tourism Organization (UNWTO) ökade resandet i världen under 2011 med drygt 4 % (2010 7 %). Trots eurokrisen och den åtföljande ekonomiska osäkerheten ökade resandet i Europa med 6 % efter att under fjolåret ha halkat efter något mycket beroende på det isländska askmolnet som stoppade flygtrafiken under två veckor i april. UNWTO förutspår att resandet i världen fortsätter att öka under 2011, om än i något långsammare takt med mellan 3 % och 4 %.

Transportstyrelsens statistik för antalet passagerare vid landets flygplatser visar på en uppgång under året med 12 % (2010 5,8 %). Antalet resande i utrikes trafik steg med 11,1 % (2010 6,8 %), medan inrikesresorna ökade med så mycket som 13,5 % (2010 2,6 %). Inrikesflyget har således ökat markant mycket under 2011, vilket också återspeglas i resebyråernas försäljning. En orsak kan vara järnvägstrafikens alla problem under 2011, vilket också avspeglar sig i försäljningen av tågbiljetter.

BSP (Billing and Settlement Plan), IATA:s clearingcentral för flygbiljetter som ställs ut av agenter/resebyråer, redovisar en försäljningsökning i kronor med 1 % (2010 4,8 %). Antalet utställda biljetter ökade med 10 %, vilket ligger i linje med Transportstyrelsens statistik och som visar att de BSP-anslutna flygbolagens genomsnittliga biljettpriser minskat något även under 2011.

Antalet gästnätter som tillbringades i EU av utlänningar ökade under 2011 med 7 %, rapporterar Eurostat. Bland SRF:s medlemsföretag har förmedlingen av hotellrum, som efter en rad av år med stark ökning minskade under 2009 (-16 %), återigen ökat, närmare bestämt med 12 % 2010 och 7 % 2011. (2008 + 11 %, 2007 +39 % och 2006 +25 %).

Att försäljningen av hotellrum har ökat så kraftigt under de senaste åren, om än inte under 2009, beror i första hand på att resebyråerna i större utsträckning än tidigare hjälper affärsresenärerna att boka rum och att de dessutom bokar enskilda hotell i kombination med enskilda flygresor i stället för som tidigare i form av s.k. IT-paket (inclusive tour – paketresor med reguljärflyg). Det har alltså i viss mån skett en överflyttning från övriga paketresor till flyg och hotell.

Bokningarna via internet ökade och förväntas öka även i fortsättningen, särskilt vad gäller direktbokningar hos leverantörerna. Andelen internetbokningar via resebyråer ökar också och kan uppskattas till cirka 30 % av den totala försäljningen via resebyråer. För två år sedan låg motsvarande siffra runt 20 %.

Här nedan redovisas de svenska resebyråernas försäljning i Sverige 2011 fördelad på produktgrupper.

Resebyråerna har under de senaste åren tappat mycket av trafiken med inrikes flyg, även om denna utveckling tycks ha stannat av under de senaste åren. Försäljningen av inrikes flyg har som framgår av staplarna i det följande diagrammet halverats från 7,0 miljarder kronor 1998 till 3,5 miljarder 2011, en utveckling som till största delen kan förklaras med en ökad direktförsäljning via flygbolagens hemsidor. Detta gäller förstås i hög grad de s.k. lågkostnadsbolagen. Mycket tyder också på att tåget fortsätter att ta marknadsandelar från inrikesflyget, även om tågförsäljningen minskade kraftigt under både 2009 och 2011, vilket förmodligen, i varje fall delvis, kan förklaras av alla problem som tågtrafiken råkat ut för.
Mer detaljerad statistik som visar utvecklingen alltsedan 1997 återfinns under Statistik.

1.2 SRF
Målet för SRF:s verksamhet har under året liksom under tidigare år varit att arbeta för bättre villkor för medlemsföretagen och att verka för en allmänt positiv utveckling av resebyråbranschen. För att åstadkomma detta har SRF varit engagerat i framför allt utbildnings- och lobbyingverksamhet. Mycket arbete har också lagts ned på diskussioner och samtal med främst flyg- och tågbolag om villkoren för resebyråernas distribution av transportörernas tjänster. På det internationella planet har SRF:s arbete varit inriktat på i huvudsak IATA- och EU-frågor.

SRF har under 2011, för femte gången, genomfört en undersökning av medlemsföretagens hemsidor. Resultatet från undersökningen presenterades på medlemsmötet i oktober 2011 och medlemsföretagen har också fått resultatet för de egna hemsidorna. Syftet med detta arbete är framförallt att underlätta för medlemmarna att följa de krav som ställs på hemsidor i allmänhet och reseföretags hemsidor i synnerhet, men det ska också ses som ett led i arbetet med att marknadsföra SRF-medlemskap som en kvalitetsstämpel.

Under 2010 sade SRF upp överenskommelsen med Konsumentverket om de allmänna villkor för paketresor som tillämpats sedan början av 1970-talet. Från och med den 1 januari 2011 ska SRF:s medlemmar använda de nya villkor som SRF tagit fram. Under året har SRF bistått ett flertal medlemmar med att ta fram kompletterande och särskilda villkor. Vid genomgången av hemsidorna har dock konstaterats att det fortfarande är ett stort antal medlemmar som inte använder de nya villkoren. Under 2012 kommer SRF därför att kontakta alla medlemmar som ännu inte bytt ut de gamla mot de nya villkoren.

Under året har flera händelser inträffat runt om i världen, som har påverkat såväl resebyråer som researrangörer. Som exempel kan nämnas jordbävningen med efterföljande tsunami och kärnkraftsolycka i Japan, oroligheter i Tunisien och Egypten med flera länder, som ledde till att flygtrafiken till berörda länder ställdes in helt eller delvis under flera veckor samt snöoväder och andra naturkatastrofer på olika håll runt i världen m.m. Vidare har det förekommit strejker av olika slag, som påverkat resenärer och resebyråer negativt. SRF har bistått med råd och även i vissa fall assisterat medlemmar med skrivelser till berörda flygbolag samt yttranden till Allmänna reklamationsnämnden och Resegarantinämnden efter anmälningar från drabbade resenärer.

Vid ett flertal tillfällen under året har flygbolag utfärdat olika påbud och instruktioner som medfört försämringar och förorsakat merarbete för resebyråerna. SRF har därför skrivit till och fört diskussioner med bland annat SAS, British Airways, Qatar Airlines och Emirates.

Konkurserna i Spanair och Malev, som inträffade i början av 2012, har i mycket stor omfattning drabbat resebyråernas ekonomi, enär dessa tvingats att antingen boka om resenärerna till flygningar med andra bolag till högre kostnader eller betala tillbaka pengarna för de biljetter som resenärerna inte kunnat utnyttja. Att resebyråerna får bära en stor del av dessa kostnader, beror på att de i vissa fall arrangerat paketresor i vilka flygningar med de aktuella flygbolagen ingått. Som arrangörer av paketresor är de ansvariga för resans genomförande. I andra fall har de tagit emot betalning för flygbiljetterna mot kontokort och blir då återbetalningsskyldiga i förhållande till bankerna, när kunderna begär återbetalning av banken/kortbolaget med hänvisning till att tjänsten inte levererats.

SRF har liksom under föregående år ägnat mycket arbete åt att marknadsföra föreningen som en kvalitetsstämpel för medlemmarna. Den ovan redovisade undersökningen av medlemmarnas hemsidor har varit en del av detta arbete. Vidare har SRF under 2011 för tredje året i rad deltagit som medarrangör till TUR-mässan, vilket bland annat innefattat att föreningen hade en monter på mässan. I samband härmed togs en broschyr fram med viktig information till flygresenärer. SRF avser att också under kommande år ägna tid och resurser åt att lyfta fram denna kvalitetsstämpel.

SRF har under året genom sitt dotterbolag, TRAC Travel Academy AB, medverkat i flera resesäljarutbildningar, varav flertalet varit kvalificerade yrkesutbildningar. Samtliga elever har fått arbete efter genomförd utbildning. TRAC Travel Academy upplåter utbildningsrätter till Yrkeshögskolan att bedriva TRAC utbildning. TRAC-utbildningen är även fortsättningsvis på två år, varav minst en tredjedel av utbildningen är arbetsplatsförlagd, s.k. (LIA - Lärande i arbete). Av LIA-perioden ska två tredjedelar vara förlagd till resebyrå eller annan reserelaterad verksamhet såsom researrangör, flygverksamhet m.m. Yrkeshögskolemyndigheten gör konstant omvärderingar. Därför går en stor del av TRAC:s arbete ut på att bevaka, hur man resonerar på myndigheten, och även att förse den med relevant arbetsmarknadsinformation om hur resebranschen ser på utbildningen och behovet av utbildningsplatser. SRF har genom remissvar och kontakter med myndigheterna försökt påverka utvecklingen, så att de nuvarande utbildningarna av resesäljare läggs in i den nya yrkeshögskolan. SRF har i detta fall vunnit en halv seger. TRAC-utbildningarna ligger kvar inom yrkeshögskolan, men dessvärre har tre utbildningsplatser (Båstad, Söderköping och Uddevalla) inte fått förnyade anslag för de läsår som börjar hösten 2012.


2. SRF:s ORGANISATION OCH ARBETSUPPGIFTER

2.1 Affärsidé

SRF:s affärsidé är att skapa förutsättningar för resebyråföretag att utveckla lönsamma relationer med kunder och leverantörer.

Strategier
SRF ska
 • påverka och utveckla resebyråbranschens villkor och grundläggande strukturer
 • analysera och informera om trender och branschutveckling
 • utveckla goda relationer med myndigheter och opinionsbildare
Mål
SRF ska i sin verksamhet skapa ett tydligt mervärde för medlemsföretagen.

Vision
De av SRF godkända reseföretagen ska tillhöra de ledande företagen inom branschen när det gäller utveckling, tillväxt, lönsamhet och kvalitet.

2.2 Medlem i SRF – varför det?
Ett medlemskap i Svenska Resebyråföreningen innebär en kvalitetsstämpel i förhållandet till kunder, leverantörer, myndigheter och media, vilket ger trygghet och respekt från marknad och omvärld.

Genom SRF ges medlemmarna möjlighet att påverka riksdag, regering och myndigheter samt EU-kommissionen och EU-parlamentet, när det gäller utredningar och förslag som kan komma att påverka medlemsföretagens utveckling, inriktning, ansvar och affärsförhållanden.

Medlemskapet skapar styrka gentemot leverantörer och andra aktörer när det gäller frågor av principiell och avtalsrättslig – men icke rent kommersiell – betydelse.

Medlemmarna informeras löpande om aktuella frågor av både nationell och internationell karaktär

SRF erbjuder utbildningar och seminarieverksamhet, som syftar till att öka resebyråernas intäkter och medarbetarnas kompetens.

SRF förhandlar visserligen inte i kommersiella frågor men agerar när exempelvis leverantörer vill belasta medlemmarna med felaktiga pålagor m.m. SRF:s arbete har under de senaste åren resulterat i intäkter och besparingar för medlemsföretagen.

2.3 Uppgifter och arbetsområden
SRF:s uppgifter är att
 • verka för kollektiva lösningar avseende generella branschproblem/-frågor
 • utveckla och förhandla fram ramavtal med relevanta leverantörer
 • ge råd och stöd till medlemsföretagen i olika frågor
 • vara remissinstans och lobbyingorganisation
 • bevaka och påverka aktuella nationella och internationella branschfrågor
 • medverka i rese- och turistnäringens utveckling
 • ge information till massmedia och allmänhet i aktuella frågor
 • utveckla och vid behov genomföra branschutbildningar
 • ge tillgång till samlad branschkunskap

 • SRF:s varumärke ska stå för trovärdighet och kvalitet
 • SRF:s uppgift är inte att förhandla i rent kommersiella frågor för medlemsföretagen
.
2.4 Årsmöte
Årsmötet hölls i Stockholm den 7 april 2011. Mötet samlade 60 deltagare.


Styrelse
Styrelseledamöter för verksamhetsåret 2011-2012 valdes vid årsmötet och styrelsen fick
följande sammansättning:

Ordförande
Monica Murphy, Kilroy Sweden

Ordinarie ledamöter
Eva Moen Adolfsson, Resia
Ralph Axelson, European Travel Interactive
Per Jidekrans, Travelnet
Bernt Lennström, Favorit- och Kulturresor
Milla Limrell, Winberg Travel
Åke Lindell, Lidingö Resebureau
John Lundmark, VIA Travel
Christer Nordlund, HRG Nordic
Michael Schüller, American Express
Katarina Sjögren Petrini, Ticket Privatresor
Kenth Vahnberg, CWT Sverige (Carlson Wagonlit)

Suppleanter
Stephan Danielsson, American Express
Hans Nohrenius, VIA Travel
Johan Schilow, Unlimited Travel Group
Peter Stegarås, Travelnet

Styrelsen har under året haft fem sammanträden.


Valberedning
Till ledamöter i valberedningen utsågs vid årsmötet
Anders Johansson, Resia (sammankallande)
Sara Grün, Resecity och
Peter Zacke, VIA Travel


Revisorer
PriceWaterhouseCoopers valdes till revisionsbolag, med Marie Welin som huvudansvarig revisor.

Styrelsen har vid behov tillsatt arbetsgrupper eller utsett kontaktpersoner för beredning av frågor och arbetsområden enligt följande:
 • Leverantörskontakter
 • Offentlig upphandling/miljöfrågor
 • IATA- och flygbolagsfrågor
 • Skatter, redovisning, statistik
 • Mediekontakter

Jonas Thyberg har varit ledamot i Resegarantinämnden, med Andreas Körösi, Sabra Tours, som ersättare.

SRF:s representanter i Allmänna Reklamationsnämnden har varit Charlotte Stuart, American Express/Försäkringsaktiebolaget Viator, Tomas G Olsson, SRF, Jonas Thyberg, Ahlford Advokatbyrå, Anders Johansson, Resia, Bertil Leek, Ticket, Karin Uddfors, Lime Travel, Milla Limrell, Winberg Travel och Andreas Körösi, Sabra Tours.

2.5 Kansli
Kansliet bemannas av föreningens generalsekreterare, Tomas G Olsson, Lilian Brunell och advokaten Jonas Thyberg, Ahlford Advokatbyrå. Den senare arbetar två-tre dagar i veckan för SRF, huvudsakligen från advokatbyråns kontor i Uppsala. Kansliet nås genom växeln hos Svenskt Näringsliv.

Stephan Danielsson har tillsammans med Lilian Brunell varit föreningens kontaktperson för utbildningsfrågor inom ramen för TRAC Travel Academy AB och även varit ordförande i styrelsen för detta bolag.

2.6 SRF-information
SRF:s hemsida har adresserna www.srf-org.se och www.resebyraforeningen.se. Hemsidan innehåller beskrivning av SRF:s uppgifter, medlemsförteckning, aktuell information, rekommendationer och riktlinjer samt information och råd i frågor som berör medlemsföretagen samt länkar till andra för verksamheten viktiga hemsidor.

Tanken är vidare att hemsidan ska tjäna som en informations- och kunskapsbank. Genom hemsidan vill SRF också få till stånd en aktivare dialog med medlemmarna. SRF lägger löpande ut eller uppdaterar befintlig information på hemsidan. Via hemsidan presenteras dessutom nyheter som bedöms relevanta för medlemmarna.

Under året har ett nittiotal nyhetsmeddelanden via e-post skickats ut till medlemmarna.

Utöver hemsidan har SRF även sedan några år tillgång till ett webb-baserat enkät-program, Questback. Programmet är framförallt avsett för enkäter bland medlemmarna samt inbjudningar till seminarier, årsmöte m.m. Under året har, utöver inbjudningar, ett tio-tal undersökningar skickats ut via Questback.

2.7 Medlemsföretag
Vid årets utgång hade föreningen 215 (187) medlemsföretag, varav 94 (81) företag är fullbetalande röstberättigade medlemmar och de övriga 121 (106) s.k. gruppmedlemmar. Medlemsföretagen representerar närmare 400 försäljningsställen med sammanlagt strax över 4 000 medarbetare.

Under året har föreningen fått 34 nya medlemmar. Åtta företag har upphört att vara medlemmar på grund av nedläggning (4), konkurs (2) eller annan orsak (2).


3. INTERNATIONELLA FRÅGOR

3.1 ECTAA
Group of National Travel Agents’ and Tour Operators’ Associations within the EU

ECTAA är de europeiska resebyråföreningarnas paraplyorganisation inom EU med kontor i Bryssel.

ECTAA:s uppgift är att bevaka och aktivt påverka frågor inom EU som berör resebyråbranschen. SRF har representerats i ECTAA:s styrelse av Tomas G Olsson (ordinarie) och Monica Murphy (suppleant).

Under 2011 firade ECTAA sitt 50-års jubileum. I maj stod SRF som värd för ECTAA:s årsmöte, varvid representanter för ECTAA och de nationella medlemsorganisationerna besökte Stockholm. Årsmötet hölls på Operaterrassen. Utöver ett digert mötesprogram under två dagar arrangerades bland annat en sightseeing runt Stockholm samt en middag under en båttur i Stockholms skärgård. Middagen sponsrades av SJ. Under året har vidare ett styrelse- och arbetsmöte ägt rum i Dubrovnik.

ECTAA:s kommittéer och beredningsgrupper är tillsatta med representanter för olika länder för att behandla aktuella frågor. Grupperna träffas regelbundet.

Under året har, liksom tidigare år, stor uppmärksamhet ägnats lagstiftningsarbetet inom EU. Under första hälften av 2011 inriktades detta främst på den revidering av ett antal konsumentskyddslagstiftningar som pågått sedan slutet av 2008. Under denna period slutfördes arbetet och ett nytt konsumentskyddsdirektiv publicerades under hösten. Glädjande nog har SRF kunnat konstatera att en stor del av de synpunkter som framförts från SRF:s och ECTAA:s sida har accepterats, bland annat har tidigare förslagen ångerrätt för såväl paketresor som enskilda turisttjänster slopats i det slutliga direktivet. Vidare har stort fokus under året inriktats på den förestående revideringen av paketresedirektivet. Under året har EU-kommissionen genomfört fortsatta utredningar avseende det nu gällande paketresedirektivet. Kommissionen förväntas presentera ett förslag till ett nytt paketresedirektiv under 2012. SRF har tillsammans med de danska och norska systerföreningarna träffat två skandinaviska tjänstemän inom EU-kommissionen i Bryssel, som arbetar med dessa frågor och framfört synpunkter till dem. Eftersom detta arbete är av central betydelse för medlemmarna, kommer SRF att noga följa utvecklingen.

Inom EU har under senare år stort fokus lagts på passagerarrättigheter. Sedan tidigare finns förordningar om flyg- och tågpassagerares rättigheter. I slutet av 2010/början av 2011 antogs motsvarande förordningar till skydd för båt- och bussresenärer, vilka förordningar kommer att träda i kraft under 2012 respektive 2013. Under året har kommissionen genomfört ytterligare en utredning av effekterna och efterlevnaden av förordningen om flygpassagerares rättigheter. ECTAA och SRF har deltagit med synpunkter. Arbetet förväntas leda fram till ett förslag om en reviderad förordning.

Vidare föreligger ett förslag till lagstiftning om användning av personuppgifter (PNR) vid flygresor. Syftet är att bekämpa grov brottslighet. Förslaget innebär att personuppgifter ska samlas in och vidarebefordras vid flygresor till och från EU på samma sätt som vid resor till USA. SRF har under året skrivit till de svenska parlamentsledamöter som ingår i de parlamentsutskott som behandlar denna fråga.

I samband med EU-kommissionens översyn av reglerna i EG:s mervärdesskattedirektiv om marginalbeskattning av resor (artiklarna 306-310) har ECTAA agerat som lobbyist och remissinstans. SRF, som representerats av Tomas G Olsson som ledamot och ordförande i ECTAA:s Fiscal Committee, har aktivt verkat för att de allmänna reglerna om mervärdesskatt ska kunna behållas vid försäljning av researrangemang till näringsidkare för att dessa ska kunna fortsätta att dra av den ingående momsen. Frågan har dragits i långbänk, eftersom medlemsstaterna inte kunnat enas om en gemensam linje. EU-kommissionen meddelade därför i början av 2008 att man avser att vidta åtgärder genom att stämma de medlemsstater inför EU-domstolen, som enligt kommissionen inte tillämpar artikeln korrekt. Sverige tillhör, i varje fall inte för närvarande, de tio stater som kommissionen anklagat. ECTAA har försökt få upp ärendet på ministerrådets dagordning för att få till stånd en revidering av direktivsbestämmelserna. Det polska ordförandeskapet, andra halvåret 2011, fortsatte det arbete som det spanska ordförandeskapet startade i början av 2010 och som bland annat innefattade ett förslag om revidering av marginalbeskattningsreglerna. Förslaget har därefter stötts och blötts i rådet under hela 2010 och 2011 utan att enighet har kunnat uppnås. Kommissionen har därför i början av 2011 slutligen beslutat att fortsätta rättsprocesserna i domstolen.

Andra områden som behandlats i den s.k. Air Matters Committee är förutom IATA- och flygbolagsfrågor bland annat förordningarna om flygpassagerarnas rättigheter, CRS-företagens uppförandekod och gemensamma regler för lufttrafik inom gemenskapen. I den senare förordningen regleras bland annat hur flygpriser ska marknadsföras, något som i hög grad även berör resebyråernas marknadsföring.

SRF har representerats i Air Matters Committee av Tomas G Olsson, tillika ordförande i Fiscal Committee. I Legal Committee representeras SRF av Jonas Thyberg, Ahlford Advokatbyrå. Föreningens representant i Tour Operators Committee är Milla Limrell, Winberg Travel.

En fullständig redovisning av ECTAA:s arbete under 2011 har lämnats i dess Activity Report som kan hämtas upp här.

3.2 IATA/APJC (Agency Program Joint Council)
I APJC Skandinavien ingår representanter för resebyråer och flygbolag från de skilda länderna.

Frågor som behandlats under året är i första hand de finansiella kriterierna för IATA-ackreditering samt garantier och ADM-problem. De svenska resebyråerna har representerats av Lotta Svennbeck, Svenska Resegruppen, och Magdalena Strohmayer, HRG. SRF deltar vid mötena som observatör.

3.4 Skandinavisk och nordisk samverkan
Vid det årligen återkommande mötet med de nordiska och baltiska resebyråföreningarna, som 2011 hölls i Oslo, representerades SRF av Tomas G Olsson.

Härutöver har de danska, finländska, norska och svenska resebyråföreningarnas generalsekreterare under året haft löpande överläggningar i frågor av gemensamt intresse främst rörande leverantörsavtal, flygbolagsfrågor och IATA/BSP.


4. SAMVERKAN MED ANDRA BRANSCHORGANISATIONER
Under året har SRF löpande haft överläggningar med andra branschorganisationer, såsom SBTA, SHR och Bussbranschens Riksförbund i olika frågor.


5. LAG- OCH SKATTEFRÅGOR M.M.
5.1 Resegarantier

SRF uppvaktade under 2010 Kammarkollegiet tillsammans med försäkringsmäklaren Factor för att diskutera möjligheten för SRF:s medlemmar att ställa resegaranti genom en kollektiv försäkringslösning, som skulle nedbringa det totalt ställda resegarantibeloppet till ett rimligare belopp. Enligt Kammarkollegiet måste säkerheten beräknas individuellt för varje enskilt företag, vilket gör att det med nuvarande lagstiftning ser ut att bli svårt att kunna få tillstånd en helt kollektiv lösning. Under 2011 har därför diskussioner inletts med försäkringsbolag om en ny resegarantiförsäkring för medlemmarna. Försäkringsbolagens intresse för en sådan försäkring har dock hittills varit ljumt.

5.2 Paketreselagen
Sedan EU-kommissionen för ca fyra år sedan beslutade att se över paketresedirektivet, vilket ligger till grund för paketreselagen, har olika delfrågor utretts av kommissionen. SRF har engagerat sig i remissarbetet, bland annat genom aktivt deltagande i ECTAA:s utskott för legala frågor. Som ovan nämnts kommer ett förslag till nytt paketresedirektiv sannolikt att presenteras vid slutet av 2012. SRF kommer att noga bevaka detta arbete och tillsammans med ECTAA försöka påverka utformningen. Ett nytt paketresedirektiv kan förväntas bli antaget tidigast under 2013. När det slutligen antas kommer en revidering att ske av de svenska paketrese- och resegarantilagarna, varvid SRF även kommer att ha möjlighet att påverka utformningen av dessa.

5.3 Moms
SRF deltar aktivt i ECTAA:s arbete i Fiscal Committee, där Tomas G Olsson är ordförande. Tillsammans med representanter från ECTAA avlades besök vid det polska finansministeriet i början av juli under Polens ordförandeskap för att diskutera en revision av marginalbeskattningen av resetjänster. Trots det polska förslaget som innehöll ett antal kompromisser, har medlemsstaterna ännu en gång misslyckats med att enas om förändring av momsdirektivet. ECTAA och SRF inriktar sig nu på att följa processerna i EU-domstolen, dit ett antal medlemsstater blivit instämda av EU-kommissionen för att de enligt kommissionen inte följer direktivsbestämmelserna korrekt.

SRF har lämnat ett omfattande svar på EU-kommissionens ”Grönbok om mervärdesskattens framtid - Ett enklare, stabilare och mera effektivt mervärdesskattesystem".


6. MYNDIGHETER

6.1 Resegarantinämnden

Resegarantinämnden har till uppgift att pröva om säkerhet enligt resegarantilagen ska tas i anspråk. Resenär ska enligt lagen ansöka om ersättning ur ställda säkerheter inom tre månader efter det att en resa ställts in eller avbrutits.

Jonas Thyberg har av regeringen på SRF:s rekommendation utsetts att vara ledamot av nämnden. Andreas Körösi, Sabra Tours, har utsetts till suppleant.

6.2 Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
ARN prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Nämnden består av en ordförande och två representanter vardera från branschen och konsumentsidan.

Som ovan nämnts representeras SRF av följande personer i ARN;

Ordinarie ledamöter:
Andreas Körösi, Sabra Tours
Bertil Leek, Ticket
Tomas G Olsson, SRF
Charlotte Stuart, American Express/Försäkringsaktiebolaget Viator
Jonas Thyberg, SRF/Ahlford Advokatbyrå

och till ersättare:
Anders Johansson, Resia
Milla Limrell, Winberg Travel
Karin Uddfors, Lime Travel

6.3 Övriga myndigheter
För att uppnå ett förbättrat informationsutbyte och kunna påverka i frågor av branschintresse har möten under året ägt rum och diskussioner förts med bland annat företrädare för:

 Näringsdepartementet (som ansvarar för frågor rörande rese- och turistindustrin)
 Utrikesdepartementet
 Tillväxtverket (tidigare NUTEK)
 Transportstyrelsen
 Konsumentverket
 Kammarkollegiet
 Allmänna Reklamationsnämnden
 Yrkeshögskolemyndigheten
 Skolverket
 Konkurrensverket
 Miljöstyrningsrådet


7. UTBILDNINGSFRÅGOR

7.1 TRAC (Travel Academy)

Som ny styrelseordförande i TRAC efter Lena Bjurner valdes vid årsmötet Stephan Danielsson, American Express. Byte har även skett på VD-posten. Mette Bungerfeldt efterträddes under sommaren av Lilian Brunell, SRF. Styrelsens uppgift är att se till att utbildningens kvalitet upprätthålls samt att marknads- och behovsanpassa utbildningens inriktning och omfattning. SRF är röstmässigt majoritetsägare i TRAC. Övriga ägare är Bussbranschens Riksförbund, SJ, SAS, Fritidsresor, Vingresor, Passagerarrederiernas förening, Amadeus Scandinavia, Travel Card och ERV (f.d. Europeiska).

Tvåårig TRAC-kvalificerad yrkesutbildning bedrivs vid Frans Schartau, Stockholm, Akademi Båstad, Yrkeshögskolan Göteborg Stad, YrkesAkademin Uppsala, Yrkeshögskolan Skellefteå, Turistakademin Söderköping, Vuxenutbildningen i Uddevalla och Travel Education Center AB i Norrtälje. Trots att SRF lagt ned mycket arbete på att övertyga Yrkeshögskolemyndigheten om behovet av att fortsätta dessa kvalificerade utbildningar, har dessvärre skolorna i Båstad, Söderköping och Uddevalla inte fått anslag för den utbildning som startar höstterminen 2012.

7.2 Seminarier
Seminarier om resebyråns ansvar har hållits vid två tillfällen under året, en gång i Göteborg och en gång i Stockholm.

Under året hölls vidare två seminarier i Stockholm om de nya momsregler som trädde i kraft den 1 januari 2010.

7.3 Ledarskapsutbildning
På grund av bristande intresse bland medlemsföretagen har den tidigare uppskattade ledarskapsutbildningen i Avanticons regi inte kunnat hållas under 2011. Ett nytt försök görs under 2012 i samarbete med Avanticon och Travelsupport.


8. LEVERANTÖRER

Allmänt

Under året har flera juridiska utredningar och analyser gjorts om villkor, bestämmelser m.m. i olika leverantörsavtal för att tillvarata medlemmarnas möjligheter till goda affärsförhållanden.

8.1 Flygbolag
Diskussioner har under året förts med flera flygbolag om bland annat ADM-relaterade problem. Dessa består bland annat i att andelen felaktiga ADM ökar, att vissa flygbolag tar ut en i vissa fall oskälig avgift för ADM samt att flygbolagen genom ADM debiterar resebyråerna oskäliga avgifter om resebyråerna gjort mindre fel vid bokningen. Flygbolagen uppträder i många fall som om ADM utgör en inkomstkälla, vilket SRF kraftfullt motsätter sig. SRF kommer att fortsätta detta arbete under kommande år.

Vidare har SRF vid flera tillfällen skrivit till flygbolag om olika problem. Tyvärr är det dock mycket sällan som SRF lyckas få till stånd någon dialog med flygbolagen. SRF har under året varit i kontakt med enskilda flygbolag, BARIS (de utländska flygbolagens samarbetsorganisation i Sverige) samt IATA.

SRF har tidigare år vid flera tillfällen varit i kontakt med flygbolag och dessas branschorganisationer IATA och BARIS om flygbolagens oskick att regelmässigt lägga bränsletilläggen i biljettens s.k. tax-box. Kontakterna har dock inte lett till något resultat, varför SRF under året har skickat en skrivelse till Transportstyrelsen och Konsumentverket i dessas egenskap av tillsynsmyndigheter, för att uppmärksamma myndigheterna på frågan.

Sedan något år ställer IATA krav på att resebyråer som accepterar kortbetalningar ska vara PCI-certifierade eller använda en s.k. Payment Service Provider, en s.k. betalväxel. På grund av att det är en mycket dyr process att bli PCI-certifierad undersöker SRF möjligheterna att lösa detta problem för medlemmarna. Bland annat har under året ett möte ägt rum med företrädare för Amadeus och IATA. Detta arbete kommer att fortsätta under 2012.

8.2 GDS-företag
Under 2009 trädde en ny EU-förordnig med en uppförandekod för GDS-bolag i kraft. GDS står för Global Distribution Systems och är de system i vilka flygbolagen lägger in sina tidtabeller och flygningar för bokning av resebyråerna. Förordningen innehåller bland annat ett förbud för GDS-bolagen att sälja information från GDS:erna i vilken resebyråer kan identifieras. Försäljning av sådan information är endast tillåten om GDS-företaget och resebyrån kommer överens om detta. Uppförandekoden avser GDS-bolag men förbudet omfattar även IATA:s försäljning av uppgifter ur IATA:s eget statistikprogram, PaxIS . ECTAA har tidigare lämnat in en anmälan till kommissionen mot IATA:s försäljning av uppgifter ur PaxIS, i vilket resebyråer identifieras i strid mot förordningen. Kommissionen har ännu inte avgjort denna fråga.

8.3 Försäkringar
Under året har SRF fortsatt att marknadsföra den utvidgade ansvarsförsäkring, som SRF förhandlat fram med Europæiske Danmark. Bland annat har representanter för Europæiske Danmark och försäkringsmäklaren Factor deltagit vid SRF:s årsmöte och i samband med TUR-mässan. Trots att försäkringen kunnat utnyttjas vid ett flertal tillfällen under året, har SRF kunnat konstatera att den inte tecknats av så många medlemmar som förväntats. Skadeanmälningar under försäkringen avgörs av en skadenämnd bestående av företrädare för Europæiske Danmark, SRF och Factor. Under året har fyra möten hållits. Försäkringen har under 2010 och 2011 varit exklusiv för SRF:s medlemmar, men kommer från och med 1 januari 2012 att kunna tecknas även av andra. Icke medlemmar kommer dock att få betala en högre premie.

Den för SRF:s medlemmar skräddarsydda verksamhetsförsäkringen med ansvar för förmögenhetsskada enligt bland annat paketreselagen är placerad hos If. SRF:s försäkringsmäklare är Factor Insurance Brokers.

SRF har tidigare förhandlat fram en resegarantiförsäkring avsedd att tecknas av SRF:s medlemmar. På grund av finanskrisen 2008/2009 har dock försäkringsbolaget fått problem med att återförsäkra denna försäkring, varför den i dagsläget endast kan tecknas av större företag. Som nämnts ovan pågår för närvarande diskussioner med försäkringsbolag om en resegarantiförsäkring för SRF:s medlemmar.

Vidare undersöker SRF samtidigt möjligheterna att få fram en konkurrenskraftig försäkring mot flygbolagskonkurser. Den försäkringen är tänkt att till skillnad mot den utvidgade ansvarsförsäkringen ge ersättning till resenärer som köpt biljetter till enskilda flygresor, s.k. seat only-biljetter, och som inte kunnat genomföra resorna på grund av att flygbolaget gått i konkurs.


9. ÖVRIGA AKTIVITETER

9.1 Statistik

Under året har en produktgrupperad branschstatistik avseende de svenska resebyråernas försäljning redovisats kvartalsvis. Försäljningsuppgifter har hämtats in i kronor sedan 1997. Från och med 2005 samlas även uppgift om antalet transaktioner in från medlemsföretagen, vilket gör att SRF så småningom kommer att kunna redovisa förändringen inte bara av omsättningen i kronor utan också av antalet transaktioner, vilket bör möjliggöra en bättre analys av vad som ligger bakom förändringarna. Ännu så länge är dock transaktionsuppgifterna för osäkra för att några bestämda slutsatser ska kunna dras med hjälp av dem.

SRF har vidare samlat in uppgifter ur reseföretagens årsredovisningar och sammanställt uppgifter som redovisas på SRF:s hemsida. Bland annat har en uppskattning av den totala svenska marknaden för resebyråer och researrangörer gjorts.

Under året har möjligheterna undersökts att kunna hämta in underlag för att ta fram en tillförlitlig destinationsstatistik från medlemmarna. I dag saknas detta och efterfrågas ofta av media.

9.2 Resebranschens Barnfond och ECPAT
SRF har under året i olika sammanhang stöttat Resebranschens Barnfonds verksamhet liksom ECPAT:s verksamhet. ECPAT står för “End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking in Children for Sexual Purposes”. I samband härmed har SRF:s styrelse bland annat beslutat att föreningen ska följa den arbetsplatspolicy, som tagits fram av ECPAT, och att även föreningens medlemmar ska följa den.


10. FÖRENINGS- OCH MEDLEMSFRÅGOR
Kansliet har under året löpande arbetat med att besvara frågor från enskilda medlemmar och bistått dem i olika hänseenden. Information rörande SRF:s verksamhet till massmedia, allmänhet och potentiella medlemsföretag är också en del av kansliets dagliga uppgifter.


11. EKONOMISKT RESULTAT 2011
Sammanfattning av årsredovisning med budget och utfall 2011 avseende SRF:s verksamhet redovisas i bilaga 1.

Årsredovisning och förvaltningsberättelse avseende Svenska Resebyråföreningen och Svenska Resebyråföreningens Service AB har godkänts av styrelse och revisorer.

På styrelsens uppdrag

Tomas G Olsson
2012-02-20

Här kan en utskriftsvänlig version av verksamhetsberättelsen hämtas upp
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska Resebyråföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp