transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
OM SRF

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGEN (SRF)bildades 1937 och företräder i dag närmare 85 procent av landets resebyråer räknat i omsättning samt närmare hälften av de svenska researrangörerna (med undantag av de stora charterarrangörerna). SRF har drygt 260 medlemsföretag med fler än 400 försäljningsställen. Våra medlemmar är både stora och små resebyråer och researrangörer, svenska och internationella resebyråkedjor samt renodlade internetresebyråer. Medlemsföretagen sysselsätter runt 4 000 personer och hade en affärsvolym på 42,9 mdr kr år 2015.

TRANSPAFFÄRSIDÉ
Svenska Resebyråföreningens affärsidé är att skapa förutsättningar för resebyråföretag att utveckla lönsamma relationer med kunder och leverantörer.

INFORMATION och RÅDGIVNING
SRF bistår medlemmarna med rådgivning och information samt genomför gemensamma marknadsföringsåtgärder. SRF publicerar nyhetsbrev, statistik, fakta och information på hemsidan och arrangerar seminarier och utbildning.

FÖRSÄKRINGAR OCH GARANTIER
SRF har tagit fram fördelaktiga försäkringslösningar för medlemsföretagen, t.ex. verksamhetsförsäkring och utvidgad ansvarsförsäkring. Sedan årsskiftet 2016/2017 kan vi även erbjuda säkerheter för olika former av resegarantier genom bolaget Vector Nordic AB.

INTERNATIONELLT
SRF är medlem i paraplyorganisationen inom EU, ECTAA - Group of National Travel Agents' and Tour Operators' Associations within the EU ECTAA. Vidare finns ett utvecklat samarbete mellan resebyråföreningarna i Norden och Baltikum.

LOBBYING
SRF arbetar för att påverka riksdag, regering och offentliga myndigheter när det gäller utredningar och förslag som påverkar resebyråernas ansvar, utveckling, inriktning och affärsförhållanden.

LÖNSAMHET
Lönsamhet är en central fråga. SRF förhandlar inte om enskilda medlemmars kommersiella avtal men medverkar i branschfrågor av kommersiell betydelse som t.ex. modeller för nya ersättningsformer,affärsutveckling och principer för olika avtal, försäkringsfrågor, betalningsrutiner, garantier m.m.

MEDLEMSKAP
För medlemskap i SRF krävs att företagets verksamhet pågått i minst ett år och att företaget har sunda ekonomiska förhållanden. Företaget ska också ha ställt lagstadgade och för branschen gällande garantier.

En resebyrå eller researrangör som inte uppfyller kraven på fullvärdigt medlemskap kan antas som provmedlem utan rätt att marknadsföra sig som SRF-medlem.

Varje medlem måste uppfylla SRF:s kriterier. SRF står därigenom för kvalitet och trovärdighet. Medlemsföretagen skapar därmed köptrygghet för sina kunder.

MÅL
Svenska Resebyråföreningen ska i sin verksamhet skapa tydligt mervärde för medlemsföretagen.

STRATEGIER
Svenska Resebyråföreningen ska påverka och utveckla resebyråbranschens villkor och grundläggande strukturer.

Svenska Resebyråföreningen ska analysera och kommunicera trender och branschutveckling

Svenska Resebyråföreningen ska utveckla goda relationer med myndigheter och opinionsbildare.

UTBILDNING
För vidareutveckling av nödvändig branschutbildning som ger god yrkeskompetens är SRF representerat i olika styrelser och kommittéer. SRF är huvudägare i TRAC Travel Academy. Utbildning och seminarier arrangeras i SRF:s regi. SRF följer också teknik- och systemutveckling genom representation i olika referens- och styrgrupper.

VISION
De av SRF godkända resebyråföretagen ska tillhöra de ledande företagen inom näringslivet när det gäller utveckling, tillväxt och lönsamhet.

ÄNDAMÅL
Föreningens ändamål som framgår av stadgarna är att verka för en positiv utveckling av resebyråbranschen samt bevaka medlemmarnas rättigheter/skyldigheter samt biträda medlemmarna i gemensamma frågor.

Text senast reviderad 2017-04-02
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska Resebyråföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp