transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Praxis från ARN och EU-domstolen

Här nedan har vi sammanställt några vägledande avgöranden från Allmänna reklamationsnämnden och EU-domstolen som kan vara nyttigt att känna till.


1. Minderårig medresenär kan inte med bindande verkan avboka en resa


I ärendet hade flygbiljett bokats till två familjer på samma bokning. En resenär blev sjuk och biljetterna avbokades mot avbeställningsskydd. Den som blivit sjuk var 17 år och densamma som ringde in och avbokade resan för samtliga. Trots att 17-åringen hade alla uppgifter om bokningen och gav sken av att hon hade befogenhet att avboka resan för samtliga samt att resebyrån ställde frågan om hon hade tillåtelse att avboka hela flygbiljetten, ansågs det inte tillräckligt och resebyrån fick stå för merkostnaden. Änr 2016-361.

Som kommentar till ärendet kan nämnas att det alltid är att rekommendera att ta in en fullmakt som skriftligt underlag när det gäller minderåriga då huvudregeln i svensk lag är att en person under 18 år inte med bindande verkan kan ingå avtal.


2. Resebyråns ansvar att informera om ändrade flygtider även vid förmedling


I ett nyligen avgjort ärende i ARN kom fråga upp om en resebyrå som endast förmedlat en flygbiljett kunde anses vara ansvarig för att kunden inte fått information om ändrade flygtider. ARN resonerar:
En resebyrå ansvarar enligt praxis för skador som resenärer vållas till följd av oaktsamhet vid
utförandet av resebyråtjänsten.
Resebyrån har inte presenterat något till stöd för att företaget aktivt skulle ha vidarebefordrat information om ändrade flygtider till kunden utan endast hänvisat till att företaget rutinmässigt informerar sina kunder om att de bör kontrollera att flygtiderna inte har förändrats.
Nämnden anser att resebyrån genom denna underlåtenhet varit oaktsam och att resebyrån därmed är skyldig att ersätta den skada som drabbat kunden. Änr 2016-241


3. Paketresa eller separat förmedlade resetjänster?


I ett ärende från juli 2016 var frågan uppe om när en resa ska anses vara en paketresa. Enbart det faktum att en näringsidkare säljer fler tjänster samtidigt till en konsument betyder inte att det är en paketresa. Stor betydelse tillmäts priset och "om det pris som tas ut framstår som ett pris för en kombination av tjänster och inte som flera av varandra oberoende priser för olika tjänster." Om priserna för var och en av två tjänster är desamma oberoende av om resenären köper en eller båda, är det sålunda normalt inte fråga om en paketresa.

I det aktuella fallet angavs skilda priser för flyg, hotell och transfer. Det totala priset var dock rabatterat på ett sådant sätt att det för konsumenten upplevdes som att rabatten berodde på att samtliga tjänster köptes. Någon annan avtalspart än den som sålde resan fanns inte angiven.
Mot den bakgrunden ansåg ARN att det var fråga om en paketresa och att paketreselagen därmed var tillämplig. Änr 2016-722.

SRF-2016-08-22
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp