transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
2007

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 20071. ALLMÄNT

1.1 Marknaden

Enligt en rapport från FN-organet World Tourism Organization (UNWTO) ökade resandet i världen under 2007 med drygt 6 % (2006 4,5 %), vilket var betydligt mer än man förutspådde för ett år sedan. I Europa ökade resandet med 4,1 % (2006 3,9 %). Nordeuropa tappade dock fart jämfört med övriga Europa och med fjolåret. Ökningen blev bara 2% jämfört med 6,7 % under 2006. Tillväxten i världsekonomin har varit ovanligt ihållande och legat på runt 5 % sedan 2004 och utsikterna för 2008 ser bra ut även om det nu finns många tecken på ökad osäkerhet, mycket beroende på den amerikanska bolånekrisen och på höga olje- och råvarupriser. För 2008 förutspår UNWTO därför en fortsatt om än betydligt långsammare ökning utan att ange några procentsatser.

Även Luftfartsstyrelsens statistik för antalet passagerare vid landets flygplatser visar på en uppgång under året, nämligen med 4,9 % (2006 4,1 %). Antalet resande i utrikes trafik ökade med 7,2 % (2006 6,3 %), medan inrikesresorna gick ned med 1,5 % (2006 -1,5 %).

Uppgifter från SRF:s medlemsföretag visar också på en fortsatt uppgång i resandet. Försäljningen ökade med 12 % i kronor under 2007 (2006 11 %). Antalet utställda utrikesbiljetter ökade i långsammare takt än försäljningen i kronor, vilket tyder på att flygpriserna gått upp något under 2007.

BSP (Billing and Settlement Plan), IATA:s clearingcentral för flygbiljetter som ställs ut av agenter/resebyråer, redovisar en omsättningsökning med drygt 13 % ( 2006 11 %). Antalet utställda biljetter ökade något mindre med 10 %, vilket visar att de BSP-anslutna flygbolagen kunnat öka sina genomsnittliga biljettpriser även under 2007.

Antalet sålda hotellrum i Sverige har ökat med drygt 4,9 % (2006 5,5 %) och logiintäkterna med 11,3 % (2006 9,6 %) visar en sammanställning från Sveriges Hotell- och Restaurangägare. Bland SRF:s medlemsföretag har förmedlingen av hotellövernattningar fortsatt att öka kraftigt under de senaste åren (2007 +39 % och 2006 +25 %).

Bokningarna via internet ökade och förväntas öka även i fortsättningen, särskilt vad gäller direktbokningar hos leverantörerna. Andelen internetbokningar via resebyråer kan uppskattas till mellan 15 och 20 % av den totala försäljningen via resebyråer.

Nedan redovisas de svenska resebyråernas försäljning i Sverige 2007 fördelad på produktgrupper.

Antalet transaktioner kan ha ökat något mer än antalet verkligt resande, då under de senaste två åren ett större antal enkelbiljetter sålts. Tidigare har så gott som uteslutande tur och returbiljetter sålts i samband med flygresor. En tur och returbiljett registreras av de flesta resebyråer som en transaktion medan två enkelbiljetter ger två transaktioner.

Att försäljningen av hotellrum gått upp med hela 39 % (2006 25 %) beror på en allmän ökning av marknaden för hotell men också på att resebyråerna i större utsträckning än tidigare bokar enskilda hotell i kombination med enskilda flygresor i stället för som tidigare i form av IT-paket (inclusive tour). Det har alltså i viss mån skett en överflyttning från IT-resor till flyg och hotell.

Andra marktransporter har stigit med 69 % vilket kan tillskrivas det faktum, att flera av de tjänster som ingår under denna benämning tidigare redovisats som ”Övrigt”, men också på grund av en ökad försäljning av kringtjänster såsom flygtaxi o.dyl.

Resebyråerna har under de senaste åren tappat mycket av trafiken med inrikes flyg, även om denna utveckling tycks ha stannat av under de två senaste åren. Försäljningen av inrikes flyg har som framgår av staplarna nedan fallit från 7,1 miljarder kronor 1997 till 4,4 miljarder 2006, en utveckling som till största delen kan förklaras med en ökad direktförsäljning via flygbolagens hemsidor. Detta gäller förstås i hög grad lågprisbolagen. Mycket tyder också på att tåget tagit marknadsandelar från inrikesflyget under de senaste två åren.

Mer detaljerad statistik som visar utvecklingen alltsedan 1997 återfinns på resebyråföreningens hemsida.

1.2 SRF
Målet för SRF:s verksamhet har under året liksom under tidigare år varit att arbeta för bättre villkor för medlemsföretagen och att verka för en allmänt positiv utveckling av resebyråbranschen. För att åstadkomma detta har SRF varit engagerat i framför allt utbildnings- och lobbyingverksamhet. Mycket arbete har också lagts ned på diskussioner och samtal med främst flyg- och järnvägsbolag om villkoren för resebyråernas distribution av transportörernas tjänster. På det internationella planet har SRF:s arbete varit inriktat på i huvudsak IATA- och EU-frågor.

I slutet av oktober 2007 meddelade Scandic hotell att företaget skulle upphöra med agentprovisioner i Danmark, Finland, Norge och Sverige från och med januari 2008. SRF skrev omgående till Scandic och ifrågasatte huruvida Scandic hade rätt att ensidigt ändra avtalet och dessutom med så kort varsel. Även resebyråföreningarna i de andra nordiska länderna reagerade på Scandics utspel. Härefter träffade de tre resebyråföreningarna företrädare för Scandic. På grund av den starka kritiken från föreningarna beslöt Scandic att i stället skjuta på införandet till den 1 juni 2008. Efter ytterligare en tid meddelade Scandic i början av 2008 att man inte avsåg att genomföra beslutet.

Under året har fortsatta förhandlingar ägt rum med Konsumentverket rörande ”Allmänna villkor för försäljning av flygbiljetter”. Konsumentverket har sett mycket positivt på SRF:s initiativ och SRF och verket har under året kunnat enas om merparten av avtalet. Fortfarande kvarstår dock några mindre öppna punkter. SRF skickade i början av december ett förslag till Konsumentverket och avvaktar nu svar därifrån. SRF har en förhoppning om att detta förslag kommer att kunna godkännas av verket. Härefter kommer SRF att skicka ut dessa för godkännande av medlemmarna.

På uppdrag av SRF företogs i början av året en undersökning av medlemmarnas hemsidor. Inledningsvis gjordes en utredning om vilka krav som av olika skäl ställs och bör ställas på information och innehåll på hemsidor i allmänhet och resebyråers och researrangörers hemsidor i synnerhet. Resultatet av arbetet, som utfördes av två studenter från Södertörns högskola, visade att det ofta förekom brister på medlemmarnas hemsidor. Av den anledningen togs SRF:s ”Riktlinjer för medlemmarnas hemsidor” fram, av vilka framgår de krav som ställs på en hemsida och vad medlemmarna bör iaktta. Samtliga medlemmar har även fått ett brev, där eventuella brister på företagets hemsida beskrivs. En sammanställning av resultatet samt riktlinjerna presenterades på årsstämman. En uppföljning av undersökningen har genomförts under början av 2008 och resultatet av denna kommer att presenteras på årsmötet. Riktlinjerna för hemsidorna har hittills endast varit tillgängliga för medlemmarna. Efter årsmötet kommer dock dessa att läggas ut öppet på hemsidan.

Under året har flera flygbolag haft problem med strejker. Värst drabbat har SAS varit, men även Air France och Sterling har drabbats. Strejker orsakar stora problem för resenärer och en extra arbetsbörda läggs på resebyråer och arrangörer. SRF har biträtt med råd och har även i vissa fall assisterat medlemmar med skrivelser till de aktuella flygbolagen.

I februari försattes Air Madrid i konkurs och månaden efter försattes FlyMe i konkurs. SRF fick i samband med konkurserna ett stort antal telefonsamtal från såväl medlemmar som resenärer. SRF har lämnat råd och upplyst om rådande lagstiftning. Information har även lagts ut på hemsidan. Som vanligt vid en flygbolagskonkurs drabbades passagerarna hårt. SRF har vid ett flertal tillfällen under året skrivit till såväl konsumentministern som näringsdepartementet och påtalat det orimliga i att resebyråer och arrangörer måste ställa resegaranti, medan flygbolag inte behöver göra det. Hittills har dessa skrivelser inte lett till något resultat. Frågan har dock varit aktuell i flera pågående lagstiftningsärenden inom EU, och det är SRF:s förhoppning att en garantiskyldighet för flygbolag kommer att införas i någon form inom de närmaste åren.

Under året har vid ett flertal tillfällen olika flygbolag kommit med olika påbud och tillägg som medfört försämringar och/eller förorsakat merarbete för resebyråerna. SRF har vid ett flertal tillfällen skrivit till och fört diskussioner med bl.a. SAS, KLM/Air France, SN Brussels Airlines, Thai Airways och Air Baltic. I flera fall har SRF haft framgång med sina krav.

Under början av 2007 avslutades arbetet med att ta fram en ”Mall för en krisplan” för SRF:s medlemmar och denna presenterades vid årsmötet i mars.

SRF samarbetade under våren 2007 med ett företag, som publicerade en bilaga i Dagens Industri under namnet Res Bättre. Bilagan gavs ut under veckan före TUR-mässan och delades även ut under mässan. Tanken har varit att en liknande bilaga skall ges ut även under 2008 men då med större engagemang och inflytande från SRF över innehållet. Under året har förhandlingar därför förts med olika företag om ett samarbete med detta syfte.

I efterdyningarna av de flygbolagskonkurser som inträffat har flera av SRF:s medlemmar fått krav från sina respektive kortinlösare. Kraven har grundats på att konsumenter med stöd av konsumentkreditlagen har rätt till återbetalning för köpta biljetter från kortföretagen. Kortföretagen har därefter krävt resebyrån, trots att denna redan betalt pengarna till flygbolaget. SRF har vid flera tillfällen biträtt medlemmar med att upprätta skrivelser till kortföretag och banker. I flera fall har detta arbete varit framgångsrikt.

Under året har SRF ägnat mycket arbete åt att marknadsföra föreningen som en kvalitetsstämpel för medlemmarna. Den ovan redovisade undersökningen av medlemmarnas hemsidor har utgjort en del av detta arbete. SRF avser att också under kommande år ägna tid åt att lyfta fram denna kvalitetsstämpel.

SRF har under året genom TRAC Travel Academy medverkat i flera resesäljarutbildningar, varav flertalet varit kvalificerad yrkesutbildning (KY). Samtliga elever har fått arbete efter genomförd utbildning.


2. SRF:s ORGANISATION OCH ARBETSUPPGIFTER

2.1 Affärsidé

Svenska Resebyråföreningens affärsidé är att skapa förutsättningar för resebyråföretag att utveckla lönsamma relationer med kunder och leverantörer.

Strategier
Svenska Resebyråföreningen ska påverka och utveckla resebyråbranschens villkor och grundläggande strukturer.

Svenska Resebyråföreningen ska analysera och informera om trender och branschutveckling.

Svenska Resebyråföreningen ska utveckla goda relationer med myndigheter
och opinionsbildare.

Mål
Svenska Resebyråföreningen ska i sin verksamhet skapa ett tydligt mervärde för medlemsföretagen.

Vision
De av SRF godkända resebyråföretagen ska tillhöra de ledande företagen inom näringslivet när det gäller utveckling, tillväxt och lönsamhet.

2.2 Medlem i SRF – varför det?
Ett medlemskap i Svenska Resebyråföreningen innebär en kvalitetsstämpel i förhållandet till kunder, leverantörer, myndigheter och media, vilket ger trygghet och respekt från marknad och omvärld.

Genom SRF ges medlemmarna möjlighet att påverka riksdag, regering och myndigheter samt EU-kommissionen när det gäller utredningar och förslag som kan komma att påverka resebyråernas utveckling, inriktning, ansvar och affärsförhållanden.

Medlemskapet skapar styrka gentemot leverantörer och andra aktörer när det gäller frågor av principiell och avtalsrättslig – men icke rent kommersiell – betydelse.

Medlemmarna informeras löpande om aktuella frågor av både nationell och internationell karaktär

SRF erbjuder utbildningar och seminarieverksamhet som syftar till att öka resebyråernas intäkter och medarbetarnas kompetens.

SRF förhandlar visserligen inte i kommersiella frågor men agerar när exempelvis leverantörer vill belasta medlemmarna med felaktiga pålagor m.m. SRF:s arbete har under de senaste åren resulterat i intäkter och besparingar för medlemsföretagen med åtskilliga miljontals kronor.

2.3 Uppgifter och arbetsområden
SRF:s uppgifter är att

- verka för kollektiva lösningar avseende generella branschproblem/ frågor

- utveckla och förhandla fram ramavtal med relevanta leverantörer

- ge råd och stöd till medlemsföretagen i olika frågor

- vara remissinstans och lobbyingorganisation

- bevaka och påverka aktuella internationella branschfrågor

- medverka i rese- och turistnäringens utveckling

- ge information till massmedia och allmänhet i aktuella frågor

- utveckla och vid behov genomföra branschutbildningar

- ge tillgång till samlad branschkunskap


SRF:s varumärke skall stå för trovärdighet och kvalitet
SRF:s uppgift är inte att förhandla i rent kommersiella frågor för medlemsföretagen.

2.4 Årsmöte
Årsmötet hölls i Göteborg den 22 mars 2007 i samband med TUR 2007. Mötet samlade 36 deltagare.

I början av 2007 utsågs den dåvarande styrelseordföranden Tomas G Olsson till generalsekreterare i föreningen och VD i servicebolaget. Vid samma tillfälle valdes Per Ahlström till ny styrelseordförande i föreningen och servicebolaget.

Styrelse
Styrelseledamöter för verksamhetsåret 2007-2008 valdes vid årsmötet och styrelsen fick
följande sammansättning:

Ordförande
Per Ahlström

Ordinarie ledamöter
Eva Moen Adolfsson Resia
Susanna Bervå ARK Travel
Helene Cedertorn American Express
Jan Koskela HRG
Jakob Ladenstedt Carlson Wagonlit
Åke Lindell TNN
Monica Murphy Kilroy
Hans Nohrenius Swetravel

Suppleanter
Ralph Axelson Seat24
Thomas Grünwald Resecity (Swetravel)
Per Jidekrans Svenska Resebolaget i Kungälv (TNN)
Katarina Sjögren Petrini Ticket Privatresor

Styrelsen har under året haft sex sammanträden.

Valberedning
Till ledamöter i valberedningen utsågs vid årsmötet
Ulla Persson, Ticket Affärsresor (sammankallande),
Anders Johansson, Resia och
Magnus Linder, f.d. Linders Resor.

Revisorer
Till revisorer valdes
Jonas Forsberg, auktoriserad revisor, till ordinarie revisor med
Madeleine Molin som suppleant

Styrelsen har vid behov tillsatt arbetsgrupper eller utsett kontaktpersoner för beredning av frågor och arbetsområden enligt följande:

Leverantörskontakter
Offentlig upphandling
IATA- och flygbolagsfrågor
Skatter, redovisning, statistik
Mediekontakter

Jonas Thyberg har varit ledamot i Resegarantinämnden. Som SRF:s representant i Allmänna Reklamationsnämnden har varit Bertil Leek, Ticket, och som dennes suppleant Helene Cedertorn, American Express.

2.5 Kansli
Kansliet bemannas sedan drygt två år tillbaka av föreningens generalsekreterare, Tomas G Olsson och advokaten Jonas Thyberg, Ahlford Advokatbyrå. Den senare arbetar två-tre dagar i veckan för SRF, huvudsakligen från advokatbyråns kontor i Uppsala. Båda två nås genom växeln hos Almega/Svenskt Näringsliv.

Thomas Grünwald har varit föreningens kontaktperson för utbildningsfrågor inom ramen för och ordförande i TRAC Travel Academy AB.


SRF har under 2007 inte haft någon fast anställd personal.

2.6 SRF-information
SRF:s hemsida bytte under slutet av året adress till www.srf-org.se. Parallellt med denna adress kommer även adressen www.resebyraforeningen.se att finnas kvar. Den tidigare adressen www.srf-travelagent.se upphörde dock att gälla vid årsskiftet. Hemsidan innehåller beskrivning av SRF:s uppgifter, medlemsförteckning, aktuell information och rekommendationer samt information och råd i frågor som berör medlemsföretagen samt relevanta länkar till andra sidor.

Tanken är vidare att hemsidan skall tjäna som en informations- och kunskapsbank. Genom hemsidan vill SRF också få till stånd en aktivare dialog med medlemmarna. SRF lägger löpande ut eller uppdaterar befintlig information på hemsidan. Via hemsidan presenteras dessutom nyheter som bedöms relevanta för medlemmarna.

Under året har närmare 50 nyhetsmeddelanden via e-post skickats ut till medlemmarna.

2.7 Medlemsföretag
Vid årets utgång hade föreningen 121 (133) medlemsföretag, varav 44 (47) företag är fullbetalande röstberättigade medlemmar och de övriga 77 (86) s.k. gruppmedlemmar. Medlemsföretagen representerar närmare 400 försäljningsställen med sammanlagt drygt 3 300 medarbetare.

Förändringen av antalet medlemmar under året beror enbart på samgåenden och fusioner av företag samt att några företag som varit fullbetalande medlemmar gått över till att vara gruppmedlemmar. Ett företag lämnade föreningen under året för att sedan återkomma som ett av en annan medlem uppköpt företag.

3. INTERNATIONELLA FRÅGOR

3.1 ECTAA - Group of National Travel Agents’ and Tour Operators’ Associations within the EU

ECTAA:s uppgift är att bevaka och aktivt påverka frågor inom EU som berör resebyråbranschen. SRF har representerats i ECTAA:s styrelse av Tomas G Olsson (ordinarie) och Helene Cedertorn (suppleant).

Två ordinarie styrelse- och arbetsmöten har hållits under året i Bukarest och Helsingfors.

Kommittéer och beredningsgrupper är tillsatta med representanter för olika länder för att behandla aktuella frågor. Grupperna träffas regelbundet.

Under året har stor uppmärksamhet ägnats lagstiftningsarbetet inom EU. Främst har detta arbete inriktats på den pågående revideringen av konsumentskyddslagstiftningen, inklusive paketresedirektivet samt ett nytt förslag till förordning om gemensamma regler för luftfartstrafik inom gemenskapen. Båda dessa lagstiftningsförslag kommer direkt att påverka medlemmarnas verksamheter. ECTAA och SRF har varit mycket aktiva i dessa två frågor, bl.a. genom skrivelser och besvarande av remisser till såväl berörda EU-institutioner som det svenska Näringslivsdepartementet och Sveriges parlamentsledamot inom det aktuella området. Arbetet har haft effekt såtillvida att ett flertal bestämmelser ändrats eller lagts till. Förslagen är fortfarande under behandling inom de olika institutionerna inom EU, vilket medför att SRF även under 2008 kommer att följa dessa frågor noga.

Vidare har EU-kommissionen under 2007 kommit med ett förslag till en ny uppförandekod för GDS-bolag, vilket bl.a. har till syfte att öka konkurrensen mellan GDS-bolagen och förenkla systemet. ECTAA och SRF har vid flera tillfällen tillskrivit EU-institutioner och nationella myndigheter angående vissa bestämmelser i detta förslag som medför stora risker för en ökad snedvridning av konkurrensen mellan flygbolag och resebyråer. En viktig bestämmelse i den nya uppförandekoden som tillkommit genom bl.a. ECTAAs arbete är att GDS-bolagen inte får sälja information ur GDS-systemen till flygbolagen där agenter eller resenärer kan identifieras. Detta har tidigare varit möjligt för GDS-bolagen och flygbolagen har därigenom kunnat få information om agenternas försäljning och strategier, vilka kunnat användas för att konkurrera med agenterna. Även detta arbete kommer att fortsätta under 2008.

I samband med EU-kommissionens översyn av reglerna i EG:s mervärdesskattedirektiv (nr 6) om marginalbeskattning av resor (Artikel 26 – nu ersatt av artiklarna 306-310) har ECTAA agerat som lobbyist och remissinstans. SRF, som representerats av Tomas G Olsson som ledamot och ordförande i ECTAA:s Fiscal Committee, har aktivt verkat för att de allmänna reglerna rörande mervärdesskatt skall kunna behållas vid försäljning av researrangemang till företag och att dessa därmed skall kunna dra av den ingående momsen. Frågan som dragits i långbänk medlemsstaterna har inte kunnat enas om något beslut. EU-kommissionen har nu (i början av 2008) i stället meddelat att man avser att vidta åtgärder mot de medlemsstater (de flesta), som inte tillämpar artikeln korrekt. Enligt uppgift är det bara Tyskland och Luxemburg som tillämpar reglerna enligt paragrafen.

Reglerna i Artikel 9 (nu ersatt av artiklarna 43 ff) om var tjänster skall beskattas (omsättningsland) har setts över och EU-kommissionen har lagt fram ett förslag som kommer att både förenkla och försvåra för mellanhänder, och därmed för resebyråer, när dessa agerar som förmedlare av tjänster på uppdrag av andra personer. ECTAA och SRF har uppvaktat kommissionen respektive det svenska finansdepartementet om denna fråga. Helt nyligen (feb 2008) antogs förslaget, vilket innebär att de nya reglerna skall föras in i medlemsstaternas lagstiftning och träda i kraft den 1 januari 2010. SRF kommer senare under 2008 att hålla seminarier med anledning av de nya reglerna.

Andra områden som behandlats i den s.k. Air Matters Committee är förutom IATA- och flygbolagsfrågor bland annat förordningen om flygpassagerarnas rättigheter och den om CRS-företagens code of conduct.

SRF har representerats i Air Matters Committee av Tomas G Olsson. I Legal Committee representeras SRF av Helene Cedertorn, American Express.

En fullständig redovisning av ECTAA:s arbete under 2007 har lämnats i deras Activity Report som är inlagd på SRF:s hemsida.

3.2 IATA/APJC (Agency Program Joint Council)
I APJC Skandinavien ingår representanter för resebyråer och flygbolag från de olika länderna.

Frågor som behandlats löpande under året är bl.a. bankgarantier, betalningstillfällen, redovisningsmedel och kompetenskrav för resebyråanställda. SRF har representerats av Helene Cedertorn och Magdalena Strohmayer, HRG. SRF deltar vid mötena som observatör.

Till APJC-mötet i februari 2007 framställde IATA krav på en ökning av antalet betalningstillfällen i Skandinavien från en gång per månad till en gång per vecka. Företrädare för resebyråer i Sverige, Danmark och Norge har motsatt sig varje förändring härvidlag. Frågan har diskuterats vid ett flertal tillfällen under året utan att parterna kunnat enas. Detta till trots beslutade IATA i början av december att redovisning till BSP ska ske en gång var fjortonde dag från och med 2009 och en gång per vecka från och med 2010. SRF kontaktade omgående Konkurrensverket för att få till stånd ett möte angående beslutet och Tomas G Olsson och Jonas Thyberg träffade företrädare för verket i mitten av december. Liknande åtgärder har vidtagits i Norge och Danmark. Härutöver har en anmälan gjorts till EU-kommissionen. Ett möte mellan kommissionen, ECTAA och företrädare för de tre skandinaviska resebyråföreningarna ägde rum i början av februari 2008. Enligt SRF:s mening strider IATA:s beslut mot konkurrensrättsliga regler och det kan inte uteslutas att IATA:s beslut även kan anses utgöra avtalsbrott. Detta arbete kommer att fortsätta under 2008.

3.3 Skandinavisk och nordisk samverkan
Ett gemensamt möte med de nordiska och baltiska resebyråföreningarna har hållits i Riga. SRF har representerats av Tomas G Olsson.

Härutöver har de danska, norska och svenska resebyråföreningarnas generalsekreterare under året haft löpande överläggningar i frågor av gemensamt intresse främst om leverantörsavtal, flygbolagsfrågor och IATA/BSP.


4. SAMVERKAN MED ANDRA BRANSCHORGANISATIONER
SRF har löpande under året haft överläggningar med FRA och RiS om bl.a. ansvarsfrågor, tillämpning av paketreselagen samt resegarantilagen.

Tomas G Olsson, Jonas Thyberg och Ralph Axelson har tillsammans med företrädare för FRA träffat Konsumentverket för diskussioner om marknadsföring av flygbiljetter på Internet. Detta möte resulterade i en överenskommelse om att FRA och SRF ska ta fram en gemensam informationstext med innebörd att resebyråerna inte kan garantera flygpriser, på grund av flygbolagens ständiga uppdateringar. Texten ska efter godkännande från verket publiceras på medlemmarnas hemsidor. SRF:s förhoppning är att denna text ska öka förståelsen hos kunderna för den situation resebyrån arbetar under och därigenom minska antalet missnöjda kunder.

Vidare har diskussioner förts i olika frågor med SHR (Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare) och BR (Bussbranschens Riksförbund).

5. LAG- OCH SKATTEFRÅGOR

5.1 Resegarantier

Under hösten kontaktades SRF av kammarkollegiet, med anledning av att Kammarkollegiet fått i uppdrag av regeringen att utreda möjligheterna för att förenkla för små och medelstora företag. SRF och Kammarkollegiet har härefter träffats och i detta sam¬manhang har SRF framfört att det sätt på vilket resebyråer och arrangörer redovisar underlag för beräkning av resegaranti är komplicerat. SRF har därför tagit på sig att ta fram ett förslag på en ny blankett för beräkning av garantin. Arbetet med detta pågår och ett förslag beräknas kunna lämnas till Kammarkollegiet inom kort.

5.1.1 Säkerheter för resegarantier
Funderingar har under flera år funnits på att försöka ta fram en resegarantiförsäkring för medlemmarna. Tidigare diskussioner med försäkringsmäklare resulterade dock i ett en försäkring som blev alldeles för dyr. Diskussioner har under året förts med en ny försäkringsmäklare i syfte att ta fram bl.a. en sådan försäkring. Offerter har hämtats in från flera försäkringsbolag och diskussioner pågår för närvarande med två av dessa. En intressant försäkringslösning beräknas kunna läggas fram för medlem¬marna inom kort.

5.2 Paketreselagen
EU-kommissionen beslutade för tre år sedan att se över det s.k. paketresedirektivet. SRF har, som ovan beskrivits, engagerat sig i remissarbetet, bl.a. genom aktivt deltagande i ECTAA:s kommitté för legala frågor. Det råder full enighet bland ECTAA:s medlemmar att paketresedirektivet inte bör omfatta juridiska personer, i varje fall inte vad avser kravet på resegarantier. ECTAA har vidare föreslagit att paketresedirektivet i första hand förs in i ett enda ”horisontellt” konsumentskyddsdirektiv och att den för resebranschen mycket speciella frågan om repatriering av strandsatta resenärer tas in i en särskild paragraf i eller bilaga till direktivet. Övriga bestämmelser i paketresedirektivet skiljer sig inte nämnvärt från allmänna konsumenträttsliga frågor och bör därför kunna inrymmas i ett för konsumentfrågor generellt direktiv.

5.3 Moms
SRF har lämnat förklarande och kompletterande anvisningar rörande tillämpningen av regelverket kring moms på resebyråtjänster på hemsidan.

SRF deltar aktivt i ECTAA:s arbete i Fiscal Committee, där Tomas G Olsson är ordförande. Tyngdpunkten under det gångna året har legat på EU-kommissionens förslag om nya regler för var tjänster skall beskattas, d.v.s. vilket land som har beskattningsrätten i varje enskilt fall. (Se närmare avsnitt 5 Lag- och skattefrågor.)

5.4 Gemensamma regler för luftfartstrafik inom EU
Med anledning av EU-kommissionens förslag till en förordning om gemensamma regler för tillhandahållande av luftfartstjänster i gemenskapen har SRF lämnat sina synpunkter på förslaget i en skrivelse i början av 2007 till Näringsdepartementet med kopior till Luftfartsstyrelsen, Konsumentverket och ministern för konsumentärenden (se närmare ovan under 3.1 näst sista stycket).


6. MYNDIGHETER

6.1 Resegarantinämnden

Resegarantinämnden har till uppgift att pröva om säkerhet enligt resegarantilagen skall tas i anspråk. Resenär skall enligt lagen ansöka om ersättning ur ställda säkerheter inom tre månader efter det att en resa ställts in eller avbrutits.

Jonas Thyberg har av regeringen på SRF:s rekommendation utsetts att vara ledamot av nämnden. Andreas Körösi , ordförande i FRA, har utsetts till suppleant.

6.2 Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
Bertil Leek, Ticket, har varit ledamot av nämnden med Helene Cedertorn, American Express, som suppleant.

För den kommande treårsperioden har på SRF:s rekommendation Bertil Leek och Helene Cedertorn utsetts till ordinarie ledamöter av nämnden samt Anders Johansson, Resia, och Elisabeth Lanz, Ticket, till suppleanter.


6.3 Övriga myndigheter
För att uppnå ett förbättrat informationsutbyte och kunna påverka i frågor av branschintresse har möten under året ägt rum och diskussioner förts med bl.a. företrädare för:

 Näringsdepartementet (som ansvarar för frågor rörande rese- och turistindustrin)
 Utrikesdepartementet
 Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK)
 Luftfartsverket
 Luftfartsstyrelsen
 Konsumentverket
 Kammarkollegiet
 Allmänna Reklamationsnämnden
 Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
 Konkurrensverket


7. UTBILDNINGSFRÅGOR

7.1 TRAC (Travel Academy)

Ordförande i TRAC:s styrelse har under året varit Thomas Grünwald och VD, Christina Wennmark. Styrelsens uppgift är att tillförsäkra att utbildningens kvalitet bibehålls samt att marknads- och behovsanpassa utbildningens inriktning och omfattning. SRF är majoritetsägare i TRAC. Övriga ägare är Bussbranschens Riksförbund, SJ, SAS, Passagerarrederiernas förening, Amadeus Scandinavia och Europeiska.

Tvåårig TRAC-kvalificerad yrkesutbildning bedrivs vid Frans Schartau, Stockholm, Akademi Båstad, Göteborg Stad Utbildning, YrkesAkademin Uppsala, Skeria Skellefteå, Nyströmska skolan i Söderköping och Travel Education Centre AB i Norrtälje.

7.2 Seminarium
Ett seminarium om resebyråns ansvar, skatter och redovisning genomfördes i SRF:s regi under februari 2007. Seminariet samlade cirka 80 personer.

Behovet av fler liknande seminarier har visat sig vara stort, varför det är SRF:s avsikt att planera för ytterligare seminarier under 2007.

SRF har under året deltagit i Luftfartsstyrelsens branschdagar 2007. Bl.a. deltog Tomas G Olsson och Jonas Thyberg i ett seminarium om flygpassagerarnas rättigheter, där också företrädare för Luftfartsstyrelsen, Konsumentverket och flygbolag var närvarande. SRF höll en presentation och passade på att framföra kravet att även flygbolag skall vara skyldiga att ställa resegaranti.


8. LEVERANTÖRER

Allmänt

Under året har flera juridiska utredningar och analyser gjorts rörande villkor, bestämmelser m.m. i olika leverantörsavtal för att tillvarata medlemmarnas möjligheter till goda affärsförhållanden.8.1 Flygbolag
Rättegången i Danmark 2003 som innebar att domstolen skulle ta ställning till om SAS bröt mot IATA-avtalet Resolution 824, när man tog bort resebyråernas provision, avgjordes till SAS fördel med rösterna 2 – 1. Domen överklagades och ärendet avgjordes i Danmarks högsta domstol till SAS fördel. Högsta domstolen konstaterar dock att genom att resebyrån betalar ett nettopris som är lägre än det pris som flygbolaget tillämpar vid försäljning till allmänheten, har SAS betalat en ersättning till resebyrån. Enligt domstolen är det ointressant om ersättningen betalats i form av en provision eller som en rabatt som i det aktuella fallet. Därmed kan slutsatsen dras att det inte är möjligt för IATA-anslutna flygbolag att sälja biljetter på exempelvis sina hemsidor till priser som är lägre eller lika med de nettopriser till vilka resebyråerna får köpa biljetterna. Domstolen uttalade sig dock inte om hur stor skillnaden kan vara mellan det pris som tillämpas gentemot allmänheten och resebyråns nettopris.

Med stöd av den beskrivna domen stämde den danska resebyråföreningen (DRF) KLM under 2007, på grund av att flygbolaget endast tar ut 10 kronor i serviceavgift av kunden. Härigenom vill man få en prövning om ett så lågt påslag kan betraktas som en rimlig ersättning till resebyrån enligt IATA-avtalet. Målet är beräknat att tas upp i februari 2008. SRF stöder DRF:s stämningsansökan.

Under senare år har vid flera tillfällen SAS kommit med avtalsförslag avseende två år i början av det första året. Avtalsförslagen har flera gånger innehållit nya bestämmelser som SRF ifrågasatt. Diskussioner om detta har föranlett att de nya avtalen har dragit ut på tiden. För att undvika detta problem kontaktade SRF SAS tidigt under hösten 2007 och bad om att få avtalsförslag innan detta skickades ut till agenterna. Strax före jul mottog SRF ett förslag som innehöll flera bestämmelser, som SRF inte anser att agenterna kan gå med på. Härefter har SRF träffat företrädare för SAS och diskuterat förslaget. SAS har gått med på en mindre ändring, men godtar inte SRF:s ändringsförslag i övriga delar. Diskussioner pågår fortfarande.

Vidare har under året diskussioner förts med flera flygbolag om ADM-relaterade problem. Problemen består bland annat i att andelen felaktiga ADM ökar, att vissa flygbolag tar ut en, i vissa fall oskälig, avgift för ADM samt att flygbolagen genom ADM debiterar resebyråerna oskäliga priser om resebyråerna gjort mindre fel vid bokningen. SRF har bl.a. träffat Thai Airways’ svenska företrädare och frågan har hänskjutits till Thai Airways huvudkontor. SRF har ännu inte fått något svar från flygbolaget. Flygbolagen uppträder i många fall som om ADM utgör en inkomstkälla, vilket SRF kraftfullt motsätter sig. SRF kommer att fortsätta detta arbete under kommande år.

Vidare har SRF vid flera tillfällen tillskrivit flygbolag på grund av att de t.ex. infört nya avgifter (SN Brussels Airlines, Air Baltic) eller påfört agenterna nya skyldigheter (Air France). I några fall har skrivelserna lett till diskussioner med flygbolagen ifråga, men tyvärr har flygbolagen i flertalet fall över huvud taget inte besvarat skrivelserna.

8.3 BSP (Billing and settlement plan)
Såsom redovisats ovan under 3.2 beslutade IATA i december 2007 att agenterna i Skandinavien skall redovisa till BSP en gång per vecka istället för som idag, en gång per månad. SRF har under december och januari haft ett stort antal kontakter med bl.a. ECTAA, de danska och norska systerföreningarna samt nationella myndigheter, bl.a. Konkurrensverket. Vidare har arbete påbörjats med att närmare analysera problemet ur ett juridiskt perspektiv för att utreda vilka rättsliga åtgärder som kan vidtas.

8.4 Försäkringar
Arbetet med att ta fram en försäkring som skall gälla som säkerhet för de lagstadgade resegarantierna, har efter mycken möda givit önskat resultat. SRF har kommit överens med Nordisk Garanti om ett samarbete som innebär att medlemmarna kan teckna försäkringar som säkerhet för resegarantierna.

En ny verksamhetsförsäkring med ett för resebyråer anpassat ansvarsskydd (förmögenhetsskada) har också efter mycket arbete tagits fram. Försäkringsgivare är Moderna Försäkringar. Försäkringen kommer inom kort att presenteras för och erbjudas medlemmarna.

I båda upphandlingarna har SRF haft hjälp av försäkringsmäklaren Factor.


9. ÖVRIGA AKTIVITETER

Statistik

Under året har en produktgrupperad branschstatistik avseende SRF:s medlemsföretag redovisats kvartalsvis. Uppgifter har hämtats in avseende omsättningen i kronor sedan 1997. Från och med 2005 samlas även antalet transaktioner in från medlemsföretagen, vilket gör att SRF så småningom kommer att kunna redovisa förändringen inte bara av omsättningen i kronor utan också av antalet transaktioner, vilket bör möjliggöra en bättre analys av vad som ligger bakom förändringarna. Ännu så länge är dock trans¬aktionsuppgifterna för osäkra för att några bestämda slutsatser skall kunna dras med hjälp av dem.

SRF har vidare samlat in uppgifter ur reseföretagens årsredovisningar och gjort sammanställningar, som kommer att redovisas på SRF:s hemsida. Bland annat har en uppskattning av den totala svenska marknaden för resebyråer och researrangörer gjorts.

Resebranschens Barnfond och ECPAT
SRF har under året i olika sammanhang stöttat Barnfondens verksamhet liksom ECPAT:s verksamhet. ECPAT står för “End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking in Children for Sexual Purposes”. Bl.a. har ECPAT Sverige och SRF genomfört en gemensam kampanj mot barnsexturism under parollen: ”fega inte ur”.


10. FÖRENINGS- OCH MEDLEMSFRÅGOR
Kansliet har under året löpande arbetat med att besvara frågor från enskilda medlemmar och bistått dem i olika hänseenden. Information rörande SRF:s verksamhet till massmedia, allmänhet och potentiella medlemsföretag är också en del av kansliets dagliga uppgifter.


11. EKONOMISKT RESULTAT 2007
Sammanfattning av årsredovisning med budget och utfall 2007 avseende SRF:s verksamhet redovisas i bilaga 1.

Årsredovisning och förvaltningsberättelse avseende Svenska Resebyråföreningen och Svenska Resebyråföreningens Service AB har godkänts av styrelse och revisorer.

På styrelsens uppdrag
Tomas G Olsson
2008-02-18

Här kan en utskriftsvänlig version av verksamhetsberättelsen hämtas upp
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska Resebyråföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp