transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 20091. ALLMÄNT

1.1 Marknaden

Finanskrisen och den åtföljande lågkonjunkturen, som med stor kraft drabbade världen mot slutet av 2008, fick företagen att slå till bromsarna med följd att resandet och framför allt affärsresandet minskade drastiskt. Försäljningen av resor via de svenska resebyråerna minskade under 2009 med 20 % under de första tre kvartalen för att under årets sista kvartal vända svagt uppåt igen. Totalt minskade resebyråförsäljningen med 12 % under 2009. Den positiva vändningen som inträffade mot årets slut, kan helt och hållet tillskrivas privatresorna, som mer eller mindre återhämtat sig jämfört med 2008, medan affärsresandet fortfarande låg på en mycket låg nivå. Att privatresandet inte minskat tillnärmelsevis lika mycket som affärsresandet, kan förklaras med att hushållens inkomster ökat tack vare rekordlåga räntor och sänkta inkomstskatter. Antalet arbetslösa har visserligen ökat under krisen, men detta tycks inte, i varje fall inte ännu, ha påverkat försäljningen av privatresor till svenska konsumenter nämnvärt.

Svenskarnas minskade resande bekräftas av utvecklingen i världen, även om nedgången varit kraftigare i Sverige och i Europa än i världen i övrigt. Enligt en rapport från FN-organet World Tourism Organization (UNWTO) minskade resandet i världen under första halvåret 2009 med 6 % för att under andra halvåret öka med 2 %. Slutresultatet blev en minskning med 4 % (2008 +2 %). Även i Europa minskade resandet under året med 6 % (2008 0 %) efter ett mycket svagt första halvår med -10 %. Siffrorna för Nord , Central och Östeuropa var sämre, medan Väst- och Sydeuropa visade något bättre resultat. UNWTO förutspår att resandet i världen ökar svagt under 2010 med mellan 3 % och 4 %, vilket antagande förklaras med att Internationella Valutafonden har konstaterat att den globala ekonomin har återhämtat sig snabbare än man tidigare bedömt. För Europa förväntas ökningen emellertid bli något långsammare än för framför allt Asien.

Transportstyrelsens statistik för antalet passagerare vid landets flygplatser visar på en nedgång under året med 9,4 % (2008 +3,3 %). Antalet resande i utrikes trafik minskade med 8,9 % (2008 +5,1 %), medan inrikesresorna gick ned med hela 11,0 % (2008 -2,0 %).

BSP (Billing and Settlement Plan), IATA:s clearingcentral för flygbiljetter, som ställs ut av agenter/resebyråer, redovisar en försäljningsminskning i kronor med 11 % (2008 0,9 %). Antalet utställda biljetter minskade med 7,3 %, vilket visar att de BSP-anslutna flygbolagens genomsnittliga biljettpriser minskat något under 2009.

Antalet gästnätter på hotell, vandrarhem och stugbyar i Sverige ökade under 2009 med drygt 0,1 % (2008 1,9 %), visar en sammanställning av Tillväxtverket. Logipriserna sjönk dock under året med uppåt 10 %. Bland SRF:s medlemsföretag har förmedlingen av hotellövernattningar, som under en rad år ökat kraftigt, nu brutits och minskat med 16 % (2008 + 11 %, 2007 +39 % och 2006 +25 %).

Att försäljningen av hotellrum har ökat så kraftigt, om än inte under det senaste året, beror i första hand på att resebyråerna i större utsträckning än tidigare hjälper affärsresenärerna att boka rum och att de dessutom bokar enskilda hotell i kombination med enskilda flygresor i stället för som tidigare i form av s.k. IT-paket (inclusive tour – paketresor med reguljärflyg). Det har alltså i viss mån skett en överflyttning från övriga paketresor till flyg och hotell.

Bokningarna via internet ökade och förväntas öka även i fortsättningen, särskilt vad gäller direktbokningar hos leverantörerna. Andelen internetbokningar via resebyråer ökar också och kan uppskattas till cirka 25 % av den totala försäljningen via resebyråer. För två år sedan var motsvarande siffra knappt 20 %.

Här nedan redovisas de svenska resebyråernas försäljning i Sverige 2009 fördelad på produktgrupper.

Resebyråerna har under de senaste åren tappat mycket av trafiken med inrikes flyg, även om denna utveckling tycks ha stannat av under de två senaste åren. Försäljningen av inrikes flyg har som framgår av staplarna nedan fallit från 7,0 miljarder kronor 1998 till 3,4 miljarder 2009, en utveckling som till största delen kan förklaras med en ökad direktförsäljning via flygbolagens hemsidor. Detta gäller förstås i hög grad lågprisbolagen. Mycket tyder också på att tåget fortsätter att ta marknadsandelar från inrikesflyget. Tågförsäljningen minskade visserligen med 6 % (2007 +10 %) under 2009 men tappade betydligt mindre än flyget.
Mer detaljerad statistik som visar utvecklingen alltsedan 1997 återfinns på resebyråföreningens hemsida under Statistik.

1.2 SRF
Målet för SRF:s verksamhet har under året liksom under tidigare år varit att arbeta för bättre villkor för medlemsföretagen och att verka för en allmänt positiv utveckling av resebyråbranschen. För att åstadkomma detta har SRF varit engagerat i framför allt utbildnings- och lobbyingverksamhet. Mycket arbete har också lagts ned på diskussioner och samtal med främst flyg- och tågbolag om villkoren för resebyråernas distribution av transportörernas tjänster. På det internationella planet har SRF:s arbete varit inriktat på i huvudsak IATA- och EU-frågor.

Under året har fortsatta förhandlingar ägt rum med Konsumentverket om ”Allmänna villkor för försäljning av flygbiljetter”. Förhandlingarna har dragit ut på tiden, men under senare delen av 2009 kunde SRF och Konsumentverket enas om att försöka skynda på förhandlingarna, vilket har resulterat i ett intensifierat arbete under slutet av 2009/början av 2010.

SRF företog i början av 2009, för tredje gången, en genomgång av medlemsföretagens hemsidor. Samtidigt gjordes även en genomgång och revidering av SRF:s riktlinjer för hemsidor. Resultatet från undersökningen presenterades på årsstämman i mars 2009 och medlemsföretagen har också fått resultatet för de egna hemsidorna. För att underlätta för medlemmarna har SRF tagit fram mallar för texter avseende bl.a. cookies, länkar m.m., som medlemmarna kan använda sig av. Syftet med detta arbete är att underlätta för medlemmarna att följa de krav som ställs på hemsidor i allmänhet och reseföretags hemsidor i synnerhet. Det ska också ses som ett led i arbetet med att marknadsföra SRF-medlemskap som en kvalitetsstämpel.

Under året har oroligheter förekommit på många håll runt om i världen, vilka givetvis har påverkat såväl resebyråer som researrangörer. Som exempel kan nämnas svininfluensan som under våren 2009 ställde till problem vid resor till framförallt Mexiko samt jordbävningar och andra naturkatastrofer på olika håll i världen m.m. Vidare har det (i vanlig ordning) förekommit strejker bland flygbolagspersonal, vilket påverkat resenärer och resebyråer negativt. SRF har bistått med råd och har även i vissa fall assisterat medlemmar med skrivelser till flygbolag som berörts.

Vid ett flertal tillfällen under året har flygbolag utfärdat olika påbud och tillägg som medfört försämringar och/eller förorsakat merarbete för resebyråerna. SRF har av den anledningen skrivit till och fört diskussioner med bl.a. SAS, KLM/Air France, British Airways och Turkish Airlines.

SRF har liksom under föregående år ägnat mycket arbete åt att marknadsföra föreningen som en kvalitetsstämpel för medlemmarna. Den ovan redovisade undersökningen av medlemmarnas hemsidor har varit en del av detta arbete. SRF avser att också under kommande år ägna tid och resurser åt att lyfta fram denna kvalitetsstämpel. Vidare har föreningen under året tagit fram etiska riktlinjer för medlemmarna, vilka kommer att presenteras under årsmötet i mars 2010.

Under senare år har av och till diskussioner förts med Föreningen Flygresearrangörerna, FRA, om ett eventuellt samgående mellan föreningarna. Diskussionerna resulterade i att FRA:s styrelse under hösten 2009 föreslog sina medlemmar att rösta för ett samgående med SRF. Enligt FRA:s stadgar ska ett sådant beslut fattas av två på varandra följande föreningsstämmor. Vid FRA:s höstmöte i november 2009 fattade stämman sålunda det första beslutet om ett samgående och vid föreningens årsmöte på TUR-mässan 2010 förväntas ett slutligt beslut om samgående kunna fattas. Tanken är att FRA ska fusioneras in i SRF. Namnet Svenska Resebyråföreningen kommer att behållas. Genom samgåendet kommer SRF att bli en starkare organisation, vilket förhoppningsvis kommer att visa sig i samtal och diskussioner med myndigheter och leverantörer.

SRF har under året genom TRAC Travel Academy AB medverkat i flera resesäljarutbildningar, varav flertalet varit kvalificerade yrkesutbildningar (KY). Samtliga elever har fått arbete efter genomförd utbildning. Under 2008 presenterades två statliga utredningar om dels en reformerad gymnasieskola, dels en ny yrkeshögskola, i vilken senare flertalet av de nuvarande KY-utbildningar kommer att ingå. SRF har genom remissvar och kontakter med myndigheterna försökt påverka utvecklingen, så att de nuvarande utbildningarna av resesäljare kommer att läggas in i den nya yrkeshögskolan. SRF har i detta fall lyckats i sin strävan. Glädjande nog har dessutom samtliga befintliga TRAC-utbildningar fått klartecken att fortsätta sin verksamhet efter innevarande läsår, vilket inkluderar Skellefteå som enligt ett första besked skulle tvingas upphöra med sin utbildning. Dessutom kommer utbildningar att startas i Uddevalla.


2. SRF:s ORGANISATION OCH ARBETSUPPGIFTER

2.1 Affärsidé

SRF:s affärsidé är att skapa förutsättningar för resebyrå företag att utveckla lönsamma relationer med kunder och leverantörer.

Strategier
SRF ska påverka och utveckla resebyråbranschens villkor och grundläggande strukturer.

SRF ska analysera och informera om trender och branschutveckling.

SRF ska utveckla goda relationer med myndigheter och opinionsbildare.

Mål
SRF ska i sin verksamhet skapa ett tydligt mervärde för medlemsföretagen.

Vision
De av SRF godkända reseföretagen ska tillhöra de ledande företagen inom branschen när det gäller utveckling, tillväxt och lönsamhet.

2.2 Medlem i SRF – varför det?
Ett medlemskap i Svenska Resebyråföreningen innebär en kvalitetsstämpel i förhållandet till kunder, leverantörer, myndigheter och media, vilket ger trygghet och respekt från marknad och omvärld.

Genom SRF ges medlemmarna möjlighet att påverka riksdag, regering och myndigheter samt EU-kommissionen och EU-parlamentet, när det gäller utredningar och förslag som kan komma att påverka medlemsföretagens utveckling, inriktning, ansvar och affärsförhållanden.

Medlemskapet skapar styrka gentemot leverantörer och andra aktörer när det gäller frågor av principiell och avtalsrättslig – men icke rent kommersiell – betydelse.

Medlemmarna informeras löpande om aktuella frågor av både nationell och internationell karaktär

SRF erbjuder utbildningar och seminarieverksamhet, som syftar till att öka resebyråernas intäkter och medarbetarnas kompetens.

SRF förhandlar visserligen inte i kommersiella frågor men agerar när exempelvis leverantörer vill belasta medlemmarna med felaktiga pålagor m.m. SRF:s arbete har under de senaste åren resulterat i intäkter och besparingar för medlemsföretagen.

2.3 Uppgifter och arbetsområden
SRF:s uppgifter är att

- verka för kollektiva lösningar avseende generella branschproblem/-frågor

- utveckla och förhandla fram ramavtal med relevanta leverantörer

- ge råd och stöd till medlemsföretagen i olika frågor

- vara remissinstans och lobbyingorganisation

- bevaka och påverka aktuella internationella branschfrågor

- medverka i rese- och turistnäringens utveckling

- ge information till massmedia och allmänhet i aktuella frågor

- utveckla och vid behov genomföra branschutbildningar

- ge tillgång till samlad branschkunskap


SRF:s varumärke ska stå för trovärdighet och kvalitet
SRF:s uppgift är inte att förhandla i rent kommersiella frågor för medlemsföretagen.

2.4 Årsmöte
Årsmötet hölls i Göteborg den 18 mars 2009 i samband med TUR 2009. Mötet samlade 24 deltagare.


Styrelse
Styrelseledamöter för verksamhetsåret 2009-2010 valdes vid årsmötet och styrelsen fick
följande sammansättning:

Ordförande
Monica Murphy Kilroy Travels

Ordinarie ledamöter
Eva Moen Adolfsson Resia
Ralph Axelson European Travel Interactive
Per Jidekrans Svenska Resebolaget i Kungälv (Travelnet)
Anders Kedert HRG Nordic
John Lundmark Via Travel
Hans Nohrenius Swetravel
Michael Schüller American Express
Katarina Sjögren Petrini Ticket Privatresor
Kenth Vahnberg Carlson Wagonlit

Suppleanter
Lena Bjurner American Express
Åke Lindell Travelnet

Med anledning av att Anders Kedert under året lämnat sin befattning har Christer Nordlund, HRG, adjungerats som ersättare för tiden fram till nästa årsmöte

Styrelsen har under året haft sex sammanträden.

Valberedning
Till ledamöter i valberedningen utsågs vid årsmötet
Ulla Persson, Ticket Affärsresor (sammankallande),
Anders Johansson, Resia och
Christer Sjödin, Hans Blomgren Travel

Ulla Person har under året lämnat sin befattning, varför Christer Sjödin har fungerat som sammankallande för tiden fram till nästa årsmöte. Som ersättare för Ulla Persson har adjungerats Mattias Sesemann.

Revisorer
Till revisorer valdes
Eva Bard Nässén, Ernst & Young, godkänd revisor, till ordinarie revisor med
Lars Olov Steen som suppleant.

Med anledning av att Eva Bard Nässén avslutat sin anställning på Ernst & Young har suppleanten trätt in som revisor för serviceaktiebolaget och föreningen.

Styrelsen har vid behov tillsatt arbetsgrupper eller utsett kontaktpersoner för beredning av frågor och arbetsområden enligt följande:

Leverantörskontakter
Offentlig upphandling/miljöfrågor
IATA- och flygbolagsfrågor
Skatter, redovisning, statistik
Mediekontakter

Jonas Thyberg har varit ledamot i Resegarantinämnden.

SRF:s representanter i Allmänna Reklamationsnämnden har varit Bertil Leek, Ticket, och Helene Cedertorn, American Express med Anders Johansson, Resia, och Elisabeth Lanz, Ticket som suppleanter. Helene Cedertorn har på grund av nya arbetsuppgifter ersatts av Anders Johansson, samtidigt som Charlotte Stuart, American Express/Försäkringsaktiebolaget Viator, trätt in som suppleant.

2.5 Kansli
Kansliet bemannas sedan drygt fyra år tillbaka av föreningens generalsekreterare, Tomas G Olsson och advokaten Jonas Thyberg, Ahlford Advokatbyrå. Den senare arbetar två-tre dagar i veckan för SRF, huvudsakligen från advokatbyråns kontor i Uppsala. Båda två nås genom växeln hos Almega/Svenskt Näringsliv.

Lena Bjurner har varit föreningens kontaktperson för utbildningsfrågor inom ramen för TRAC Travel Academy AB och även varit styrelseledamot i detta bolag.

SRF har under 2009 inte haft någon fast anställd personal.

2.6 SRF-information
SRF:s hemsida har adressen www.srf-org.se. Parallellt med denna adress kommer även den tidigare adressen www.resebyraforeningen.se att finnas kvar. Hemsidan innehåller beskrivning av SRF:s uppgifter, medlemsförteckning, aktuell information, rekommendationer och riktlinjer samt information och råd i frågor som berör medlemsföretagen samt länkar till andra för verksamheten viktiga hemsidor.

Tanken är vidare att hemsidan ska tjäna som en informations- och kunskapsbank. Genom hemsidan vill SRF också få till stånd en aktivare dialog med medlemmarna. SRF lägger löpande ut eller uppdaterar befintlig information på hemsidan. Via hemsidan presenteras dessutom nyheter som bedöms relevanta för medlemmarna.

Under året har närmare 60 nyhetsmeddelanden via e-post skickats ut till medlemmarna.

Under senare delen av året har en genomgång gjorts av hemsidan. Vid denna genomgång har viss omstrukturering skett i syfte att det ska vara lättare att hitta det man söker efter. En tydligare uppdelning har skett mellan allmän information, som alla kan ta del av, och medlemsinformation som är lösenordsskyddad.

2.7 Medlemsföretag
Vid årets utgång hade föreningen 141 (141) medlemsföretag, varav 45 (44) företag är full¬betalande röstberättigade medlemmar och de övriga 96 (97) s.k. gruppmedlemmar. Medlemsföretagen representerar drygt 350 försäljningsställen med sammanlagt strax över 4 000 medarbetare.

Under året har föreningen fått tio nya medlemmar. Tio företag har upphört att vara medlemmar på grund av nedläggning eller uppköp, i några fall av andra medlemmar. Inget företag har begärt utträde ur föreningen under året. Som ovan redovisats har styrelserna i SRF och FRA beslutat om en sammanslagning av föreningarna under 2010. Härigenom kommer antalet medlemmar i SRF att öka med cirka 40 fristående företag.

3. INTERNATIONELLA FRÅGOR

3.1 ECTAA
Group of National Travel Agents’ and Tour Operators’ Associations within the EU

ECTAA:s uppgift är att bevaka och aktivt påverka frågor inom EU som berör resebyråbranschen. SRF har representerats i ECTAA:s styrelse av Tomas G Olsson (ordinarie) och Monica Murphy (suppleant).

Två ordinarie styrelse- och arbetsmöten har hållits under året i Budapest och Nicosia.

Kommittéer och beredningsgrupper är tillsatta med representanter för olika länder för att behandla aktuella frågor. Grupperna träffas regelbundet.

Under året har, liksom tidigare år, stor uppmärksamhet ägnats lagstiftningsarbetet inom konsumentskyddslagstiftningen, inklusive paketresedirektivet. Kommissionens förslag till ny konsumentskyddslagstiftning, som presenterades i slutet av 2008, har under året varit föremål för diskussioner i parlamentet och rådet. Ett stort arbete har lagts ned på att försöka påverka förslaget till ny konsumentskyddslagstiftning genom berörda EU-institutioner och Sveriges parlamentsledamöter inom det aktuella området såväl som det svenska näringsdepartementet. Under hösten 2009 skulle en allmän undersökning av synpunkterna på paketresedirektivet ha genomförts. Undersökning har dock dragit ut på tiden och påbörjades först i början av 2010. Sedan resultatet av denna undersökning studerats, kommer EU-kommissionen att presentera ett förslag till ett nytt paketresedirektiv. SRF kommer att gå igenom förslaget noga och därefter bevaka vad som händer i frågan.

Inom EU har under senare år lagts stort fokus på passagerarrättigheter. Sedan tidigare finns en förordning om flygpassagerares rättigheter. Mycket kritik har riktats mot denna förordning på grund av att den inte följs av flygbolag och för att det saknas effektiva sanktionsmöjligheter. EU-kommissionen har därför startat en utredning för att undersöka om de nuvarande reglerna behöver revideras. Parallellt härmed har förslag presenterats om lagstiftning om passagerares rättigheter vid resa med tåg, båt och buss. I slutet av året trädde förordningen om järnvägspassagerares rättigheter i kraft och under 2010 beräknas motsvarande förordningar träda i kraft för båt- och bussresenärer. Under 2009 trädde även en förordning om skadeståndsansvar vid båtolyckor i kraft.

Härutöver föreligger bl.a. förslag till ett rådsbeslut om användning av personuppgifter för att bekämpa brottslighet. Detta förslag innehåller bestämmelser som kan komma att påverka resebyråers verksamhet, varför SRF under 2010 kommer att bevaka lagstiftningsarbetet.

Under året har vidare en ny uppförandekod för GDS-bolagen trätt i kraft. I förordningen finns bl.a. ett förbud mot identifiering av resebyråer i den information som GDS-bolagen säljer till flygbolagen. Sådan identifiering är dock tillåten, om resebyrån godkänner den. SRF har informerat om de nya reglerna och har även fört diskussioner med Amadeus och flygbolag/IATA om detta förbud.

I samband med EU-kommissionens översyn av reglerna i EG:s mervärdesskattedirektiv (nr 6) om marginalbeskattning av resor (Artikel 26 har ersatts av artiklarna 306-310) har ECTAA agerat som lobbyist och remiss-instans. SRF, som representerats av Tomas G Olsson som ledamot och ordförande i ECTAA:s Fiscal Committee, har aktivt verkat för att de allmänna reglerna rörande mervärdesskatt ska kunna behållas vid försäljning av researrangemang till företag och att dessa därmed ska kunna dra av den ingående momsen. Frågan har dragits i långbänk eftersom medlemsstaterna inte kunnat enas om något beslut. EU-kommissionen meddelade därför i början av 2008 att man avser att vidta åtgärder genom att stämma de medlemsstater inför EG-domstolen, som enligt kommissionen inte tillämpar artikeln korrekt. Sverige tillhör, i varje fall inte för närvarande, de tio stater som kommissionen anklagat. ECTAA försöker nu få upp ärendet på ministerrådets dagordning för att få till stånd en revidering av direktivsbestämmelserna. Det spanska ordförandeskapet lade i början av 2010 fram ett program som bland annat innefattar ett förslag om revidering av marginalbeskattningsreglerna.

Reglerna i Artikel 9 (nu ersatt av artiklarna 43 ff), som handlar om var tjänster ska beskattas (omsättningsland), har ändrats genom beslut i februari 2008. De nya reglerna både förenklar och försvårar för mellanhänder, och därmed för resebyråer, när dessa agerar som förmedlare av tjänster på uppdrag av andra personer. Ändringarna har förts in i den svenska mervärdesskattelagen och trädde i kraft den 1 januari 2010. SRF har under 2009 hållit sex seminarier med anledning av de nya bestämmelserna. I SRF:s remissvar på förslaget till nya regler lades stor vikt vid att förmedling till näringsidkare av hotelltjänster skulle beskattas enligt den nya huvudregeln, d.v.s. där kunden är etablerad. På så sätt behöver inte resebyråer registrera sig för moms i alla de europeiska länder där det förmedlade hotellet ligger. SRF fick gehör för dessa sina synpunkter i det slutliga lagförslaget. En negativ effekt av de nya reglerna är att resebyråers förmedlingsarvoden i samband med försäljning av flygresor (till näringsidkare) inom EU nu ska beskattas med 25 %, vilket innebär att resebyråerna måste visa sina pålägg öppet för kunderna, eftersom själva flygtransporten inte beskattas.

Andra områden som behandlats i den s.k. Air Matters Committee är förutom IATA- och flygbolagsfrågor bland annat förordningarna om flygpassagerarnas rättigheter, CRS-företagens uppförandekod och gemensamma regler för lufttrafik inom gemenskapen. Förordningen om gemensamma regler för lufttrafik trädde i kraft den 1 november 2008 och reglerar bl.a. hur flygpriser ska marknadsföras, något som i hög grad även berör resebyråernas marknadsföring. SRF har under året försökt få till stånd ett möte med Transportstyrelsen och Konsumentverket för en diskussion om frågan om hur myndigheterna ser på frågan om marknadsföring av flygpriser. Något möte har dock inte kunnat komma till stånd på grund av att tillsynsansvaret för denna lagstiftning ännu inte är färdigutrett. SRF har vid två tillfällen under året skrivit till Transportstyrelsen angående flygbolag som i sin marknadsföring av biljetter brutit mot lagstiftningen.

SRF har representerats i Air Matters Committee av Tomas G Olsson. I Legal Committee representeras SRF av Jonas Thyberg, Ahlford Advokatbyrå.

En fullständig redovisning av ECTAA:s arbete under 2009 har lämnats i dess Activity Report som kan hämtas upp här.

3.2 Val till EU-parlamentet
Som bekant var det val till EU-parlamentet under 2009. Eftersom parlamentet har en viktig roll i lagstiftningsprocessen inom EU och SRF genom de svenska parlamentsledamöterna har en möjlighet att få sina synpunkter beaktade, skrev SRF inför valet till ett trettiotal av de svenska kandidaterna för att fråga om deras syn på olika frågor av intresse för vår bransch och för att presentera föreningen och våra intressen. Vår förhoppning är att detta kommer att underlätta kontakterna med EU-parlamentarikerna i framtiden.

3.3 IATA/APJC (Agency Program Joint Council)
I APJC Skandinavien ingår representanter för resebyråer och flygbolag från de skilda länderna.

Frågor som behandlats under året är i första hand antalet betalningstillfällen, finansiella kriterier för IATA-ackreditering samt garantier och ADM-problem. SRF har representerats av Ann Hagensen, American Express, och Magdalena Strohmayer, HRG. Med anledning av att Ann Hagensen avslutat sin anställning på American Express, har hon ersatts av Mattias Sesemann, Travelpartner. SRF deltar vid mötena som observatör.

3.4 Skandinavisk och nordisk samverkan
Ett gemensamt möte med de nordiska och baltiska resebyråföreningarna har hållits i Stockholm. SRF representerades av Tomas G Olsson, Jonas Thyberg, Ralph Axelson, och John Lundmark.

Härutöver har de danska, norska och svenska resebyråföreningarnas generalsekreterare under året haft löpande överläggningar i frågor av gemensamt intresse främst om leverantörsavtal, flygbolagsfrågor och IATA/BSP.

3.5 Regler för resor till och från USA
Alltsedan händelserna den 11 september 2001 har amerikanska myndigheter ägnat stor möda åt att förebygga och förhindra nya terroristdåd. Som ett led i detta arbete har vid flera tillfällen under åren reglerna för att resa till eller från USA skärpts. Under 2010 trädde två nya regelverk i kraft inom detta område, ESTA respektive Secure Flight Program. SRF har fått ett stort antal frågor från både medlemmar och allmänheten om de nya bestämmelserna. Information om de nya reglerna har vid flera tillfällen lämnats via nyhetsmejl och på hemsidan.


4. SAMVERKAN MED ANDRA BRANSCHORGANISATIONER
SRF har löpande under året haft överläggningar med FRA och RiS i olika frågor.

Tillsammans med SBTA, Sveriges Affärsreseförening, har SRF under 2009 tagit fram en vägledning för offentlig upphandling av resebyråtjänster. Denna vägledning finns att hämta på SRF:s hemsida.

Miljöstyrningsrådet inbjöd i slutet av 2008 till ett seminarium om kommande miljökriterier för upphandling av resebyråtjänster. Arbetet med att ta fram kriterierna har härefter pågått under 2009 genom ett flertal seminarier anordnade av Miljöstyrningsrådet. Vid dessa seminarier har deltagit företrädare för upphandlande myndigheter, flygbolag, hotell och resebyråer. SRF har tillsatt en arbetsgrupp med företrädare från Resia, HRG, Scanworld och Ticket Affärsresor. Tyvärr har SRF inte fått gehör för sina synpunkter i den utsträckning som varit önskvärt. Efter att ett förslag till miljökriterier presenterats av Miljöstyrningsrådet, har SRF i remissvar påpekat ett antal brister och oklarheter. De slutliga miljökriterierna lades under hösten 2009 fram och finns att nu hämta på Miljöstyrningsrådets hemsida.

Vidare har diskussioner förts i olika frågor med SHR (Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare) och BR (Bussbranschens Riksförbund).


5. LAG- OCH SKATTEFRÅGOR M.M.
5.1 Resegarantier

Under 2007 kontaktades SRF av Kammarkollegiet, med anledning av att kollegiet fått i uppdrag av regeringen att utreda möjligheterna att förenkla för små och medelstora företag. SRF och Kammarkollegiet träffades härefter varvid SRF framförde att det sätt på vilket resebyråer och arrangörer redovisar underlaget för beräk¬ning av resegaranti är komplicerat. SRF har härefter tagit fram ett Excel-dokument för beräkning av storleken på ett företags resegaranti. Kammarkollegiet har dock vägrat att lämna ut de formler som används för beräkning av storleken på resegarantin och arbetet med Excel-dokumentet kom därför att försvåras och försenas. Efter att det framtagna Excel-dokumentet provats av några medlemmar, har vissa justeringar visat sig nödvändiga. Dokumentet är nu färdigt och medlemmar kommer att kunna hämta detta på SRF:s hemsida.

5.1.1 Resegarantiförsäkring
Efter flera års ansträngningar att hitta en försäkring som skulle kunna ställas som säkerhet för den lagstadgade resegarantin, kunde SRF:s medlemmar i under 2008 erbjudas en kreditförsäkring som har den fördelen att resebyråerna inte behöver ställa några säkerheter i form av exempelvis spärrade bankmedel och inteckningar i fastigheter. Dessvärre inträffade kort därefter finanskrisen, vilket gjorde att försäkringsbolaget blev restriktivare i valet av försäkringstagare. Trots detta har ett antal av SRF:s medlemmar kunnat teckna den aktuella försäkringen.

5.2 Paketreselagen
EU-kommissionen beslutade för tre år sedan att se över det s.k. paketresedirektivet. SRF har, som ovan beskrivits, engagerat sig i remissarbetet, bl.a. genom aktivt deltagande i ECTAA:s utskott för legala frågor. Ett förslag till nytt paketresedirektiv kommer sannolikt att presenteras under 2010. SRF kommer som ovan nämnts att bevaka detta arbete och tillsammans med ECTAA försöka påverka utformningen. Ett nytt paketresedirektiv kan inte förväntas bli antaget under 2010. När det slutligen antas kommer en revidering att ske av paketrese- och resegarantilagarna, varvid SRF även har möjlighet att påverka utformningen av dessa.

5.3 Moms
SRF har lämnat förklarande och kompletterande anvisningar om tillämpningen av regelverket kring moms på resebyråtjänster på hemsidan, vilket även innefattar de nya regler om beskattning av tjänster som trädde i kraft den 1 januari 2010.

SRF deltar aktivt i ECTAA:s arbete i Fiscal Committee, där Tomas G Olsson är ordförande. Tyngdpunkten under det gångna året har legat på de åtgärder, som EU-kommissionen vidtagit mot vissa medlemsstater med anledning av att dessa enligt kommissionen inte tillämpar reglerna om marginalbeskattning av resor korrekt, samt på de nya bestämmelserna om omsättningsland för tjänster.

5.4 Hela Resan
I slutet av 2007 presenterade RTS i en presskommuniké Hela Resan-projektet. Hela Resan är en nationell restjänst i vilken tidtabeller för hela Sveriges transport-utbud finns. Syftet med projektet är att göra alla persontransporter inom landet lätt tillgängliga och att de ska kunna bokas och betalas via Internet. Bakom projektet står bl.a. RTS, Vägverket och Banverket. SRF:s uppfattning är att Hela Resan kommer att konkurrera med resebyråer, varför föreningen tidigare har tagit upp frågan med Konkurrensverket, Näringsdepartementet samt Vägverket och Banverket. Myndigheterna beslutade därför i slutet av 2008 att minska det belopp som tidigare tillskjutits med 200 000 kronor, så att det totala beloppet inte kommer att överstiga den av EU fastställda gränsen för statsbidrag på 200 000 euro.

Under året har sammanträffanden ägt rum med berörda myndigheter inklusive ett möte där även företrädare för RTS och Hela Resan deltog. Vid det senare mötet diskuterades bl.a. frågan om SRF:s medlemmar kan delta i projektet samt möjligheterna för SRF-medlemmar att nyttja den framtagna tjänsten i sin egen verksamhet, något som Vägverket och Banverket ställde sig positiva till. Såvitt SRF har kunnat konstatera saknas dock i dagsläget nödvändiga medel inom RTS för att kunna slutföra projektet. Förutom ovan nämnda möte har kontakter förevarit i denna fråga med framförallt företrädare för Vägverket.


6. MYNDIGHETER

6.1 Resegarantinämnden

Resegarantinämnden har till uppgift att pröva om säkerhet enligt resegarantilagen ska tas i anspråk. Resenär ska enligt lagen ansöka om ersättning ur ställda säkerheter inom tre månader efter det att en resa ställts in eller avbrutits.

Jonas Thyberg har av regeringen på SRF:s rekommendation utsetts att vara ledamot av nämnden. Andreas Körösi, FRA, har utsetts till suppleant.

6.2 Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
För den kommande treårsperioden utsågs 2008 efter rekommendation av SRF Bertil Leek, Ticket, och Anders Johansson, Resia, till ordinarie ledamöter av nämnden samt, Elisabeth Lanz, Ticket, och Charlotte Stuart, American Express/Försäkringsaktiebolaget Viator till suppleanter.
6.3 Övriga myndigheter
För att uppnå ett förbättrat informationsutbyte och kunna påverka i frågor av branschintresse har möten under året ägt rum och diskussioner förts med bl.a. företrädare för:

 Näringsdepartementet (som ansvarar för frågor rörande rese- och turistindustrin)
 Utrikesdepartementet
 Tillväxtverket (tidigare NUTEK)
 Luftfartsverket
 Transportstyrelsen
 Konsumentverket
 Kammarkollegiet
 Allmänna Reklamationsnämnden
 Yrkeshögskolemyndigheten
 Skolverket
 Konkurrensverket
 Miljöstyrningsrådet


7. UTBILDNINGSFRÅGOR

7.1 TRAC (Travel Academy)

Ordförande i TRAC:s styrelse har under året varit Thomas Grünwald, Resecitygruppen, och VD, Mette Bungerfeldt. Styrelsens uppgift är att tillförsäkra att utbildningens kvalitet upprätthålls samt att marknads- och behovsanpassa utbildningens inriktning och omfattning. SRF är majoritetsägare i TRAC. Övriga ägare är Bussbranschens Riksförbund, SJ, SAS, Fritidresor, Vingresor, Passagerar-rederiernas förening, Amadeus Scandinavia, Travel Card och Europeiska.

Tvåårig TRAC-kvalificerad yrkesutbildning bedrivs vid Frans Schartau, Stockholm, Akademi Båstad, Göteborg Stad Utbildning, YrkesAkademin Uppsala, Skeria Skellefteå, Nyströmska skolan i Söderköping och Travel Education Centre AB i Norrtälje. Utbildningarna har fått förnyade anslag av den dåvarande KY-myndigheten i Hässleholm och kan därmed glädjande nog fortsätta sin verksamhet. SRF har lagt ned mycket arbete på att övertyga myndigheten om behovet av att fortsätta dessa kvalificerade utbildningar.

7.2 Seminarier
Tre seminarier om resebyråns ansvar har hållits under året, i Malmö i februari, i Göteborg i samband med TUR2009 samt i Stockholm i maj.

Under året hölls vidare ett seminarium i Malmö i februari och ett seminarium i Göteborg under TUR2009 om gällande och nya momsregler. Under hösten har vid fyra tillfällen seminarier hållits om de nya momsreglerna som trädde i kraft den 1 januari 2010.

7.3 Ledarskapsutbildning
SRF har under året med hjälp av Avanticon tagit fram en ledarskapsutbildning som erbjudits medlemmar till ett förmånligt pris under våren 2009. De medlemmar som har utnyttjat erbjudandet har varit mycket nöjda. Ett nytt erbjudande har under hösten skickats ut till medlemmarna. Tyvärr har inte tillräckligt många anmält sig till denna andra utbildningsomgång, varför den har måst ställas in.

7.4 EU-bidrag för kompetensutveckling
Under året har SRF:s medlemmar deltagit i ett projekt som syftat till att ta fram ett förslag till kompetensutveckling, för vilket projekt medel kunnat sökas ur Europeiska socialfonden. Projektet har skett regionvis under ledning av Avanticon. Ansökningar har lämnats in avseende två regioner. Vid Strukturfondspartnerskapets (den instans som godkänner ansökningar) genomgång av ansökningarna har bl.a. konstaterats att samverkan saknas med andra branscher och aktörer, varför ansökningarna inte skulle prioriteras. Mot bakgrund av att det förekommit ett stort antal ansökningar om medel och då budgeten för varje region varit begränsad, har SRF kunnat konstatera att det inte funnits någon mening med att fullfölja detta projekt.


8. LEVERANTÖRER

Allmänt

Under året har flera juridiska utredningar och analyser gjorts om villkor, bestämmelser m.m. i olika leverantörsavtal för att tillvarata medlemmarnas möjligheter till goda affärsförhållanden.

8.1 Flygbolag
Under året har kontakter förevarit och diskussioner förts med flera flygbolag om bl.a. ADM-relaterade problem. Dessa består bl.a. i att andelen felaktiga ADM ökar, att vissa flygbolag tar ut en i vissa fall oskälig avgift för ADM samt att flygbolagen genom ADM debiterar resebyråerna oskäliga avgifter om resebyråerna gjort mindre fel vid bokningen. Flygbolagen uppträder i många fall som om ADM utgör en inkomstkälla, vilket SRF kraftfullt motsätter sig. SRF kommer att fortsätta detta arbete under kommande år.

Vidare har SRF vid flera tillfällen skrivit till flygbolag om olika problem. Tyvärr är det dock mycket sällan som SRF lyckas få till stånd någon dialog med flygbolagen. SRF har bl.a. under året kontaktat BARIS (de utländska flygbolagens samarbetsorganisation) för att få till stånd en diskussion om en eventuell harmonisering av flygbolagens olika regler för bagage m.m. Detta arbete kommer att fortsättas under kommande år.

SRF har kunnat konstatera att det finns ett ökande missnöje med problem avseende omskrivningar av biljetter vid s.k. involuntary re-routing. I början av året genomfördes därför en undersökning om detta problem bland medlemmarna. Ett stort antal svar mottogs och missnöjet syntes vara mycket utbrett. Med anledning härav insamlades underlag från samtliga större medlemmar under april och oktober 2009, varvid redovisning skedde av dels antalet omskrivningar avseende vissa utvalda flygbolag, dels tidsåtgången för dessa omskrivningar. Efter det att underlaget sammanställts har kunnat konstateras att omskrivningarna i de undersökta fallen utgör ett stort problem som tar mycket tid i anspråk för medlemmarna.

8.2 GDS-bolag
Under året trädde en ny förordning med en uppförandekod för GDS:er (reservationssystemen Amadeus, Galileo, Worldspan och Sabre) i kraft. Förordningen innehåller bl.a. ett förbud för GDS-bolagen att sälja information från GDS:erna i vilken resebyråer kan identifieras. Försäljning av sådan information är dock tillåten om GDS-företaget och resebyrån kommer överens om detta. Vid flera tillfällen under året har såväl GDS-bolag som flygbolag försökt få resebyråerna att gå med på en sådan överenskommelse. SRF har därför analyserat skrivelser och förslag till överenskommelser från flera olika företag. Medlemmarna har informerats vid ett flertal tillfällen.

8.3 Försäkringar
Den verksamhetsförsäkring med ansvarsskydd för förmögenhetsskada, som togs fram för ett antal år sedan av SRF i samarbete med försäkringsmäklaren Aon och med Moderna Försäkringar som försäkringsgivare, kan visserligen tecknas till en konkurrenskraftig premie men har visat sig ha en alltför begränsad omfattning. SRF fortsätter därför, nu i samarbete med försäkringsmäklaren Factor, ett arbete med att förbättra villkoren och framför allt ta fram en utvidgad ansvarsförsäkring mot förmögenhetsskada, som även omfattar ersättning för sådana kostnader i samband med paketresor och paketliknande resor som inte kan betecknas som skadestånd i ordets rätta bemärkelse enligt paketreselagen. Bland annat är försäkringen avsedd att täcka kostnader som orsakats av att det flygbolag, som en arrangör anlitat för en paketresa eller paketliknande resa, gått i konkurs.

Vidare undersöker SRF samtidigt möjligheterna att få fram en konkurrenskraftig försäkring mot flygbolagskonkurser. Den försäkringen är tänkt att till skillnad mot den utvidgade ansvarsförsäkringen ge ersättning till resenärer som köpt biljetter till enskilda flygresor, s.k. seat only-biljetter, och som inte kunnat genomföra resorna på grund av att flygbolaget gått i konkurs.


9. ÖVRIGA AKTIVITETER

9.1 Statistik

Under året har en produktgrupperad branschstatistik avseende SRF:s medlemsföretag redovisats kvartalsvis. Uppgifter har hämtats in avseende omsättningen i kronor sedan 1997. Från och med 2005 samlas även uppgift om antalet transaktioner in från medlemsföretagen, vilket gör att SRF så småningom kommer att kunna redovisa förändringen inte bara av omsättningen i kronor utan också av antalet transaktioner, vilket bör möjliggöra en bättre analys av vad som ligger bakom förändringarna. Ännu så länge är dock transaktionsuppgifterna för osäkra för att några bestämda slutsatser ska kunna dras med hjälp av dem.

SRF har vidare samlat in uppgifter ur reseföretagens årsredovisningar och sammanställt uppgifter som redovisas på SRF:s hemsida. Bland annat har en upp-skattning av den totala svenska marknaden för resebyråer och researrangörer gjorts.

En ambition finns att även samla in destinationsstatistik från medlemmarna, då sådan ofta efterfrågas av media.

9.2 Resebranschens Barnfond och ECPAT
SRF har under året i olika sammanhang stöttat Resebranschens Barnfonds verksamhet liksom ECPAT:s verksamhet. ECPAT står för “End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking in Children for Sexual Purposes”. I samband härmed har SRF:s styrelse bland annat beslutat att föreningen ska följa den arbetsplatspolicy som tagits fram av ECPAT, samt att även föreningens medlemmar ska följa denna.


10. FÖRENINGS- OCH MEDLEMSFRÅGOR
Kansliet har under året löpande arbetat med att besvara frågor från enskilda medlemmar och bistått dem i olika hänseenden. Information rörande SRF:s verk¬-samhet till massmedia, allmänhet och potentiella medlemsföretag är också en del av kansliets dagliga uppgifter.


11. EKONOMISKT RESULTAT 2009
Sammanfattning av årsredovisning med budget och utfall 2009 avseende SRF:s verk¬samhet redovisas i bilaga 1.

Årsredovisning och förvaltningsberättelse avseende Svenska Resebyråföreningen och Svenska Resebyråföreningens Service AB har godkänts av styrelse och revisorer.

På styrelsens uppdrag

Tomas G Olsson
2010-03-03


Här kan en utskriftsvänlig version av verksamhetsberättelsen hämtas upp
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska Resebyråföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp